Podmienky používania

I. Základné ustanovenie

 

1) Všetky služby na portáli Účtuj.sk sú poskytované bezplatne, ak nie je uvedené inak.

 

2) Podmienkou používania služieb na portáli Účtuj.sk je súhlas užívateľa s týmito podmienkami. V prípade, ak užívateľ nesúhlasí s týmito podmienkami, nie je oprávnený využívať služby na portáli Účtuj.sk.

 

II. Osobné údaje užívateľov

 

1) Pri spracovávaní osobných údajov na portáli Účtuj.sk sa postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

2) Užívateľ môže navštíviť portál Účtuj.sk bez zadávania osobných údajov. Niektoré časti webu môžu vyžadovať registráciu užívateľa.

 

3) Registrácia užívateľa vyžaduje osobné údaje ako meno, priezvisko, e-mail a iné. Osobné údaje sa nijakým spôsobom neposkytujú tretím stranám, ak neustanovujú zákony inak.

 

4) Niektoré stránky portálu Účtuj.sk môžu využívať cookies, ako dočasné tak aj permanentné cookies. Cookies umožňujú zlepšenie poskytovaných služieb na portáli Účtuj.sk. V prípade zakázania používania cookies niektoré časti stránok nemusia fungovať správne.

 

5) Osobné údaje môžu byť spracované pre ďalšie účely propagácie portálu Účtuj.sk. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že e-mailová adresa môže byť poskytnutá obchodným partnerom za účelom rozposielania reklamných ponúk.

 

III. Práva a povinnosti portálu Účtuj.sk

 

1) Na poskytovanie služieb užívateľom na portáli Účtuj.sk sa neposkytuje žiadna záruka. Technická prestávka sa môže vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

 

2) Registrácia užívateľa sa môže prerušiť úplne alebo na určitý čas bez udania dôvodu.

 

3) Obsah portálu Účtuj.sk je len informatívneho charakteru. Portál Účtuj.sk nezodpovedá za žiadnu škodu vzniknutú v súvislosti s používaním informácii, ktoré sú na portáli Účtuj.sk umiestnené.

 

IV. Práva a povinnosti užívateľa portálu Účtuj.sk

 

1) Užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá počas celej doby využívania služieb na portáli Účtuj.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

2) Užívateľ sa zaväzuje využívať informácie získané z portálu Účtuj.sk len pre osobné účely a nie pre obchodné účely.

 

3) Užívateľ má právo na zrušenie registrácie vytvorenej na portáli Účtuj.sk a má právo na zaslanie žiadosti o výmaz osobných údajov z databázy portálu Účtuj.sk.

 

V. Copyright

 

1) Obsah portálu Účtuj.sk je chránený autorským zákonom, jeho ďalšie šírenie v podobe kopírovania, prepisovania alebo sprístupňovania jeho obsahu ďalším osobám je bez súhlasu vydavateľa zakázané.

 

2) Obsah portálu je možné využiť ako zdroj informácii pri študentských prácach žiakov a študentov škôl a univerzít len so súhlasom vydavateľa. V citácii a v zozname použitej literatúry práce musí byť jasne uvedený zdroj informácie pochádzajúcej z portálu Účtuj.sk.

 

VI. Záverečné ustanovenia

 

1) Portál Účtuj.sk môže Podmienky používania kedykoľvek zmeniť.

 

2) Portál Účtuj.sk môže kedykoľvek zmeniť rozsah poskytovaných služieb.

 

3) Akékoľvek vzťahy vzniknuté medzi poskytovateľom a užívateľom portálu Účtuj.sk sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 zbierky zákona.

 

4) Tieto podmienky nadobúdajú platnosť 1.5.2014.