Účtovnícky slovník

 • Akcia
  • Akcia je druh cenného papiera, s ktorým sú spojené práva jeho majiteľa podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti. Akcia vyjadruje podiel na základnom imani spoločnosti, resp. výšku vkladu do základného imania.
 • Akcionár
  • Je to majiteľ akcií, ktorý investoval do spoločnosti.
 • Akciová spoločnosť
  • (a.s.) je to druh obchodnej spoločnosti v Slovenskej republike. Základné imanie tvoria akcie.
 • Akontácia
  • Akontácia je prvá navýšená splátka, najviac sa tento pojem používa pri finančnom prenájme dlhodobého majetku.
 • Aktíva
  • Sú to ekonomické prostriedky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov. Aktíva tvoria majetok a iné aktíva.
 • Akvizícia
  • Inač nazývané aj ako zlúčenie. Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
 • Amortizácia
  • Amortizácia je postupné znižovanie hodnoty majetku alebo tiež opotrebovanie majetku. V účtovníctve sa amortizácia prejavuje v odpisoch.
 • Analtytické účty
  • Ide o ďalšie členenie syntetických účtov na analytické účty z dôvodu prehľadnosti účtovníctva alebo ak to zákon vyžaduje.
 • Anuitná splátka
  • Je to splátka, ktorá má rovnakú výšku počas celej doby spláciania úveru a je splácaná v pravidelných intervaloch.
 • Audit
  • Audit je analýza vykonávaná v nejakom podniku znalcom s cieľom vyjadriť podložený názor tohto znalca na presnosť a pravdivosť účtovnej závierky tohto podniku. Z tejto analýzy prirodzene vyplýva aj overenie účtovných informácií podniku.
 • Audítor
  • Je to osoba vykonávajúca audit za odplatu. Je to nezávislá osoba od spoločnosti, kde vykonáva audit. Je to buď fyzická osoba zapísaná v zozname audítorov alebo zamestnanec audítorskej spoločnosti.
 • Bankový účet
  • Je to označenie pre všetky bezhotovostné peňažné prostriedky uložené v banke na účte spoločnosti.
 • Bankrot
  • Finančný úpadok spôsobený platobnou neschopnosťou. Vzniká neschopnosť dlhšiu dobu splácať svoje záväzky.
 • Bianko šek
  • Je to šek, ktorý nemá vyplnenú hodnotu.
 • BIC
  • Bank Identifier Code - je to kód banky, ktorý sa zadáva pri bezhotovostnej platbe.
 • Bonus
  • Ak dodávateľ poskytuje odberateľovi zľavu napr. na základe odobratého množstva tovaru vyjadreného vo finančnom ohodnotení bez ohľadu na druh a naturálne množstvo tovaru a tiež bez ohľadu na dátum úhrady faktúr, nazývame takúto zľavu bonus.
 • Burza
  • Podľa zákona o Burze cenných papierov je burza akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje regulovaný trh vrátane podmienečného obchodovania pred vydaním cenného papiera a zabezpečuje s tým súvisiace činnosti.
 • Cash flow
  • Ináč označované aj ako peňažné toky sú rozdielom medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami spoločnosti za určité časové obdobie. V účtovnej závierke sa cash flow vykazuje v Prehľade peňažných tokov v poznámkach.
 • Ceniny
  • Je to nepeňažná tlačovina viazaná na určitú hodnotu. Patria sem známky, kolky alebo stravné lístky. Nepatria sem peňažné hotovosti ani šeky.
 • Cenný papier
  • Cenný papier je listina, ktorá ztelesňuje majetkové právo toho, kto listinu vlastní, voči tomu, kto ju vystavil. Vznik, trvanie, výkon, prevod a zánik právneho nároku je viazaný na tento papier.
 • Cudzie zdroje
  • Ide o zdroje majetku, ktoré sa získali mimo účtovnej jednotky. Členiť ich môžeme na dlhodobé alebo krátkodobé.
 • Čistá mzda
  • Je to mzda, ktorá je vyplatená zamestnancovi, z ktorej sú už zrazené zákonom stanovené odvody.
 • Dal
  • Je to "pravá strana" účtovného zápisu v podvojnom účtovníctve, kde každý účtovný prípad sa účtuje suvzťažne, teda na stranu Má dať a Dal.
 • Daň
  • Platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, a ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti
 • Daň z pridanej hodnoty
  • Typ univerzálnej nepriamej dane určenej štátom.
 • Daň z príjmov
  • Platba fyzických alebo právnických osôb, ktorú upravuje zákon o dani z príjmov.
 • Daňová strata
  • Je to rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.
 • Daňový výdavok
  • Výdavok účtovnej jednotky, ktorý je daňovo uznateľný.
 • Daňový zisk
  • Je to rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.
 • Debet
  • Dlh, dlžná suma.
 • Deficit
  • Nedostatok niečoho. Tiež sa označuje ako záporná bilacia, najčastejšie deficit rozpočtu. Je to situácia, ked výdavky presahujú príjmy.
 • Deflácia
  • Je opakom inflácie, nazýva sa tiež ako záporná inflácie. Ide o trvácny pokles cien tovarov a služieb.
 • Depozit
  • Úschova určitej veci, najčastejšie peňažných prostriedkov.
 • Derivát
  • Finančné deriváty sú inštrumenty, ktorých hodnota je odvodená z hodnoty tzv. podkladového aktíva. Ich podstatou je forma termínového obchodu, tzn. že dochádza k určitému oneskoreniu medzi dohodnutím obchodu a jeho plnením.
 • Devalvácia meny
  • Poznáme aj ako znehodnotenie meny. Ide o zníženie hodnoty meny v pomere k zlatu alebo v pomere k menám iných štátov.
 • Devíza
  • Ide o bezhotovostné finančné prostriedky na bankových účtoch.
 • DIČ
  • Daňové identifikačné číslo daňovníka na Slovensku.
 • Diskont
  • Zrážka úrokov pri predčasnom platení pohľadávky alebo pri kúpe neskoršie splatnej zmenky.
 • Dividenda
  • Dividenda je peňažné plnenie akciových spoločností vyplácané akcionárom podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
 • Dlh
  • Záväzok dlžníka voči veriteľovi.
 • Dlhopis
  • Dlhopis (obligácia) je akýkoľvek druh dlhového cenného papiera spojeného s platbou výnosov (úrokov) okrem niektorých špecifických spravidla krátkodobých dlhových cenných papierov.
 • Dlhový cenný papier
  • Dlhové cenné papiere sú dlhopisy a cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek.
 • Dobropis
  • Ide o opravný účtovný doklad, ktorý sa vystavuje k pôvodnej faktúre.
 • Dodávateľ
  • Dodávateľ je osoba, ktorá má odberateľovi dodať, alebo mu dodáva za odplatu v dohodnutom čase alebo lehotách, určitý výrobok alebo službu.
 • Dotácia
  • Dotácia je zväčša finančná pomoc od iného subjektu, ktorá je poskytnutá za určitých pravidiel. Najviac poznáme dotáciu od štátu.
 • Emisia
  • Emisia je všeobecne vypúšťanie niečoho, pri peňažných prostriedkoch je to emisia bankoviek alebo mincí do obedhu. Pri cenných papieroch je to vydanie cenných papierov spoločnosťou.
 • Emisné ážio
  • Je to rozdiel medzi nominálnou hodnotou a vyššou predajnou cenou akcií, prípadne vkladov pri zvyšovaní základného imania upísaním nových akcií, prípadne vkladov.
 • Emitent
  • Je to spoločnosť, ktorá vydáva (emituje) cenné papiere.
 • ERP
  • (Elektronická registračná pokladnica) - podľa zákon o ERP je to elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok. Je to počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou.
 • Exekúcia
  • Exekúcia je zákonom odobrený zásah do majetkovej alebo osobnej integrity povinnej osoby (dlžníka).
 • Faktoring
  • Faktoring je spôsob financovania obchodných pohľadávok s odloženou splatnosťou. Zväčša faktoring ponúkajú banky.
 • Faktúra
  • Faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa zákona o dani z pridanej hodnoty alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry.
 • FIFO
  • (First in First out) - je to matematický spôsob evidovania zásob, resp. valút v pokladnici. Podstatou FIFO systému je využitie zásob/valút podľa času ich zaradenia do majetku.
 • Finančné účtovníctvo
  • Predstavuje nepretržité zachytávanie všetkých obchodných prípadov účtovného obdobia, ktoré vyjadrujú vzťah podniku k vonkajšiemu svetu.
 • Finančný prenájom
  • Ľudovo označovaný aj ako lízing je druh prenájmu majetku, kde vlastníkom ostáva prenajímateľ. Nájomca na základe zmluvy uhrádza pravidelné nájomné. Využíva sa hlavne pri financovaní dlhodobého majetku.
 • Fixné náklady
  • Ide o náklady spoločnosti, ktoré sú dlhodobého charakteru. Tieto náklady sú nevyhnuté pre chod spoločnosti, napríklad nájom, elektrická energia a pod.
 • Fond
  • Fond znamená aj úložisko peňažných prostriedkov. Spoločnosti ho vytvárajú na základe právnych predpisov alebo interných predpisov.
 • Forfaiting
  • Forfaitingom sa rozumie odkup pohľadávky bez spätného postihu klienta. Forfaiting je flexibilná možnosť financovania, ktorá umožňuje predávajúcemu poskytnúť dodávateľský úver kupujúcemu bez toho, aby musel viazať svoje peňažné prostriedky a znášať riziko z oneskorenej platby resp. z nezaplatenia.
 • Forward
  • Je to podobná dohoda ako futurita, teda jedna strana má povinnosť predať a druhá strana má povinnosť kúpiť nejaké aktívum za stanovenú cenu a v stanovenom termíne. Forwardy nemusia byť obchodované len na burze.
 • Futurita
  • Je to dohoda dvoch strán, kde jedna strana má povinnosť predať a druhá strana má povinnosť kúpiť nejaké aktívum za stanovenú cenu a v stanovenom termíne. Futurity sa využívajú na burzách.
 • Fúzia
  • Fúzia znamená zlúčenie alebo splynutie spoločností.
 • Goodwill
  • Predstavuje dlhodobý nehmotný majetok spoločnosti, ktorý vzniká pri kúpe, výmene alebo vklade podniku alebo jeho časti, rozdelením, splynutím alebo zlúčením spoločností.
 • Horizontálna súvaha
  • Prestavuje účtovnú súvahu v tvare T, kde musí byť dodržaný bilačný princíp a možno z nej vyčísliť hodnotu aktív a pasív.
 • Hotovosť
  • Sú to hnuteľné peňažné prostriedky umiestnené v pokladnici. Ak ide o zahraničnú hotovosť, označuje sa ako valuta.
 • Hrubá mzda
  • Je to mzda a ďalšie príplatky a prémie, ktorá je priznaná zamestnancovi. Nie sú z nej ešte zrazené zákonom stanovené odvody.
 • Hypotéka
  • Hypotéka je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky.
 • IBAN
  • International Bank Account Number (medzinárodný formát bankového účtu) - je to medzinárodne štandardizovaný formát čísla bankového účtu.
 • IČ DPH
  • Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty je číslo daňovníka, ktorý je registrovaný pre platenie DPH na Slovensku.
 • IČO
  • Identifikačné číslo spoločností na Slovensku.
 • Iné aktíva
  • Iným aktívom je časť aktív účtovnej jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktoré sa vykazujú v účtovnej závierke v poznámkach.
 • Iné pasíva
  • Iným pasívom je povinnosť účtovnej jednotky, ktorá nespĺňa podmienky na jej zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktorá sa vykazuje v účtovnej závierke v poznámkach.
 • Inflácia
  • Ide o nárast cien statkov v národnom hospodárstve, čo má za následok zníženie kúpnej sily peňazí. V podstate za 1 euro si obyvateľ pri zvyšovaní inflácie môže kúpiť menej statkov.
 • Inkaso
  • Znamená prijatie peňažných prostriedkov napríklad za vystavenú faktúru. Príkaz na inkaso sa v bankovníctve označuje ako pravidelná platba, ktorá sa zadá pri stanovenej sume v stanovenom dátume.
 • Insolventnosť
  • Ináč nazývané aj platobná neschopnosť - je to neschopnosť uhrádzať svoje záväzky voči ostatným organizáciám. Vzniká nesúlad medzi príjmami a výdavkami. Insolventnosť môže viesť k bankrotu.
 • Inventarizácia
  • je to porovnanie skutočného stavu zisteného inventúrou a stavom majetku a záväzkov v účtovníctve.
 • Inventarizačný rozdiel
  • Je to rozdiel vzniknutý pri porovnávaní skutočného stavu zisteného inventúrou a stavom majetku a záväzkov v účtovníctve. Takto môže vzniknúť manko alebo prebytok.
 • Inventúra
  • Zisťovanie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Môže mať hmotnú alebo nehmotnú povahu. Hmotná inventúra je fyzická (počítanie kusov), nehmotná je dokladová inventúra napríklad pri záväzkoch.
 • Inventúrny súpis
  • Je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva
 • Istina
  • Istina je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov a ktorá sa splácaním znižuje.
 • Jednoduché účtovníctvo
  • je to druh účtovníctva, pri ktorom sa výsledok hospodárenia zisťuje porovnávaním rozdielu príjmov a výdavkov na konci sledovaného obdobia. Sleduje sa tiež stav majetku a záväzkov.
 • Kolok
  • Kolok je cenina, ktorá je viazaná na nákupnú hodnotu.
 • Komanditná spoločnosť
  • (k.s.) je to druh obchodnej spoločnosti v Slovenskej republike. Ide o združenie spoločníkov - komplementárov a komandistov.
 • Komunikácia
  • Odovzdávanie informácií tým užívateľom, ktorí ich potrebujú. Môžu to byť rôzne správy, plány, výkazy.
 • Koncesia
  • Oprávnenie k poskytovaniu služieb, vydaná orgánom zodpovedným za príslušnú infraštruktúru.
 • Konečný stav
  • Ide o stav účtu vyjadrený v peňažnej hodnote na konci účtovného obdobia. Konečný stav majú len účty nákladov a výnosov.
 • Konečný zostatok
  • Ide o stav účtu vyjadrený v peňažnej hodnote na konci účtovného obdobia. Konečný zostatok majú všetky účty okrem účtov nákladov a výnosov.
 • Konsolidácia
  • Ide o pojem označujúci upevnenie, ustálenie alebo aj zaistenie.
 • Kupná opcia
  • Je to finančný nástroj, kde nadobúdateľ má právo na nákup stanoveného aktíva a predajca má povinnosť predať toto aktívum v dohonutom termíne a dohodnutej cene.
 • Kurz
  • Kurz označuje výmenný pomer menových jednotiek v medzinárodnom platobnom styku. Napríklad 1 EUR = 1,25 CZK. Označuje sa aj ako menový kurz.
 • Licencia
  • Pojem licencia znamená úradné alebo zmluvné povolenie.
 • Likvidita
  • Je to finančný termín označujúci schopnosť predať svoje aktívum bez straty jeho hodnoty. Označuje sa aj ako platobná schopnosť. Najlikvidnejšou zložkou majetku sú peniaze.
 • Lízing
  • Podľa zákona správne označovaný ako finančný prenájom je druh prenájmu majetku, kde vlastníkom ostáva prenajímateľ. Nájomca na základe zmluvy uhrádza pravidelné nájomné. Využíva sa hlavne pri financovaní dlhodobého majetku.
 • Má dať
  • Je to "ľavá strana" účtovného zápisu v podvojnom účtovníctve, kde každý účtovný prípad sa účtuje suvzťažne, teda na stranu Má dať a Dal.
 • Majetok
  • Sú to tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky, dajú sa spoľahlivo oceniťv a vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.
 • Manažérske účtovníctvo
  • Čerpá údaje z nákladového účtovníctva a využíva ich na rôzne prepočty a plány do budúcnosti. Manažérske účtovníctvo určuje stratégiu podniku pre ďalšie fungovanie alebo rast.
 • Manko
  • Ak zistený skutočný stav nepeňažného majetku inventúrou je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom. Pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok
 • Marža
  • Pojdem pomenúva určité rozpätie. Vo výkaze ziskov a strát je obchodná marža definovaná ako rozdiel medzi tržbami z predaja tovaru a nákladmi vynaloženými na obstaranie predaného tovaru.
 • Medziúver
  • Medziúver je špecifický úverový produkt poskytovaný len stavebnými sporiteľňami, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy na zmluve o stavebnom sporení. Ide o úver, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy na zmluve o stavebnom sporení a umožňuje stavebnému sporiteľovi rýchlejšie uskutočnenie finančného zámeru.
 • Menový kurz
  • Nominálny menový kurz je cena jednej meny vyjadrená v jednotkách meny inej.
 • Mzda
  • Odmena za prácu v pracovnom pomere, ktorá je vyplácaná v dohodnutý termín.
 • Náklad
  • Náklad je zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť.
 • Nákladové účtovníctvo
  • Používa sa na vnútropodnikové riadenie, kde sleduje náklady podľa druhu a jeho vzniku. Výkony sa evidujú ako výnosy. Poskytuje informácie o javoch minulosti.
 • Nerezident
  • Označenie určitého subjektu k štátu. Daňovým nerezidentom nie je občan Slovenskej republiky a ani nemá prechodný pobyt. Pri právnických osobách nemá táto spoločnosť sídlo na území Slovenska.
 • Obeživo
  • Ide o peniaze, ktoré sú v obehu (mince aj bankovky).
 • Obežné aktíva
  • Ide o aktíva krátkodobého charakteru.
 • Obchodný register
  • Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov.
 • Obligácia
  • Ide o dlhopis, teda cenný papier. Viac pozri Dlhopis.
 • Obrat
  • Obrat širšie znamená množstvo prijatých finančných prostriedkov v hospodárení ekonomického subjektu, v účtovníctve obrat znamená súčet položiek zapísaných na jeden účet.
 • Odberateľ
  • Odberateľ je osoba, ktorá sa zaväzuje prevziať a preberá za odplatu určitý výrobok alebo službu.
 • Odpis
  • Odpis, inač povedané aj oprávky, je postupné zniženie hodnoty majetku počas doby jeho používania. Vyjadruje sa ním opotrebovanie majetku.
 • Opcia
  • Je to finančný nástroj, kde nadobúdateľ má právo na nákup alebo predaj stanoveného aktíva a predajca má povinosť nakúpiť alebo predať toto aktívum v dohodnutom termíne a dohodnutej cene. Rozlišujeme Kúpnu opciu a Predajnú opciu.
 • Oprávky
  • To isté ako odpis, pozri Odpis.
 • Opravná položka
  • Opravná položka vyjadruje dočastné zníženie hodnoty majetku, znižuje hodnotu majetku nepriamo.
 • Ostatné aktíva
  • Ide o aktíva, ktoré nemožno zaradiť medzi stále (dlhodobé) alebo obežné (krátkodobé). Patrí sem napríklad časové rozlíšenie alebo dohady.
 • Pasíva
  • Pasívami sú zdroje majetku, ktoré predstavujú celkovú sumu záväzkov účtovnej jednotky vrátane iných pasív a rozdielu majetku a záväzkov.
 • Penále
  • Penále je sakcia za nedodržaný termín platby alebo dátum splatnosti.
 • Peňažné prostriedky
  • Peňažné prostriedky predstavujú zložku krátkodobého finančného majetku účtovnej jednotky, ktorá zahŕňa hotovosť, ceniny a šeky, peňažné prostriedky na účtoch v bankách a iné.
 • Peňažný denník
  • Základná účtovná kniha v jednoduchom účtovníctve. Účtuje sa v ňom o pokladnici, banke, príjmoch a výdavkoch účtovnej jednotky.
 • Platba
  • Platba je úmyselné presunutie bohatstva jednej strany na druhú stranu väčšinou za protihodnotu, napr. nákup tovaru, služieb.
 • Podnik
  • Podnik je jednotka ekonomického rozhodovania a základný ekonomický subjekt trhovej ekonomiky.
 • Podnikanie
  • Činnosť súvisiaca s vedením podniku za účelom dosahovania zisku.
 • Podvojné účtovníctvo
  • Je to druh účtovníctva, pre ktoré sú charakteristické podvojné zápisy, čo znamená, že každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať na dvoch účtoch (na strane Má dať a Dal). Nazýva sa tiež dvojité účtovníctvo, dopika alebo zastaralo zložité účtovníctvo.
 • Pohľadávka
  • Pohľadávka je nárok veriteľa na peňažné alebo nepeňažné plnenie zo strany dlžníka. Definícia zohľadňuje podstatu pojmu pohľadávka, avšak žiaden právny predpis definíciu pohľadávky neuvádza.
 • Pokladnica
  • Je to označenie pre všetkú peňažnú hotovosť v spoločnosti. Poklanica može byť aj valutová, ak spoločnosť uchováva inú, ako tuzemskú menu euro.
 • Poznámky
  • Predstavujú bližšie rozvedenie obsahu súvahy a výkazu ziskov a strát, tak aby účtovná závierka podávala pravdivý obraz. Sú súčasťou účtovnej závierky.
 • Pôžička
  • Pôžička je produkt, pri ktorom banka alebo iná osoba poskytne na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňažných prostriedkov a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Klient úver spláca v pravidelných zväčša anuitných splátkach, ktoré zahŕňajú splátku istiny ako aj úrok.
 • Prebytok
  • Ak zistený skutočný stav nepeňažného majetku inventúrou je vyšší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom
 • Predajná opcia
  • Je to finančný nástroj, kde nadobúdateľ má právo na predaj stanoveného aktíva a predajca má povinnosť kúpiť toto aktívum v dohonutom termíne a dohodnutej cene.
 • Preddavok
  • Ide o sumu, ktorú platí odberateľ dodávateľovi pri nákupe tovaru alebo služieb pred dodaním tovaru alebo služieb. Zväčša ide len o určitú časť celej sumy.
 • Predfaktúra
  • Predfaktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme pred dodaním tovaru alebo služby. Predfaktúra nie je daňový doklad, ale je účtovným dokladom.
 • Prehľad peň. tokov
  • Tvorí súčasť účtovnej závierky účtovnej jednotky. Vykazuje sa v poznámkach. Je to prehľad rozdielov medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami spoločnosti za úrčité časové obdobie. Peňažné toky sa ináč označujú aj ako Cash flow.
 • Príjem
  • Ide o prírastok peňažných prostriedkov alebo prírastok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky.
 • Príjemka
  • Ide o účtovný doklad pri príjmaní majetku na sklad, najmä materiálu, tovaru a vlastných výrobkov.
 • Provízia
  • Ide o sumu, ktorú vypláca klinet osobe, ktorá sprostredkuje predaj alebo nákup. Zväča tvorí pevnú sadzbu alebo percento z ceny majetku alebo služby.
 • Rabat
  • Rabat je zľava ceny poskytovaná odberateľovi, ak splní podmienku odobratia určitého množstva tovaru, a to bez ohľadu na čas platenia.
 • Rabat
  • Rabat znamená zľava z ceny nakupovaného tovaru alebo služby vyjadrená v pevnej sadzbe alebo v percente.
 • Reklamácia
  • Reklamácia je možnosť vrátiť alebo vymeniť tovar alebo službu, ak tovar alebo služba nedosahuje požadovaný prospech odberateľovi.
 • Rentabilita
  • Rentabilita alebo tiež výnosnosť znamená schopnosť dosahovať výnos.
 • Revalvácia
  • Revalvácia je zvýšenie hodnoty meny štátnym opatrením.
 • Revelantnosť
  • Vlastnosť predvídať budúcnosť a poskytovať spätnú väzbu.
 • Rezerva
  • Rezerva znamená určitú zásobu finančných prostriekov, ktorá sa tvorí na základe zásady opatrnosti. Rezerva môže byť vytvorená na základe zákona alebo na základe interných smerníc spoločnosti.
 • Rezident
  • Označenie určitého subjektu k štátu. Daňovým rezidentom je občan Slovenskej republiky, ktorý sa stáva daňovníkom za určitých podmienok. Pri právnických osobách táto spoločnosť má sídlo na území Slovenska.
 • Rozdelenie spoločnosti
  • Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti, alebo na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností.
 • RPMN
  • Skratka pojmu ročná percentuálna miera nákladov.
 • s.r.o.
  • (Spoločnosť s ručeným obmedzením) je to druh obchodnej spoločnosti v Slovenskej republike. Základné imanie tvoria vklady spoločníkov.
 • Saldokonto
  • Saldokonto je evidencia, v ktorej sa evidujú obvykle pohľadávky, záväzky alebo preddavky voči obchodnému partnerovi.
 • Schodok
  • Ak zistený skutočný stav peňažného majetku inventúrou je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom.
 • Skonto
  • Skonto je zľava, zrážka z ceny tovaru, ktorá sa poskytuje pri promptnej alebo skorej platbe. Zľava sa vzťahuje k jednotlivým dodávkam, ale je poskytnutá dodatočne po zaplatení faktúr. Poskytnuté skonto má vplyv na predajnú cenu tovaru. 
 • Softvér
  • Softvér (z ang. slova software) predstavuje dlhodobý nehmotný majetok účtovnej jednotky. Ide o program, ktorý funguje na elektorických zariadeniach.
 • Solventnosť
  • Je to schopnosť uhrádzať svoje záväzky voči ostatným organizáciám. Ide o dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov v príslušnom čase.
 • Splátka
  • Splátka je pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník veriteľovi v stanovených intervaloch.
 • Splatnosť
  • Je to vopred stanovený dátum pre najneskôr možnú úhradu svojho záväzku.
 • Splytnutie spoločnosti
  • Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
 • Spotový kurz
  • Kurz súvisiaci so spotovým menovým obchodom, pri ktorom dochádza k nákupu alebo predaju určitého množstva jednej meny za druhú pri vopred dohodnutom kurze.
 • Stagflácia
  • Stav, keď ekonomika vykazuje zároveň stagnáciu a infláciu. Vyjadruje obdobie s vysokou infláciou a zároveň národný produkt buď klesá alebo sa nezvyšuje.
 • Stále aktíva
  • Ide o aktíva dlhodobého charakteru.
 • Storno
  • Slovo v účtovníctve používane pri zrušení objednávky alebo faktúry.
 • Strata
  • Strata je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľa alebo nákladmi a výnosmi spoločnosti. Stratá má mnoho definícii ako opat zisku, záporný zostatok na účte Výkazu ziskov a strát a iné.
 • Subvencia
  • Definitívne platené odsúhlasené výdavky v prospech verejnej alebo súkromnej osoby s cieľom znížiť alebo nahradiť isté náklady alebo podporiť nejakú jednoznačnú akciu.
 • Superhrubá mzda
  • Je to mzda prislúchajúca zamestnancovi, ktorá je celkovým nákladom pre zamestnávateľa.
 • Súvaha
  • Súvaha zobrazuje majetok podľa formy a účelu (aktíva) a jeho zdroje (pasíva) v peňažnom vyjadrení k určitému dňu.
 • Súvahová položka
  • Je to každá položka majetku alebo jeho zdrojov zapísaná v súvahe.
 • Súvahová rovnováha
  • Znamená, že strana aktíva sa rovná strane pasív.
 • Súvahový deň
  • Deň, ku ktorému sa zostavuje súvaha.
 • Súvahový stav
  • je to označenie jednotlivých druhov aktív a pasív v peňažnom vyjadrení.
 • Súvzťažnosť
  • Ide o pojem používaný v podvojnom účtovníctve, kde sa účty označujú ako súvzťažné účty, teda na týchto dvoch účtoch sa účtuje rovnaký účtovný prípad.
 • Swap
  • Termínová zmluva, ktorou sa dva ekonomické subjekty zaväzujú vymeniť si medzi sebou buď dohodnuté predmetné aktíva alebo finančné toky za vopred pevne stanovených podmienok.
 • SWIFT
  • (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - ide o počítačovo riadený systém pre diaľkový prenos informácií medzi bankami a ďalšími inštitúciami.
 • Syntetické účty
  • Ide o účty v účtovej osnove, ktoré majú svoje číslo a pomenovanie. Sú radené v účtovej triede a účtovej skupine.
 • SZČO
  • Skratka pojmu samostatne zárobkovo činná osoba - ide o fyzickú osobu podnikateľa.
 • Šek
  • Šek je bankový formulár, z ktorého sa po vyplnení predpísaných náležitostí stáva platobný prostriedok a cenný papier.
 • Škoda
  • Je to ujma spôsobená na majetku, ktorá sa dá vyčísliť.
 • Ťarchopis
  • Ťarchopis je vystavená alebo prijatá faktúra, ktorá navyšuje pôvodnú faktúru.
 • Tarifa
  • Verejne vyhlásený zoznam ponukových cien a poplatkov záväzných pre dohodovanie cien v zmysle platnej cenovej legislatívy.
 • Tender
  • Verejné výberové konanie za uzatvorenie určitej zmluvy.
 • Trh
  • Je to miesto, kde sa stretávajú kupujúci a predavajúci za účelom kúpy a predaja určitého tovaru za určitú cenu.
 • Tuzemsko
  • Územie domáceho štátu.
 • Účet
  • Je to metodický prostriedok účtovníctva, do ktorého sa zaznamenávajú účtovné prípady. Každý účet má svoje číslo a pomenovanie. Ľavá strana sa označuje ako Má dať (MD), tiež ako debetná strana. Pravá strana sa označuje ako Dal (D), tiež ako kreditná strana.
 • Účtová osnova
  • Obsahuje usporiadanie účtových tried, prípadne účtových skupín alebo syntetických účtov na účtovanie účtovných prípadov a ich číselné a slovné označenie a podsúvahové účty. Toto usporiadanie musí rešpektovať požiadavky na zostavenie účtovnej závierky.
 • Účtová skupina
  • Ide o členie účtovej osnovy na druhom stupni. Účtová skupina obsahuju účty, ktoré jej prislúchajú, maximálne 10 účtov (na základe desiatkovej sústavy).
 • Účtová trieda
  • Ide o členenie účtovej osnovy na prvom stupni. Účtová osnova obsahuje celkovo 10 tried (na základe desiatkovej sústavy).
 • Účtovná jednotka
  • Účtovná jednotka je právnická alebo fyzická osoba, ktorá podľa zákona o účtovníctve a obchodného zákonníka vedie účtovníctvo.
 • Účtovná kniha
  • V účtovných knihách účtuje účtovná jednotka. Pri JÚ sú účtovné knihy peňažný denník, kniha záväzkov, kniha pohľadávok a pomocné knihy. Pri PÚ sú účtovné knihy denník a hlavní kniha.
 • Účtovná závierka
  • Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. V sústave JÚ tvorí výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch. V sústave PÚ ju tvorí súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
 • Účtovné obdobie
  • Účtovným obdobím je kalendárny rok alebo hospodársky rok.
 • Účtovníctvo
  • Účtovníctvo je uzatvorená, vnútorne usporiadaná sústava informácií, pomocou ktorej sa podnikateľská činnosť zisťuje meria a hodnotí. Poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o stave majetku, vlastného imania, záväzkoch, výnosoch, nákladoch, prímoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia.
 • Účtovný doklad
  • Je to preukázateľný účtovný záznam.
 • Účtovný zápis
  • Ide o záznam v účtovných knihách.
 • Účtový rozvrh
  • Účtovná jednotka uvedie v účtovom rozvrhu syntetické účty, analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky a podsúvahové účty.
 • Úmor
  • Úmor je splátka istiny dlhu, teda časť splátky, o ktorú sa znižuje výška dlžnej čiastky.
 • Úrok
  • Ide o sumu, ktorú veriteľ požaduje od dlžníka pri požičiavaní peňaží.
 • Úver
  • Úver je produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňažných prostriedkov a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Klient úver spláca v pravidelných zväčša anuitných splátkach, ktoré zahŕňajú splátku istiny ako aj úrok.
 • v.o.s.
  • (Verejná obchodná spoločnosť) je druh obchodnej spoločnosti v Slovenskej republike. Vzniká združením minimálne dvoch spoločníkov, ktorí ručia za jej záväzky celým svojím majetkom.
 • Valuta
  • Ide o hotovosť v zahraničnej mene.
 • Variabilné náklady
  • Ide o náklady spoločnosti, ktoré sú krátkodobého charakteru. Počas doby procesu sa tieto náklady menia, resp. vstupujú do procesu len jednorázovo.
 • Veriteľ
  • Ide o osobu, ktorá požičala peniaze dlžníkovi a vykazuje voči dlžníkovi záväzok.
 • Vertikálna súvaha
  • Prestavuje finančnú súvahu, ktorá sa používa pri vyčísľovaní nárokov vlastníkov na vlastné imanie, pri vyčísľovaní čistých obežných aktív - výške pracovného kapitálu.
 • Vlastné imanie
  • Vlastné imanie tvoria vlastné zdroje financovania obchodného majetku podnikateľa podľa osobitného predpisu.
 • Vlastné zdroje
  • Ide o zdroje majetku, ktoré patria účtovnej jednotke. Patrí sem základné imanie, kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku, nerozdelená zisk minulých rokov a výsledok hospodárenia.
 • Výdajka
  • Inač nazývané aj prevodka znamená účtovný doklad pri vydávaný majetku zo skladu, najmä materiálu, tovaru a vlastných výrobkov.
 • Výdavok
  • Je to úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky.
 • Výkaz ziskov a strát
  • VZaS je prehľadné usporiadanie všetkých výnosov a nákladov za určité obdobie, ktoré ukazuje aj výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) za toto obdobie, ktorý je rozdielom týchto výnosov a nákladov.
 • Výmenný kurz
  • Označovaný aj ako nominálny menový kurz alebo menový kurz je cena jednej meny vyjadrená v jednotkách meny inej.
 • Výnos
  • Je to zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť.
 • Výročná správa
  • Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom je povinná vyhotovovať výročnú správu. Ide o správu spoločnosti, jej vývoji, stave, budúcej činnosti a iné správy.
 • Výsledok hospodárenia
  • VH je ocenený výsledný efekt činnosti účtovnej jednotky dosiahnutý v účtovnom období.
 • Začiatočný stav
  • Ide o stav účtu vyjadrený v peňažnej hodnote na začiatku účtovného obdobia.
 • Základ dane
  • Základ dane je upravená hodnota výsledku hospodárenia ale činnosti fyzických osôb na konci účtovného obdobia, ktorá vyjadruje sumu, z ktorej sa počíta daň z príjmov.
 • Základné imanie
  • Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Základné imanie sa vytvára povinne v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti. Jeho výška sa zapisuje do obchodného registra.
 • Záloha
  • Ide o sumu, ktorú platí odberateľ dodávateľovi pri nákupe tovaru alebo služieb pred dodaním tovaru alebo služieb. Zväčša ide len o určitú časť celej sumy.
 • Záväzok
  • Je to existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, dá sa spoľahlivo oceniť a vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.
 • Zisk
  • Zisk je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľa alebo nákladmi a výnosmi spoločnosti. Zisk má mnoho definícii ako výkonnosť podniku, opak straty, kladný zostatok na účte Výkazu ziskov a strát a iné.
 • Zlaté bilančné pravidlo
  • Zlaté bilančné pravidlo hovorí, že dlhodobo viazaný majetok (neobežný majetok a dlhodobé pohľadávky) má byť krytý dlhodobým disponibilným kapitálom (vlastné imanie, dlhodobé záväzky a dlhodobé úvery).
 • Zlúčenie spoločnosti
  • Inač nazývané aj ako akvizícia. Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
 • Zmenka
  • Zmenka je obchodovateľný cenný papier, ktorého podstatou je záväzok určitých osôb zaplatiť majiteľovi zmenky v určenom mieste a čase sumu určenú v zmenke.
 • Zmluva
  • Zmluva je písomná dohoda dvoch alebo viacerých strán určitej činnosti alebo veci.
 • Zrážková daň
  • Ide o spôsob vyberania dane. Pri zrážkovej dani má povinnosť vybratia dane platiteľ dane, ktorý vypláca plnenie podliehajúce dani vyberanej zrážkou po znížení o zrazenú daň.
 • Žiro
  • Žiro alebo tiež príkaz na úhradu, je bezhotovostná platobná metóda umožňujúca posielať peniaze z účtu príkazcu na iný bankový účet.