Peňažný denník v jednoduchom účtovníctve

Čo je to peňažný denník? O čom účtujeme v peňažnom denníku a ako vyzerá peňažný denník?

jednoduche uctovnictvo cover

Peňažný denník je najdôležitejšia účtovná kniha v jednoduchom účtovníctve. V peňažnom denníku sa účtuje najmä o:

  • stave peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v hotovosti a na účtoch v bankách,
  • príjmoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov,
  • výdavkoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov,
  • priebežných položkách zachytávajúcich pohyby peňažných prostriedkov, ktoré nie sú ešte príjmom alebo výdavkom.
  • príjmoch v účtovnom období, ktoré neovplyvňujú základ dane
  • výdavkoch v účtovnom období, ktoré neovplyvňujú základ dane

 

Všetky zápisy v peňažnom denníku vyjadrujú finančné operácie. Zápisy v peňažnom denníku sa musia uskutočňovať v časovom slede podľa jednotlivých účtovných dokladov. Ide o chronologický zápis účtovných prípadov.

 

Každý účtovný prípad v peňažnom denníku musí obsahovať:

 

a) poradové číslo

b) dátum

c) číslo dokladu

d) druh peňažných prostriedkov, v členení na:

1) hotovosť – ďalej sa člení na príjem hotovosti, výdavok hotovosti a zostatok hotovosti
2) bankový účet – ďalej sa člení na príjem na bankový účet, výdavok z bankového účtu a zostatok na bankovom účte

e) priebežné položky – v členení na príjem a výdavok

f) príjmy ovplyvňujúce základ dane

g) výdavky ovplyvňujúce základ dane

h) príjmy neovplyvňujúce základ dane

i) výdavky neovplyvňujúce základ dane

 

Priebežné položky

Slúžia na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a iných hotovostí a prijatím príslušných bankových výpisov účtovnou jednotkou. Priebežné položky sú ako účet Peniaze na ceste (261) v podvojnom účtovníctve.

 

Príjmy ovplyvňujúce základ dane

Zaradzujeme sem všetky príjmy, ktoré ovplyvňujú kladne základ dane. Patria sem najmä:

 

a) Príjmy z predaja tovaru

b) Príjmy z predaja výrobkov a služieb

c) Iné

 

Príjmy neovplyvňujúce základ dane

Zaradzujeme sem všetky príjmy, ktoré neovplyvňujú základ dane. Patria sem najmä:

 

a) Osobný vklad podnikateľa

b) DPH

c) Zdanené príjmy

d) Iné

 

Výdavky ovplyvňujúce základ dane

Zaradzujeme sem všetky výdavky, ktoré ovplyvňujú záporne základ dane. Patria sem najmä:

 

a) Výdavky za zásoby

b) Výdavky za služby

c) Výdavky za mzdy

d) Platby do fondov

e) Tvorba sociálneho fondu

f) Iné

 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane

Zaradzujeme sem všetky výdavky, ktoré neovplyvňujú základ dane. Patria sem najmä:

 

a) Nákup dlhodobého majetku

b) Osobná spotreba

c) Daň z príjmov

d) DPH

e) Iné

 

Vybrané účtovné prípady v peňažnom denníku nájdete TU.

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: účtovné knihy