Zákony

Postupy účtovania
Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva
Dátum účinnosti: 31. 12. 2014
Postupy účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
Dátum účinnosti: 01. 01. 2014
Zákon o účtovníctve
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
IFRS / IAS
Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva – IAS / IFRS
Dátum účinnosti: 01. 01. 2014
Daňové zákony
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015
Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015 – 30. 06. 2015
Zákon č. 563-2009 Z.z. o správe daní – daňový poriadok
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015 – 30. 06. 2015
Ostatné zákony
Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov
Dátum účinnosti: 01. 01. 2009
Zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Zákon č. 513/1991 Z.z. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Dátum účinnosti: 01. 01. 2014
Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Dátum účinnosti: 01. 04. 2015
Opatrenia
Opatrenie MPSVaR č. 296/2014 Z.z. o sumách stravného
Dátum účinnosti: 1. 11. 2014