Zmeny postupov účtovania ÚJ, ktoré nie sú založené na účel podnikania od 1.1. 2016

MF SR pripravilo opatrenie, ktoré mení postupy účtovania účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19760/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov bol vypracovaný v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v rámci plánu práce Ministerstva financií SR na rok 2015.

 

 

Pozrite si vybrané zmeny tohto opatrenia:

 

 

1) V nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve č. 130/2015 Z. z. sa vypúšťajú slová „reprodukčná obstarávacia cena“ nakoľko tento termín sa vypustil v uvedenej novele. Majetok, ktorý bol oceňovaný reprodukčnou obstarávacou cenou, sa bude oceňovať reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona. Majetok, ktorý nadobudne nezisková účtovná jednotka bezodplatne alebo ho nájde pri inventarizácii, sa ocení oceňovacím modelom v súlade s § 27 ods. 7 písm. b). Nezisková účtovná jednotka pri tomto oceňovacom modeli uplatní výdavkový prístup, ktorý vychádza z peňažnej sumy, ktorú by bolo potrebné vydať na obstaranie majetku, ktorý by mal pre účtovnú jednotku porovnateľný prínos ako oceňovaný majetok, pričom tento prístup sa používa najmä na ocenenie nefinančného majetku; zohľadňujú sa pri tom informácie z operácií alebo cenové ponuky z trhu z hľadiska jeho druhu a miesta, na ktorom by sa majetok pravdepodobne obstaral, vrátane maloobchodného trhu. (v § 18 ods. 2 a 7 a § 30 ods. 6)

 

 

2) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa ocení vo vlastných nákladoch v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve. (v § 18 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c))

 

 

3) V § 27 sa dopĺňa účtovanie dlhodobého nehmotného majetku, predovšetkým účtovanie výskumu a vývoja, v prípade ak sa aktivuje ako dlhodobý nehmotný majetok.

 

Nový § 27 zneje:

 

(1) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje na účte 012 – Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej činnosti, ak je možné preukázať

 

a) možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné používať alebo predať,

b) zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,

c) takýto majetok používať alebo predať,

d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe,

e) jeho použiteľnosť, ak bude používaný účtovnou jednotkou,

f) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho vývoja, použitie alebo predaj,

g) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

 

(2) Na účte 012 – Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej činnosti sa účtuje o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania. Ako vývoj sa účtuje najmä

 

a) výtvarné riešenie výrobku (dizajn),

b) zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,

c) zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,

d) zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby,

e) zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

 

(3) Výsledky vykonaných vývojových prác sa účtujú ako náklady na vývoj, ak sú

 

a) kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky iného dlhodobého majetku a jeho ocenenia,

b) vytvorené vlastnou činnosťou na účel obchodovania s nimi,

c) vytvorené vlastnou činnosťou pre potreby účtovnej jednotky.

 

(4) Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú priamo marketingu výrobkov alebo procesov. Ak nie je možné preukázať aktivovanie nákladov na vývoj podľa odseku 1, účtujú sa do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli.

 

(5) Na účtoch dlhodobého nehmotného majetku sa neúčtujú náklady na výskum, ktorým je pôvodné a plánované zisťovanie vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky. Náklady na výskum sa účtujú do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli. Nákladmi na výskum sú najmä náklady na

 

a) činnosti zamerané na získanie nových poznatkov,

b) skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov,

c) hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb,

d) formuláciu, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.

 

(6) Softvér a elektronické licencie, ktoré súvisia s používaním softvéru, sa účtujú na účte 013 – Softvér bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú predmetom autorských práv, ak sú

 

a) kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,

b) vytvorené vlastnou činnosťou na účel obchodovania s nimi alebo použitia pre potreby v účtovnej jednotke, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.

 

(7) Na účte 014 – Oceniteľné práva sa účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (know-how), licencie, okrem licencií uvedených v odseku 6, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky tvorivej duševnej činnosti, ak sa obstarali za odplatu, napríklad kúpou, výmenou alebo nepeňažným vkladom.

 

(8) Na účte 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nie je možné účtovať podľa odsekov 1 až 7.

 

(9) Náklady na školenia a semináre, marketingové a podobné štúdie, prieskum trhu, poradenstvo, odborné posudky, získanie certifikátov a noriem, napríklad ISO normy, reklamu, uvedenie výrobkov na trh, reštrukturalizáciu, reorganizáciu a rozšírenie činnosti účtovnej jednotky alebo jej časti, ako aj ostatné náklady podobného charakteru sa neúčtujú ako dlhodobý nehmotný majetok, ale sa účtujú ako náklady na činnosť.

 

 

4) Ustanovuje sa postup, ktorý nahrádza pri oceňovaní majetku kvalifikovaný odhad, ktorý bol vypustený zo zákona o účtovníctve. Účtovná jednotka použije oceňovacie modely v súlade s § 27 ods. 7, a to predovšetkým výdavkový prístup, ktorý sa použije pri oceňovaní zásob v neziskových účtovných jednotkách. (§ 30 ods. 5)

 

 

5) V nadväznosti na návrh nového zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je na rokovaní v Národnej rade SR, boli doplnené a zmenené náklady, ktoré súvisia s činnosťou športovej organizácie, športového zväzu a športového klubu a účtujú sa na účte 547 – Osobitné náklady. Ide o náklady na výchovné, náklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu, náklady dopingovej kontroly, náklady na usporadúvanie domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov a štartovného, nákladov na ceny, stravovanie a občerstvenie športovcov a iných oprávnených osôb a náhrada preukázateľných účelne vynaložených nákladov spojených s prípravou a súťažou športovca a s tým súvisiace vecné plnenia. (§ 57 ods. 7 písmeno c))

 

Taktiež sa ustanovuje účtovanie prijatého nepeňažného plnenia na účte 646 – Prijaté dary v neziskovej účtovnej jednotke na základe zmluvy o sponzorstve v športe v nadväznosti na navrhovaný zákon o športe. (§ 65 ods. 5)

 

 

6) V samostatnom odseku sa ustanovuje účtovanie jednotlivých druhov prijatých finančných príspevkov od právnických osôb. Súčasne sa doplnilo účtovanie prijatého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“) na účte 662 – Prijaté príspevky od právnických osôb. (§ 67 odsek 2)

 

 

7) Ak bude sponzorské použité na obstaranie dlhodobého majetku odpisovaného, časovo sa rozlíši a vo vecnej a časovej súvislosti s účtovaním odpisov, opravných položiek alebo zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku sa bude zúčtovávať prostredníctvom účtu 384 – Výnosy budúcich období so súvzťažným zápisom na účet 662 – Prijaté príspevky od právnických osôb.

 

Ustanovuje sa účtovanie sponzorského, ak nebude použité v účtovnom období kedy bolo prijaté neziskovou účtovnou jednotkou. Prostredníctvom účtu 384 – Výnosy budúcich období sa časovo rozlíši.

 

V odseku 5 sa ustanovuje účtovanie vrátenia sponzorského, ak nebolo použité v určenom termíne podľa zmluvy o sponzorstve v športe alebo na určený účel. Sponzorské sa účtuje v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 662 – Prijaté príspevky od právnických osôb alebo 384 – Výnosy budúcich období podľa toho, v ktorom roku bolo sponzorské prijaté alebo na aký účel bolo sponzorské prijaté.

 

V prospech účtu 663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb sa účtujú prijaté finančné príspevky alebo nárok na finančné príspevky od fyzických osôb so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica alebo na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky. V prospech účtu 663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb sa účtuje odpustenie záväzku voči fyzickej osobe so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzkov.

 

(v § 67 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6)

 

 

V účtovnej jednotke, ktorá má hospodársky rok, sa použije oceňovanie bezodplatne prijatého majetku v súlade s novelou opatrenia v účtovnom období, ktoré začína v priebehu roka 2016. Ostatné ustanovenia novely opatrenia sa použijú aj v účtovnej jednotke, ktorá má hospodársky rok, od 1. januára 2016.

 

 

Účinnosť týchto zmien bude platná od 1. januára 2016. Nejde o konečné znenie zmien postupov účtovania, opatrenie je v legislatívnom procese schvaľovania.

 

 

Zdroj: justice.gov.sk

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: postupy účtovania