Účtovanie zásob v jednoduchom účtovníctve – príklady

Ako sa účtujú zásoby v jednoduchom účtovníctve účtovnej jednotky?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

V minulom článku sme predstavili definíciu zásob v jednoduchom účtovníctve. V tomto článku sa budeme venovať príkladom účtovania zásob.

 

 

Príklad pre nadobudnutie zásob dodávateľským spôsobom z tuzemska

 
Podnikateľ obstaral materiál v hodnote 1 000 € bez DPH. Prijatú faktúru zaevidoval do Knihy zásob. Ďalej účtuje úhradu faktúry v peňažnom denníku. Následne podnikateľ materiál predal.
 

P.č. TEXT Príjem Výdavok POZD PNZD VOZD VNZD
Predaj tovaru DPH Zásoby DPH
1. Nákup materiálu B 1 200 € 1 000 € 200 €
2. Náklady na prepravu B 240 € 200 € 40 €
3. Predaj materiálu zákazníkovi B 1 500 € 1 250 € 250 €

 
 

Príklad pre nadobudnutie zásob dodávateľským spôsobom zo zahraničia

 

Podnikateľ obstaral skrutky od zahraničného dodávateľa. Obstaral 1 000 ks, 1 ks za cenu 1 USD. Skrutky mu doviezla prepravná spoločnosť v sume 200 €. Podľa Spoločného colného sadzobníka je clo pri skrutkách 3,7 percenta. Kurz USD je 1 euro = 1,1 USD. Zjednodušene – Clo pri výpočte: 1000 / 1,1 = 909 €, 909 * 0,037 = 33,6 €. DPH pri výpočte: 909 + 200 + 33,6 = 1142,6 €, 1142,6 * 0,2 = 228,52 €

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok POZD PNZD VOZD VNZD
Predaj tovaru DPH Zásoby DPH
1. Nákup materiálu B 909 € 909 €
2. Náklady na prepravu B 200 € 200 €
3. Clo a DPH B 33,6 € 33,6 € 228,52 €
4. Predaj materiálu zákazníkovi B 1 500 € 1 250 € 250 €

 
Spoločnosť ABC prevzala na sklad skrutky v jednotkovej cene 1,14 € bez DPH za kus. Colný dlh je 262,12 €. V tomto príklade sme nebrali do úvahy rozdelenie dopravy na úseky mimo EÚ a v EÚ pre jednoduchšie pochopenia výpočtu.

 
 

Príklad pre vytvorenie zásob vlastnou výrobou

 
Podnikateľ sa rozhodol vyrábať tovar, ktorý bude predávať. Na výrobu využil prácu zamestnancov a spotreboval rôzny materiál.

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok POZD PNZD VOZD VNZD
Predaj výrobkov a služieb DPH Zásoby Mzdy DPH
1. Nákup materiálu B 840 € 700 € 140 €
2. Priznané mzdy zamestnancom B 1000 € 1000 €
3. Predaj tovaru zákazníkovi B 2400 € 2000 € 400 €

 

Podnikateľ zaplatil na výplatách (abstrahujeme od výdavkov do fondov) sumu 1000 € zamestnancom, ktorý sa podieľali na výrobe. Za materiál zaplatil 840 €. Tieto výdavky musia ísť do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. Aktivovanie majetku sa robí v knihe zásob. V Knihe zásob vedie evidenciu o tomto majetku.

 
 

Bezodplatné nadobudnutie zásob – darovaním

 
Podnikateľ prijal zásoby ako dar od inej spoločnosti v sume 1 000 €. V Knihe zásob vedie evidenciu o tomto majetku ako o darovaných zásobách.

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok POZD VNZD
Iné Nákup DM DPH
1. Príjem darovaných zásob ID 1000 € 1000 €

 
 

Novozistené zásoby pri inventarizácii

 
Podnikateľ pri inventarizácii získal doteraz v účtovníctve nezachytené zásoby v hodnote 1000 €. Postup účtovania je rovnaký, ako pri dare. V Knihe zásob vedie evidenciu o tomto majetku.
 

P.č. TEXT Príjem Výdavok POZD VNZD
Iné Nákup DM DPH
1. Uzávierka: Inventarizáciou novozistené zásoby ID 1000 € 1000 €

 
 
Autor: Účtuj.sk