Zásoby v jednoduchom účtovníctve

Čo sú zásoby v jednoduchom účtovníctve účtovnej jednotky?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Zásoby sú hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako 1 700 €, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku. Doba použiteľnosti môže byť pritom aj dlhšia ako jeden rok. V zásobách sa účtujú aj hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok bez ohľad u na ich obstarávaciu cenu.

 

Zásoby sa členia na

 

a) materiál

b) vlastnú výrobu

c) zvieratá

d) tovar

 

 

Materiál

 

Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly, pričom ako

 

a) suroviny sa účtujú hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu

b) pomocné látky sa účtujú hmoty, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu

c) prevádzkové látky sa účtujú veci, pomôcky a hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, pohonné látky, čistiace potreby, kancelárske potreby,

d) náhradné dielce sa účtujú predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu

e) obaly sa účtujú veci, ktoré slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov. Ak sa nevratné obaly dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom

 

 

Vlastná výroba

 

Ako zásoby vlastnej výroby sa účtujú nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá, pričom ako

 

a) nedokončená výroba sa účtujú produkty, ktoré prešli jedným alebo niekoľkými výrobnými stupňami a nie sú už materiálom alebo polotovarom, a nie sú ani hotovými výrobkami. Medzi nedokončenú výrobu sa zahŕňajú tiež nedokončené výkony iných činností, pri ktorých nevznikajú hmotné produkty, napríklad služby súdnych exekútorov alebo architektov

b) polotovary vlastnej výroby sa účtujú osobitne evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a v ďalšom výrobnom procese sa dokončia alebo skompletizujú do výrobkov

c) výrobky sa účtujú predmety vlastnej výroby určené na predaj

d) zvieratá sa účtujú najmä mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek, husí na výkrm a psy

 

 

Tovar

 

Ako tovar sa účtuje všetko, čo sa obstaráva za účelom predaja, pričom obstaraný tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva a neprenajíma sa a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby odovzdané do vlastných predajní.

 

 

Kniha zásob

 

Zásoby sa účtujú v knihe zásob. V knihe zásob sa účtujú zásoby podľa jednotlivých produktov alebo ich skupín podľa potrieb účtovnej jednotky v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách. Zásoby, ktoré boli poskytnuté ako dar alebo prijaté ako dar sa v knihe zásob osobitne vyznačia. V knihe zásob sa uvádza aj prijatá zľava z ceny k zásobám, ktoré v čase jej prijatia má účtovná jednotka na sklade.

 

V knihe zásob sa zásoby prijaté na sklad a ich výdaj účtuje na základe účtovných dokladov, ktorý mi sú napríklad dodacie listy, iné doklady o prevzatí zásob alebo výdajky zásob do spotreby.

 

V knihe zásob sa zaznamenáva miesto uloženia zásob odovzdaných účtovnou jednotkou na spracovanie inej účtovnej jednotke, požičané mimo účtovnej jednotky alebo omylom zaslané inej účtovnej jednotke s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.

 

Prírastky a úbytky jednotlivých druhov zásob, ktoré sú určené vnútorným predpisom účtovnej jednotky na priamu spotrebu bezodkladne po ich obstaraní, sa v priebehu účtovného obdobia neúčtujú v knihe zásob.

 

Ďalej sa výdavky za zásoby zaznamenávajú v peňažnom denníku, ak sú to výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

 

 

Oceňovanie zásob

 

Obstaranie zásob sa oceňuje obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi, ak sú vytvorené vlastnou činnosťou, reprodukčnou obstarávacou cenou alebo reálnou hodnotou.

 

Úbytok zásob sa oceňuje spôsobom VAP (vážený aritmetický priemer) alebo FIFO (first in – first out) – § 25 odsek 5 zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Úbytok zásob rovnakého druhu sa môže účtovať v ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob, ak je tento spôsob ocenenia určený vnútorným predpisom účtovnej jednotky. Vážený aritmetický priemer sa počíta najmenej raz za mesiac.

 

 

Autor: Účtuj.sk