Mzdové veličiny pre rok 2015

Prehľad všetkých mzdových a ostatných účtovných veličín platných pre rok 2015.

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 

Daň z príjmov 2015

Sadzba dane z príjmu Príjem do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (do 35 022,31 €) 19%
Príjem presahujúci 176,8-násobok sumy platného životného minima (nad 35 022,31 €) 25%
Preddavky na daň z príjmu Zdaniteľná mzda zamestnanca mesačne nepresiahne sumu 2 918,53 € 19%
Zdaniteľná mzda zamestnanca mesačne presiahne sumu 2 918,53 € 25%
Zrážková daň 19%
Nezdaniteľná časť na daňovníka Mesačná NČZK, ak daňovník dosiahol základ dane (100-násobok životného minima) do 19 809 € 316,94 €
Ročná NČZK, ak daňovník dosiahol základ dane (100-násobok životného minima) do 19 809 € – suma NČZK je 19,2 násobok životného minima 3 803,33 €
Ak daňovník dosiahol základ dane (100-násobok životného minima) nad 19 809 €, použije sa vzorec (suma 8 755,578 € je 44,2 násobok životného minima) 8755,58 mínus (základ dane / 4)
NČZK je nulová, ak je základ dane daňovníka vyšší ako (176,8 násobok životného minima) 35 022,31 €
Nezdaniteľná časť na manželku / manžela Ak daňovník dosiahne základ dane do 35 022,31 € 3 803,33 € mínus príjem manželky
Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 € (suma 12 558,906 € je 63,4-násobok životného minima) 12 558,906 € mínus (základ dane / 4) – príjem manželky
Ďalšie nezdanitelné časti základu dane Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy za rok 2013, priemerná mesačná mzda za rok 2013 bola na Slovensku 824 €) 988,80 €
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie do 180 €
Daňový bonus za deti Suma za jedno dieťa mesačne 21,41 €
Suma za jedno dieťa ročne 256,92 €
Hranica príjmu pre priznanie daňového bonusu je 6-násobok minimálnej mzdy (6 x 380 €) 2 280 €
Oslobodenie od dane Príležitostné príjmy, príjmy z prenájmu sú oslobodené najviac do výšky   (viac § 9 odsek 1 písmeno i zákona o dani z príjmu) 500 €
Paušálne výdavky Percento zo základu dane 40%
Najviac do výšky mesačne 420 €
Najviac do výšky ročne 5 040 €
Podanie daňového priznania Výška príjmu, od ktorého je nutné podať daňové priznanie (pri nižších príjmoch nie je potrebné podávať daňové priznanie) 1 901,67 €

 

Minimálna mzda 2015

Minimálna mzda Zamestnanec, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou za každý mesiac 380 €
Minimálna čistá mesačná mzda 326,78 €
Minimálna hodinová mzda za každú odpracovanú hodinu 2,184 €

 

Cestovné náhrady 2015

Cestovná náhrada Náhrada za každý 1 km jazdy – jednostopové vozidlá a trojkolky 0,050 €
Náhrada za každý 1 km jazdy – osobné cestné motorové vozidlá 0,183 €

 

Stravovanie

Suma stravného Suma stravného od 1.11.2014 pre časové pásmo 5 až 12 hodín 4,20 €
Suma stravného od 1.11.2014 pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín 6,30 €
Suma stravného od 1.11.2014 pre časové pásmo nad 18 hodín 9,80 €
Príspevok zamestnávateľa Maximálny daňovo uznateľný príspevok zamestnávateľa na stravné zamestnanca je 55 percent z 4,20 € 2,31 €
Minimálna hodnota gastrolístka, ktorý musí poskytnúť zamestnávateľ zamestnancovi je 75 % z 4,20 € 3,15 €
Minimálny príspevok zamestnávateľa na stravné je 55 percent z 3,15 € 1,73 €

 

Životné mininum

Životné mininum Plnoletá fyzická osoba 198,09 €
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 138,19 €
Dieťa 90,42 €

 

Daňové licencie

Daňové licencie Podnikateľ je neplatca DPH a tržby dosiahol do 500 000 € (ročná sadzba) 480,00 €
Podnikateľ je platca DPH a tržby dosiahol do 500 000 € (ročná sadzba) 960,00 €
Podnikateľ dosiahol tržby nad 500 000 € (ročná sadzba) 2 880,00 €

 

Sociálne poistenie 2015

Vymeriavací základ Minimálny vymeriavací základ 412 €
Maximálny vymeriavací základ 4 120 €
Zamestnanec Nemocenské poistenie 1,40%
Starobné poistenie 4%
Invalidné poistenie 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1%
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu 387,28 €
Zamestnávateľ Nemocenské poistenie 1,40%
Starobné poistenie 14%
Invalidné poistenie 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1%
Garančné poistenie 0,25%
Úrazové poistenie 0,80%
Rezervný fond 4,75%
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu 1 005,28 €
Povinne poistená SZČO Nemocenské poistenie 4,40%
Starobné poistenie 18%
Invalidné poistenie 6%
Rezervný fond 4,75%
Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu 136,57 €
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu 1 365,78 €
Vznik povinnej poistenej SZČO, ak príjem za rok 2014 bol vyšší ako 4 944 €
Dobrovoľne poistená osoba Nemocenské poistenie 4,40%
Starobné poistenie 18%
Invalidné poistenie 6%
Poistenie v nezamestnanosti 2%
Rezervný fond 4,75%
Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu 144,81 €
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu 1 448,18 €

 

Zdravotné poistenie

Vymeriavací základ Minimálny vymeriavací základ pre určenie preddavku na poistné 412 €
Maximálny vymeriavací základ pre určenie preddavku na poistné 4 120 €
Výška maximálneho mesačného preddavku na poistné (14 % z 4120 €) 576,80 €
Platenie preddavkov Percentuálna hodnota odvodov do ZP poistenca bez zdravotného postihnutia 14%
Percentuálna hodnota odvodov do ZP poistenca so zdravotného postihnutia 7%
Zamestnanec Zamestnanec bez zdravotného postihnutia 4%
Zamestnanec so zdravotným postihnutím 2%
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu zamestnanca bez zdravotného postihnutia 164,80 €
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu zamestnanca so zdravotným postihnutím 82,40 €
Zamestnávateľ Zamestnanec bez zdravotného postihnutia 10%
Zamestnanec so zdravotným postihnutím 5%
Zamestnanec, ktorý je poberateľ invalidného dôchodku 5%
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu za zamestnanca bez zdravotného postihnutia 412 €
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu za zamestnanca so zdravotným postihnutím 206 €
Povinne poistená SZČO SZČO bez zdravotného postihnutia 14%
SZČO so zdravotným postihnutím 7%
SZČO, poberateľ invalidného dôchodku 7%
Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu poistenca bez zdravotného postihnutia 57,68 €
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu poistenca bez zdravotného postihnutia 576,80 €
Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu poistenca so zdravotným postihnutím 28,84 €
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu poistenca so zdravotným postihnutím 288,40 €
Dobrovoľne poistená osoba Poistenec bez zdravotného postihnutia 14%
Poistenec so zdravotným postihnutím 7%
Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu poistenca bez zdravotného postihnutia 57,68 €
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu poistenca bez zdravotného postihnutia 576,80 €
Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu poistenca so zdravotným postihnutím 57,68 €
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu poistenca so zdravotným postihnutím 576,80 €
Poistenec štátu Poistenec bez zdravotného postihnutia 14%
Poistenec so zdravotným postihnutím 7%
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu poistenca bez zdravotného postihnutia 576,80 €
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu poistenca so zdravotným postihnutím 288,40 €
Platiteľ dividend Vymeriavací základ fyzickej osoby z dividend je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy 49 440 €
Percentuálna hodnota odvodov do ZP 14%
Výška preddavku je najviac 14% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy 6 921,60 €
Maximálne poistné Maximálne poistné za kalendárky rok 2015 (platí pre všetkých poistencov) 49 440 €

 

Autor: Účtuj.sk