Tlačivá

Jednoduché účtovníctvo
Kniha záväzkov – vzor
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Kniha pohľadávok – vzor
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Kniha dlhodobého majetku – vzor
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Peňažný denník – vzor
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
Dátum účinnosti: do 31. 12. 2014
Výkaz o majetku a záväzkoch
Dátum účinnosti: 01. 01. 2013 – 30. 12. 2014
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Dátum účinnosti: 01. 01. 2013 – 30. 12. 2014
Podvojné účtovníctvo
Rámcová účtová osnova pre podnikateľov 2015
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Rámcová účtová osnova pre podnikateľov 2014
Dátum účinnosti: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve
Individuálna účtovná závierka malých a veľkých účtovných jednotiek
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Poznámky k účtovnej závierke veľkých účtovných jednotiek a subjekov verejného záujmu
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Poznámky k účtovnej závierke malých účtovných jednotiek a subjekov verejného záujmu
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Individuálna účtovná závierka RO, PO, ŠF, obcí a VÚC
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Individuálna účtovná závierka mikro účtovných jednotiek
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Účtovné tlačivá
Cestovný príkaz a vyúčtovanie pracovnej cesty
Dodací list
Faktúra vzor
Predfaktúra vzor
Objednávka vzor
Výdajka a príjemka vzor
Skladová karta vzor
Príjmový a výdavkový pokladničný doklad vzor
Kniha jázd vzor
Mzdové tlačivá
Evidencia pracovného času zamestnancov
Mzdový list
Výplatná listina
Pracovná zmluva pre pracovný pomer
Dohoda o vykonaní práce
Dohoda o pracovnej činnosti
Dohoda o brigádnickej práci študentov
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na zahraničnej pracovnej ceste
Cestovný príkaz

Mzdové tlačivá – Daňový úrad
Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu
Potvrdenie o návšteve školy pre účely daňového bonusu
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

Potvrdenie o podaní Prehľadu

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti

Potvrdenie o podaní Hlásenia

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň o daňovom bonuse na vyživované dieťa
Mzdové tlačivá – Sociálna poisťovňa
Registračný list zamestnávateľa

Registračný list FO

Mesačný výkaz poistného a príspevkov

Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha

Výkaz poistného a príspevkov

Výkaz poistného a príspevkov – príloha

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia

Oznámenie poistnej udalosti
Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov

Mzdové tlačivá – Zdravotná poisťovňa (vzory VšZP)
Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného

Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie

Výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie

Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného

Oznámenie o príjmoch – pri vyplatení dividendy
Výkaz preddavkov na poistné – pri vyplatení dividendy

Daň z príjmov
Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A
Dátum účinnosti: 01. 01. 2016
Potvrdenie o podaní daňového priznania FO typ A
Dátum účinnosti: 01. 01. 2016
Poučenie na vyplnenie daňového priznania FO typ A
Dátum účinnosti: 01. 01. 2016
Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B
Dátum účinnosti: 01. 01. 2016
Potvrdenie o podaní daňového priznania FO typ B
Dátum účinnosti: 01. 01. 2016
Poučenie na vyplnenie daňového priznania FO typ B
Dátum účinnosti: 01. 01. 2016
Daňové priznanie k dani z príjmov PO
Dátum účinnosti: 01. 01. 2016
Potvrdenie o podaní daňového priznania PO
Dátum účinnosti: 01. 01. 2016
Poučenie na vyplnenie daňového priznania PO
Dátum účinnosti: 01. 01. 2016
Vzor oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmu
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň v príjmov zo závislej činnosti
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Daň z pridanej hodnoty
Vzor priznania k dani z pridanej hodnoty – DPH
Dátum účinnosti: 01. 01. 2012
Vzor potvrdenia priznania k dani z pridanej hodnoty – DPH
Dátum účinnosti: 01. 01. 2012
Vzor kontrolného výkazu
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Vzor súhrnného výkazu
Dátum účinnosti: 01. 01. 2010
Daň z motorových vozidiel
Vzor tlačiva k daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel 2015
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Vzor tlačiva k daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel 2014
Dátum účinnosti: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014
Vzor potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel 2014
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Sociálne a zdravotné poistenie
Výkaz zamestnávateľa v listinnej podobe
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Oznamovacia povinnosť zamestnanca pre odpočitateľnú položku
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Ostatné
Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Splnomocnenie
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Kúpno-predajná zmluva
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015
Zmluva o výpožičke
Dátum účinnosti: 01. 01. 2015