Peňažný denník

 
 

 • Pokladnica, Bankový účet, Priebežné položky
  • P.č. TEXT Príjem Výdavok Priebežné položky
   Príjem Výdavok
   1.a Výber peňažných prostriedkov z bankového účtu do pokladnice B 500 500
   1.b Príjem peňažných prostriedkov do pokladnice P 500 500
   2.a Vklad peňažných prostriedkov z pokladnice na bankový účet P 500 500
   2.b Príjem peňažných prostriedkov na bankový účet B 500 500
 • Príjmy ovplyvňujúce základ dane a príjmy neovplyvňujúce základ dane
  • P.č. TEXT Príjem Výdavok Priebežné položky Príjmy ovplyvňujúce základ dane Príjmy neovplyvňujúce základ dane
   Príjem Výdavok Predaj tovaru Predaj výrobkov a služieb Iné Osobný vklad DPH Zdanené príjmy Iné
   1. Vklad podnikateľa do pokladnice P 500 500
   2. Vklad podnikateľa na bankový účet B 500 500
   3. Inkaso vystavenej faktúry za predaný tovar B 500 400 100
   4. Inkaso vystavenej faktúry za predané výrobky alebo poskytnuté služby B 500 400 100
   5. Predaj tovaru cez ERP v hotovosti P 500 400 100
   6.a Predaj tovaru cez platobný terminál - pokladničný doklad ID 500 400 100
   6.b Výdavok z priebežnej položky ID 500 500
   6.c Predaj tovaru cez platobný terminál - výpis z bankového účtu B 500 500
   7. Kurzový rozdiel - kurzový zisk pri predaji B 20 20
   8. Vrátenie DPH B 400 20 400
   9. Uhradenie časti stravného zamestnancom B 32 32
   10. Prijatý ťarchopis ID 10 8 2
   11. Prijatý peňažný dar P 1000 1000
   12. Kreditné úroky na podnikateľskom účte B 6 6
   13. Prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu B 10000 10000
   14. Náhrada škody od poisťovne B 5000 5000
 • Výdavky ovplyvňujúce základ dane a výdavky neovplyvňujúce základ dane
  • P.č. TEXT Príjem Výdavok Priebežné položky Výdavky ovplyvňujúce základ dane Výdavky neovplyvňujúce základ dane
   Príjem Výdavok Zásoby Služby Mzdy Fondy Sociálny fond Iné Nákup DM Osobná spotreba Daň z príjmov DPH Iné
   1. Úhrada prijatej faktúry za zásoby z bankového účtu B 500 400 100
   2. Nákup stravných lístkov (900€-cena lístkov, 5€-poplatok za služby) B 905 5 900
   3. Vydanie stravných lístkov zamestnancom (55% z nákladov) B 44 44
   4. Príspevok zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov zo sociálneho fondu B 4 4
   5. Úhrada prijatej faktúry za zásoby zo zahraničia B 300 300
   6.a Nákup zásob cez platobnú kartu - pokladničný doklad ID 500 400 100
   6.b Príjem z priebežnej položky ID 500 500
   6.c Nákup zásob cez platobnú kartu - výpis z účtu B 500 500
   7. Úhrada prijatej faktúry za služby z bankového účtu B 500 400 100
   8. Priznané mzdy zamestnancom B 1000 1000
   9. Odvody za sociálne poistenie B 133,42 133,42
   10. Odvody za zdravotné poistenie B 56,35 56,35
   11. Nákup osobného automobilu (DHM) B 15000 12000 3000
   12. Výber z banky - osobná spotreba B 500 500
   13. Výber z pokladnice - osobná spotreba P 500 500
   14. Zaplatenie dane z príjmov B 1000 1000
   15. Kurzový rozdiel - kurzová strata B 20 20
   16. Uzávierka: Odpis dlhodobého majetku ID 3000 3000
   17. Uzávierka: Cestovná náhrada za používanie vlastného motorového vozidla ID 5200 5200
   18. Uzávierka: Uznané náklady na stravné (stravné lístky) ID 900 900
   19. Nákup diaľničnej známky B 50 50
   20. Daň z nehnuteľností B 100 100
   21. Daň z motorových vozidiel B 100 100
   22. Daňová povinnosť DPH - zaplatenie DPH B 400 400
   23. Prijatý dobropis ID -10 -8 -2
   24. Poskytnuté dary P 1000 1000
Legenda:
B – Bankový účet
P – Pokladnica
ID – Interný doklad

 
 

Stiahnite si vzor peňažného denníka TU