Tovar v podvojnom účtovníctve

Čo je tovar v podvojnom účtovníctve účtovnej jednotky?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Tovar patrí medzi zložku zásob krátkodobého majetku účtovnej jednotky. Ocenenie jednotlivej zložky tovaru musí byť menej ako 1 700 €, pričom doba použiteľnosti by mala byť menej ako jeden rok. Viac o zásobách nájdete v tomto článku.

 

O tovare sa účtuje, ak sa nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie.

 

Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali (účtová skupina 62 – Aktivácia) a odovzdali do vlastných predajní účtovnej jednotky. Pozrite si viac o zásobách vlastnej výroby TU.

 

Pre potreby účtovania používa účtovná jednotka pri účtovaní Účet 131 – Obstaranie tovaru, Účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach, Účet 133 – Nehnuteľnosť na predajÚčet 139 – Tovar na ceste.

 

 

Príklad účtovania obstarania tovaru spôsobom A z tuzemska

 

Účtovná jednotka ABC obstarala tovar od tuzemského dodávateľa. Obstarala 1 000 ks, 1 ks za cenu 1 euro bez DPH. Tovar jej doviezla prepravná spoločnosť v sume 20 € bez DPH.
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. PFA Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup 1 000 €
200 €
1 200 €

2. PFA Externé náklady súvisiace s obstaraním 20 €
4 €
24 €

3. ID Prevzatie tovaru na sklad 1 020 € 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
/ 131Účet 131 (Aktíva)
Obstaranie tovaru

 
Spoločnosť ABC prevzala na sklad tovar v jednotkovej cene 1,02 € bez DPH za kus.
 

Príklad účtovania obstarania tovaru spôsobom A zo zahraničia

 
Účtovná jednotka ABC obstarala tovar od zahraničného dodávateľa. Obstarala 1 000 ks, 1 ks za cenu 1 USD. Tovar jej doviezla prepravná spoločnosť v sume 200 €. Podľa Spoločného colného sadzobníka je clo pri tovare 3,7 percenta. Kurz USD je 1 euro = 1,1 USD. Zjednodušene – Clo pri výpočte: 1000 / 1,1 = 909 €, 909 * 0,037 = 33,6 €. DPH pri výpočte: 909 + 200 + 33,6 = 1142,6 €, 1142,6 * 0,2 = 228,52 €

 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. PFA Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup 909 € 131Účet 131 (Aktíva)
Obstaranie tovaru
/ 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
2. PFA Náklady na prepravu 200 € 131Účet 131 (Aktíva)
Obstaranie tovaru
/ 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
3. ID Clo pri dovoze, DPH na odpočítanie 33,6 €
228,52 €
262,12 €

4. ID Prevzatie tovaru na sklad 1142,6 € 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
/ 131Účet 131 (Aktíva)
Obstaranie tovaru

 
Spoločnosť ABC prevzala na sklad tovar v jednotkovej cene 1,14 € bez DPH za kus. Colný dlh je 262,12 €. V tomto príklade sme nebrali do úvahy rozdelenie dopravy na úseky mimo EÚ a v EÚ pre jednoduchšie pochopenia výpočtu.
 

Príklad účtovania obstarania tovaru spôsobom B z tuzemska

 
Účtovná jednotka ABC obstarala tovar od tuzemského dodávateľa. Obstarala 1 000 ks, 1 ks za cenu 1 euro bez DPH. Tovar jej doviezla prepravná spoločnosť v sume 20 € bez DPH. O zásobách účtuje spôsobom B. Na konci účtovného obdobia spoločnosť zistila inventarizáciou na sklade 200 ks tovaru.
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. PFA Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup 1 000 €
200 €
1 200 €

2. PFA Externé náklady súvisiace s obstaraním 20 €
4 €
24 €

3. ID Preúčtovanie stavu zásob pri uzavieraní účtovných kníh podľa inventarizácie 204 € 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
/ 504Účet 504 (Náklad)
Predaný tovar

 
Spoločnosť ABC účtovala tovar priamo do spotreby. Pri uzavieraní účtovných kníh podľa inventarizácie bol stav tovaru na sklade v počte 200 ks za 204 €.

 
 

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: tovarzásoby