Skratky v účtovníctve

a.s. Akciová spoločnosť
BCPB Burza cenných papierov v Bratislave
BIC Bank Identifier Code
D Dal
DHM Dlhodobý hmotný majetok
DIČ Daňové identifikačné číslo
DM Dlhodobý majetok
DNM Dlhodobý nehmotný majetok
DPH Daň z pridanej hodnoty
DPH Daň z pridanej hodnoty
ECB Európska centrálna banka
ERP Elektronická registračná pokladnica
FIFO First in, first out
IBAN International Bank Account Number
IČ DPH Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
IČO Identifikačné číslo
ID Interný doklad
IÚD Interný účtovný doklad
k.s. Komanditná spoločnosť
KM Krátkodobý majetok
KS Konečný stav
KÚS Konečný účet súvahový
KZ Konečný zostatok
MD Má dať
OD Obrat strany Dal
OMD Obrat strany Má dať
ORSR Obchodný register Slovenskej republiky
PFA Prijatá faktúra
PIN Personal Identification Number
PNZD Príjmy neovplyvňujúce základ dane
POZD Príjmy ovplyvňujúce základ dane
PPD Príjmový pokladničný doklad
PRÍ Príjemka
RPMN Ročná percentuálna miera nákladov
s.r.o. Spoločnosť s ručeným obmedzením
SKAU Slovenská komora audítorov
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba
ÚJ Účtovná jednotka
ÚZS Účet ziskov a strát
v.o.s. Verejná obchodná spoločnosť
VBÚ Výpis z bankového účtu
VDÚ Výpis z devízového účtu
VFA Vystavená faktúra
VI Vlastné imanie
VNZP Výdavky neovplyvňujúce základ dane
VOZP Výdavky ovplyvňujúce základ dane
VPD Vystavený pokladničný doklad
VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa
VÝD Výdajka
VZaS Výkaz ziskov a strát
ZI Základné imanie
ZML Zmluva
ZRSR Živnostenský register Slovenskej republiky
ZS Začiatočný stav
ZÚS Začiatočný účet súvahový