Osobitná úprava uplatňovania dane z pridanej hodnoty

Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

Novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty prináša osobitnú úpravu uplatňovania dane. Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby je dobrovoľná úprava, ktorú môžu použiť len tí platitelia dane, ktorí spĺňajú zákonom ustanovené podmienky a to:

 

a) za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100 000 eur a odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat 100 000 eur a

b) na platiteľa nebol vyhlásený konkurz alebo platiteľ nevstúpil do likvidácie

 

Osobitná úprava bude definovaná v § 68d zákona o dani z pridanej hodnoty.

 

 

Podstatou tejto osobitnej úpravy je, že platiteľovi dane, ktorý si zvolil uplatňovanie osobitnej úpravy, vzniká daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb až v momente, keď prijme platbu za plnenia od svojho odberateľa. Ide o odklad daňovej povinnosti, ktorý však na druhej strane je spojený s rovnakým princípom v súvislosti s uplatnením práva na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb. Platiteľ, ktorému vzniká daňová povinnosť až na základe prijatej platby, si z prijatých tovarov a služieb môže odpočítať DPH najskôr za zdaňovacie obdobie, v ktorom zaplatil za plnenie svojmu dodávateľovi.

 

Daňová povinnosť a odpočítanie dane sa uplatní vo výške, ktorá zodpovedá realizovanej platbe za plnenie.

 

Okrem toho, ak je platiteľ dane v pozícii dodávateľa, ktorému vzniká daňová povinnosť až na základe prijatej platby, táto skutočnosť zásadne ovplyvní aj jeho odberateľov – platiteľov DPH, ktorým právo na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb vzniká v rovnaký deň ako vzniká daňová povinnosť dodávateľovi, t.j. až keď zaplatí dodávateľovi za tovar alebo službu (vyplýva z § 49 ods. 1 zákona).

 

Navrhované znenie odseku 6 rieši situácie, kedy platiteľ dane, ktorý obstará investičný majetok, vykonáva odpočítanie dane v roku nasledujúcom/nasledujúcich po roku, kedy začalo plynúť obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 a v období od začatia plynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane až do obdobia odpočítavania dane (z titulu vzniku nároku na odpočítanie dane zaplatením) došlo k jednej alebo viacerým zmenám účelu použitia investičného majetku. Rovnako rieši situácie, ak od začatia plynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane až do zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ dane uplatňuje odpočítanie dane, došlo k zmene/zmenám rozsahu použitia nehnuteľnosti podľa § 54a.

 

Podľa § 54 obdobie na úpravu odpočítanej dane z investičného majetku začína plynúť v roku, v ktorom bol tento majetok uvedený do užívania. Pri investičnom majetku si platiteľ dane uplatňuje plný nárok na odpočet dane, pomerný nárok na odpočet dane alebo si odpočet vôbec neuplatní, a to podľa toho k akej činnosti resp. použitiu sa obstaranie investičného majetku vzťahuje. Vzhľadom na to, že platiteľovi dane, ktorý bude uplatňovať osobitnú úpravu, vzniká nárok na uplatnenie odpočtu dane až keď zaplatí svojmu dodávateľovi, môže nastať situácia, že nárok na odpočet dane vznikne oveľa neskôr (v nasledujúcich rokoch) ako v roku, keď začalo plynúť obdobie na úpravu odpočítanej dane. Pokiaľ sa v priebehu obdobia, kedy začalo plynúť obdobie na úpravu odpočítanej dane a zdaňovacieho obdobia, kedy platiteľovi dane po prvýkrát vzniklo právo uplatniť odpočítanie dane, zmenil účel použitia investičného majetku napr. v prvom roku, kedy začalo plynúť obdobie na úpravu odpočítanej dane, výška odpočítavanej dane mala byť upravená koeficientom 0,5, v ďalšom roku koeficientom 0,8 a v treťom roku, keď vzniklo právo na odpočítanie dane, koeficientom 0,8 (zatiaľ predbežný), je povinný platiteľ dane postupovať tak, že v rámci odpočítavanej dane zohľadní účel použitia počas celého obdobia, t.j. od začatia plynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane až do odpočítania dane a podľa nášho príkladu pri odpočítavaní dane použije koeficient, ktorý vypočíta ako priemer zo všetkých troch údajov o výške koeficientu (použije pri odpočte koeficient 0,65, ktorý však môže byť na konci roka, v ktorom došlo k odpočítaniu dane iný z titulu definitívneho koncoročného koeficientu).

 

V súvislosti s osobitnou úpravu bolo potrebné zmeniť popis dane na vstupe „DV“ podľa vzorca uvedeného v prílohe 1 k zákonu tak, aby v prípade úpravy odpočítanej dane, vyjadrovala „DV“ len výšku zaplatenej dane na vstupe (odsek 7).

 

Ak platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, znižuje následne po vzniku daňovej povinnosti základ dane, môže zníženie základu dane vykonať v zdaňovacom období, v ktorom vrátil svojmu odberateľovi platbu resp. časť platby za dodanie tovaru alebo služby (odsek 9). Tým sa zachováva rovnaký prístup pre zníženie dane a nároku na vrátenie dane zo štátneho rozpočtu z titulu zníženia základu dane ako platí pre vznik daňovej povinnosti, t, j. keď nárok štátu na daň vzniká až v momente, keď platiteľ dane (dodávateľ) dostane platbu za tovar alebo službu.

 

Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, môže vykonať opravu pôvodne vykonaného odpočtu dane smerom nahor (ak dodávateľ zvýšil základ dane z dôvodu zvýšenia odplaty za dodanie tovaru alebo služby) až v tom zdaňovacom období, v ktorom zvýšenú odplatu zaplatí svojmu dodávateľovi. Opravu odpočítanej dane (zvýšenie odpočtu dane) môže odberateľ vykonať len vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil na základe zvýšenia základu dane (odsek 10).

 

Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, sa môže kedykoľvek rozhodnúť pre skončenie tejto úpravy. Avšak ak nastanú skutočnosti podľa znenia navrhovaného v odseku 12, je platiteľ dane povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy (prekročil limit obratu, stal sa členom skupiny, vstúpil do likvidácie a iné). V súvislosti so skončením uplatňovania osobitnej úpravy sa mení vznik daňovej povinnosti a vznik nároku na odpočítanie dane. Posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ dane skončil uplatňovanie osobitnej úpravy, vzniká daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb za obdobie uplatňovania osobitnej úpravy, ktorá by bola vznikla, ak by nebol uplatňoval osobitnú úpravu. Za toto zdaňovacie obdobie si rovnako môže platiteľ dane uplatniť odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb bez toho, aby toto právo bolo viazané na zaplatenie. Rovnako postupuje osoba, ktorá podáva daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie z dôvodu zrušenia registrácie pre DPH.

 

V odseku 15 sa navrhuje, aby správca dane uložil pokutu do výšky 10 000 eur, ak platiteľ dane začal uplatňovať osobitnú úpravu, hoci nespĺňal podmienky na jej uplatňovanie a tiež ak platiteľ dane neskončil uplatňovanie osobitnej úpravy, hoci už prestal spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy.

 

Navrhuje sa, aby správca dane uložil pokutu aj v prípade, ak platiteľ dane používa osobitnú úpravu, avšak na faktúre o dodaní tovaru alebo služby neuvedie o tomto informáciu resp. ju neuvedie dostatočne zreteľne a čitateľne tak ako to vyplýva z navrhovaného odseku 4 (ak neuvedie na faktúre informáciu o uplatňovaní osobitnej úpravy, daňová povinnosť vznikne podľa bežných pravidiel). Týmto sa má zabrániť, aby platiteľ dane, ktorý sa rozhodol pre uplatňovanie osobitnej úpravy, účelovo nepoužíval bežný systém popri osobitnej úprave.

 

Platitelia dane, ktorí sa rozhodnú pre uplatňovanie osobitnej úpravy a túto skutočnosť aj písomne oznámia daňovému úradu, budú zverejnení na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR a taktiež budú zverejnení platitelia dane, ktorí oznámia skončenie uplatňovania osobitnej úpravy daňovému úradu. Zverejnenie týchto údajov bude mať informatívny charakter (odsek 17).

 

 

Účinnosť novely zákona o DPH bude platná od 1. januára 2016.

 

(článok aktualizovaný po schválení novely zákona DPH Národnou radou SR 1. októbra 2015)

 

 

Zdroj: justice.gov.sk

Autor: Účtuj.sk