Ako hľadať základné informácie o podnikateľoch online

Ako nájsť IČO, DIČ, IČ DPH, SK NACE, súvahu alebo výkaz ziskov a strát účtovných jednotiek na internete?

Ilustračné: Pixmac / Účtuj.sk

Ilustračné: Pixmac / Účtuj.sk

Identifikačné číslo (IČO) – ako vyhľadať IČO podnikateľa online?

 

*cez tento postup viete zistiť aj:

  • celé obchodné meno
  • adresu
  • predmet činnosti / podnikania (živnosti)
  • pri obchodných spoločnostiach navyše: dátum zápisu, právnu formu, spoločníkov, výšku vkladov, štatutárny orgán, základné imanie, akcie, dozorná rada, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a ďalšie právne skutočnosti

 

IČO fyzických osôb podnikateľov (SZČO) viete vyhľadať cez Živnostenský register podľa IČO, obchodného mena, mena FO alebo adresy prevádzkarne.

 

IČO právnických osôb viete vyhľadať pomocou Obchodného registra podľa obchodného mena, IČO, sídla, spisovej značky a podľa mena osoby.

 

 

Daňové identifikačné číslo (DIČ) – ako vyhľadať DIČ podnikateľa online?

 

DIČ je možné online zistiť len pri obchodných spoločnostiach cez portál Registra účtovných závierok. Pri podnikateľoch, ktorí sú platiteľmi DPH, je možné DIČ zistiť cez Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH na Slovensku (DIČ je vlastne číslo bez prvých dvoch písmen SK). Pri fyzických osobách podnikateľoch, ktorí nie sú platiteľmi DPH, nie je možné zistiť DIČ online.

 

 

Daň z pridanej hodnoty (DPH) – ako vyhľadať IČ DPH podnikateľa online?

 

Portál Finančnej správe SR má pre tento účel veľmi jednoduchý a praktický nástroj – Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH na Slovensku. Vyhľadať viete osobu fyzickú alebo právnickú registrovanú pre DPH podľa IČ DPH, mena, obce a PSČ. Portál Vám taktiež vyhľadá druh registrácie podľa zákona o DPH.

 

Taktiež viete vyhľadať Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH alebo Zoznam vymazaných platiteľov DPH.

 

Platnosť IČ DPH vydaného v niektorom z členských štátov EÚ viete overiť cez portál europa.eu cez elektronický systém VIES. Databázy každého členského štátu viete nájsť cez zahraničné portály.

 

 

Položky majetku, záväzkov, náklady a výnosy

 

Cez portál Registra účtovných závierok viete vyhľadať kompletné účtovné závierky obchodných spoločností – súvahu, výkaz ziskov a strát. Z týchto výkazov viete analyzovať jednotlivé položky majetku, záväzkov, náklady a výnosy alebo aj výsledok hospodárenia spoločnosti z individuálnej účtovnej závierky.

 

 

SK NACE – Predmet prevažujúcej činnosti

 

Cez portál Štatistického úradu Slovenskej republiky viete vyhľadať SK NACE (hlavná činnosť).

 

 

Zoznamy dlžníkov

 

Online viete vyhľadať aj zoznamy dlžníkov a overiť si obchodného partnera, či nemá podlžnosti na úradoch v Slovenskej republike.

 

Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam dlžníkov v Sociálnej poisťovni

Zoznam dlžníkov vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP)

Zoznam dlžníkov v poisťovni Dôvera

Zoznam dlžníkov v poisťovni Union

 

 

Ďalšie zoznamy subjektov

 

Cez portál Finančnej správy viete zistiť aj:

 

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane

Zoznam vydaných povolení na predaj spotrebiteľského balenia liehu (SBL)

Zoznam vydaných oprávnení na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu (SBL)

Zoznam predajcov pohonných látok

Zoznam distribútorov pohonných látok

Register servisných organizácií ERP

 

 

Autor: Účtuj.sk

Zdroje: zrsr.sk, orsr.sk, financnasprava.sk, europa.eu, registeruz.sk, statistics.sk, socpoist.sk, vszp.sk, dovera.sk, union.sk

 

Kľúčové slová: základné informácie