Vzor výkazu vybraných údajov z IÚZ podnikateľov účtujúcich podľa IFRS

Pozrite si vzor výkazu pre podnikateľov, ktorí zostavujú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov.

vzor výkaz vybraných údajov IFRS - 2

 

Ministerstvo financií SR pripravilo opatrenie č. MF/14437/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 13. decembra 2011 č. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia zostavujúci účtovnú závierku podľa IFRS.

 

Tento výkaz sumarizuje vybrané informácie z účtovnej závierky na účely registra účtovných závierok a následného umožnenia jednotného spracovania informácií z účtovnej závierky.
 
 

Vzor výkazu si pozrite TU.
 
 
Účinnosť opatrenia je 31. decembra 2015.
 
 

Autor: Účtuj.sk
Zdroj: justice.gov.sk

Kľúčové slová: IAS/IFRS