IAS 12 – Dane z príjmov

Medzinárodný účtovný štandard IAS 12 – Dane z príjmov.

ifrs.org

ifrs.org

Cieľom tohto štandardu je určiť postup účtovania daní z príjmov. Základným problémom pri účtovaní daní z príjmov je, ako sa majú účtovať bežné a budúce daňové dôsledky z budúceho spätného získania účtovnej hodnoty aktív (záväzkov), ktoré sú vykázané v súvahe účtovnej jednotky a transakcií a ostatných udalostí bežného obdobia, ktoré sú vykázané v účtovnej závierke účtovnej jednotky.

 

Na účely tohto štandardu dane z príjmov zahŕňajú všetky domáce a zahraničné dane, ktoré vychádzajú zo zdaniteľných ziskov. Dane z príjmov zahŕňajú aj dane, ako sú zrážkové dane pri rozdeľovaní pre vykazujúcu účtovnú jednotku, ktoré platia dcérska spoločnosť, pridružený podnik alebo vykazujúci podnik.

 

Tento štandard sa stáva účinným pre účtovné závierky, ktoré sa vzťahujú na obdobie, ktoré sa začína 1. januára 1998 alebo neskôr.

 

 

Základné definície

 

Účtovný zisk – je zisk alebo strata za dané obdobie pred odpočítaním daňových nákladov.

 

Zdaniteľný zisk (daňová strata) – je zisk (strata) za dané obdobie určený/určená v súlade s daňovými predpismi ustanovenými daňovými úradmi, z ktorého sú dane z príjmov splatné (návratné).

 

Daňový náklad (daňový výnos) – je celková suma splatnej dane a odloženej dane zahrnutá v čistom zisku alebo strate za dané obdobie.

 

Splatná daň – je suma daní z príjmov splatných (návratných) zo zdaniteľného zisku (daňovej straty) za dané obdobie.

 

Odložené daňové záväzky – sú sumy daní z príjmov splatných v budúcich obdobiach v súvislosti so zdaniteľnými dočasnými rozdielmi.

 

Odložené daňové pohľadávky – sú sumy daní z príjmov návratných v budúcich obdobiach v súvislosti s odpočítateľnými dočasnými rozdielmi, nevyužitými daňovými stratami prevedenými z minulých období a nevyužitými daňovými úľavami prevedenými z minulých období.

 

Dočasné rozdiely – sú rozdiely medzi účtovnou hodnotou aktíva alebo záväzku v súvahe a ich daňovým základom. Dočasné rozdiely môžu byť buď zdaniteľné dočasné rozdiely, sú také dočasné rozdiely, ktoré budú viesť k zdaniteľným sumám pri určovaní zdaniteľného zisku (daňovej straty) v budúcich obdobiach, keď účtovná hodnota aktíva alebo záväzku bude získaná späť alebo vysporiadaná, alebo odpočítateľné dočasné rozdiely, sú také dočasné rozdiely, ktoré budú viesť k sumám, ktoré sú odpočítateľné pri určovaní zdaniteľného zisku (daňovej straty) v budúcich obdobiach, keď účtovná hodnota aktíva alebo záväzku bude získaná späť alebo vysporiadaná.

 

Daňový základ – je daňový základ majetku alebo záväzku je suma priradená tomuto majetku alebo záväzku na daňové účely.

 

 

Vykazovanie splatných daňových záväzkov a splatných daňových pohľadávok

 

Splatná daň za bežné a predchádzajúce obdobia sa v rozsahu nezaplatenej dane vykáže ako záväzok. Ak už zaplatená suma dane za bežné a predchádzajúce obdobia prevyšuje sumu splatnú v týchto obdobiach, prebytok sa vykáže ako aktívum.

 

Úžitok súvisiaci s daňovou stratou, ktorá sa môže spätne odpočítať zo splatnej dane za predchádzajúce obdobie, sa vykáže ako aktívum.

 

 

Vykazovanie odložených daňových záväzkov a odložených daňových pohľadávok

 

Zdaniteľné dočasné rozdiely

 

Odložený daňový záväzok sa vykáže pre všetky zdaniteľné dočasné rozdiely s výnimkou odloženého daňového záväzku vznikajúceho z prvotného vykázania goodwillu alebo prvotného vykázania aktíva alebo záväzku v transakcii, ktorá nie je podnikovou kombináciou a v čase transakcie táto nevplýva ani na účtovný zisk, ani na zdaniteľný zisk.

 

V samotnom vykázaní aktíva je obsiahnuté, že jeho účtovná hodnota sa získa späť v podobe ekonomických úžitkov, ktoré účtovnej jednotke budú plynúť v budúcich obdobiach. Ak účtovná hodnota aktíva prevyšuje jeho daňový základ, hodnota zdaniteľných ekonomických úžitkov bude prevyšovať sumu, ktorá sa uzná za odpočítateľnú na daňové účely. Tento rozdiel je zdaniteľným dočasným rozdielom a povinnosť zaplatiť výslednú daň z príjmov v budúcich obdobiach je odloženým daňovým záväzkom.

 

Dočasné rozdiely vznikajú aj vtedy, ak:

 

a) náklady podnikovej kombinácie sú priradené k identifikovateľnému nadobudnutému majetku a prevzatým záväzkom v ich reálnych hodnotách, ale na daňové účely sa nevykonáva žiadna ekvivalentná úprava

b) aktíva sú precenené, ale nie je uskutočnená ekvivalentná úprava na daňové účely

c) goodwill vzniká v rámci podnikovej kombinácie

d) daňový základ aktíva alebo záväzku pri prvotnom vykázaní sa líši od jeho prvotnej účtovnej hodnoty, napríklad, ak sa úžitky účtovnej jednotky z nezdaniteľných štátnych dotácií týkajú aktív

e) účtovná hodnota vkladov do dcérskych spoločností, pobočiek a pridružených podnikov alebo podielov na spoločnom podnikaní sa líši od daňového základu danej investície alebo podielu

 

 

Odpočítateľné dočasné rozdiely

 

Odložená daňová pohľadávka sa vykáže zo všetkých odpočítateľných dočasných rozdielov v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že k dispozícii bude zdaniteľný zisk, oproti ktorému sa odpočítateľný dočasný rozdiel použije s výnimkou situácie, keď odložená daňová pohľadávka vzniká z prvotného vykázania majetku alebo záväzku v rámci transakcie, ktorá nie je podnikovou kombináciou a v čase transakcie nemá vplyv ani na účtovný zisk, ani na zdaniteľný zisk (daňovú stratu).

 

 

Nevyužité daňové straty a nevyužité daňové úľavy

 

Odložená daňová pohľadávka sa vykáže pri prevode nevyužitej daňovej straty do ďalších období a nevyužitých daňových úľav v rozsahu, v ktorom je pravdepodobné, že sa dosiahne budúci zdaniteľný zisk, oproti ktorému bude možné zužitkovať tieto nevyužité daňové straty a nevyužité daňové úľavy.

 

 

Investície do dcérskych spoločností, pobočiek, pridružených podnikov a podielov na spoločnom podnikaní

 

Účtovná jednotka vykáže odložený daňový záväzok pri všetkých zdaniteľných dočasných rozdieloch spojených s investíciami do dcérskych spoločností, pobočiek, pridružených podnikov a do podielov na spoločnom podnikaní, s výnimkou prípadov, keď sú splnené obidve z týchto podmienok:

 

a) materská spoločnosť, investor alebo spoločník môžu načasovať obdobie zrušenia dočasného rozdielu a

b) je pravdepodobné, že dočasný rozdiel nebude v dohľadnej budúcnosti zrušený.

 

Účtovná jednotka vykáže odloženú daňovú pohľadávku pri všetkých odpočítateľných dočasných rozdieloch, ktoré vznikajú z investícií do dcérskych spoločností, pobočiek, pridružených podnikov a do podielov na spoločnom podnikaní v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že:

 

a) dočasný rozdiel sa zruší v predpokladanej budúcnosti a

b) dosiahne sa zdaniteľný zisk, oproti ktorému bude možné zužitkovať dočasný rozdiel.

 

 

Oceňovanie

 

Splatné daňové záväzky (pohľadávky) za bežné a predchádzajúce obdobia sa oceňujú v sume, pri ktorej sa očakáva, že sa má zaplatiť daňovým orgánom (alebo od nich späť získať) použitím daňových sadzieb (a daňových zákonov), ktoré sú platné alebo v podstate platné k súvahovému dňu.

 

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa oceňujú sadzbami dane, ktorých uplatňovanie sa očakáva v období, v ktorom sa pohľadávka zrealizuje alebo záväzok vyrovná v závislosti od sadzieb dane (a daňových zákonov), ktoré sú platné alebo v podstate platné k súvahovému dňu.

 

Oceňovanie odložených daňových záväzkov a odložených daňových pohľadávok musí zohľadňovať daňové dôsledky, ktoré by vyplynuli zo spôsobu, akým účtovná jednotka očakáva spätné získanie alebo vysporiadanie účtovnej hodnoty svojich aktív a záväzkov k súvahovému dňu.

 

 

Vykazovanie splatnej a odloženej dane

 

Splatná a odložená daň sa vykáže ako výnos alebo náklad vo výkaze ziskov a strát a zahrnie sa do hospodárskeho výsledku v danom období s výnimkou prípadov, keď daň vzniká z:

 

a) transakcie alebo udalosti, ktorá sa vykáže v tom istom alebo inom období priamo vo vlastnom

imaní alebo

b) podnikovej kombinácie

 

Splatná daň a odložená daň sa účtuje priamo na ťarchu alebo v prospech vlastného imania, ak táto daň súvisí s položkami, ktoré sú účtované priamo na ťarchu alebo v prospech vlastného imania v tom istom alebo inom období.

 

 

Kompenzácia

 

Účtovná jednotka kompenzuje splatné daňové pohľadávky a splatné daňové záväzky vtedy a len vtedy, ak:

 

a) má zo zákona vykonateľné právo kompenzovať vykázané sumy a

b) má zámer vyrovnať v čistej výške alebo realizovať pohľadávku a vyrovnať záväzok súbežne.

 

 

Zverejňovanie

 

Hlavné zložky daňových nákladov (výnosov) sa zverejňujú oddelene. Oddelene sa takisto zverejňuje napríklad súhrnná splatná a odložená daň súvisiaca s položkami, ktoré sa zaúčtovali na ťarchu alebo v prospech vlastného imania, vysvetlenie vzťahu medzi daňovým nákladom (výnosom) a účtovným ziskom, vysvetlenie zmien v platnej sadzbe dane v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a iné položky, ktoré určuje štandard.

 

 

Celý štandard IAS 12 – Dane z príjmov si pozrite TU.

 

 

Zdroj: europa.eu

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: IAS 12IAS/IFRS