Zahraničná pracovná cesta

Čo je zahraničná pracovná cesta?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Zamestnávateľ môže vyslať svojho zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu. Cestovné náhrady sme si vysvetlili v tomto článku. Cestovné náhrady ďalej upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

 

Zamestnanec si pri zahraničnej pracovnej ceste môže nárokovať náhradu za:

 

 • cestovné výdavky
 • ubytovanie
 • stravné
 • vedľajšie výdavky
 • cestovné výdavky za cesty na návštevu rodiny
 • liečebné náklady v zahraniční a očkovanie

 

 

Cestovné výdavky

 

Cestovné výdavky sú všetky výdavky zamestnanca, ktoré vynaložil v súvislosti s uskutočnenou zahraničnou pracovnou cestou na dopravu. Medzi tieto výdavky patria výdavky na cestovné lístky, taxi, letenky alebo využívanie vlastného motorového vozidla (automobil zamestnanca).

 

Cestovné výdavky preukazuje zamestnanec dokladom z konkrétne určeného druhu a spôsobu dopravy. Zákon dovoľuje uznať cestovné náhrady, aj keď ich zamestnanec nepreukáže dokladom.

 

Pri použití vlastného automobilu zamestnanca patrí zamestnancovi náhrada za pohonné látky a základná náhrada (náhrada za prejdené kilometre). Náhrada za prejdené kilometre sa vypočíta ako 0,183 násobok za každý prejdený kilometer. Pred využitím vlastného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste musí s použitím súhlasiť zamestnávateľ a je potrebné uzatvoriť Dohodu o použití cestného motorového vozidla na zahraničnej pracovnej ceste. V tomto dokumente nájdete aj kalkulačku pre výpočet náhrady.

 

Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

 

 

Ubytovanie

 

Zamestnanec má nárok na preukázaný výdavok na ubytovanie. Na ubytovanie nie sú zákonom o cestovných náhradách ustanovené žiadne limity a nemôže si ich určiť ani zamestnávateľ vo svojom vnútornom predpise. Zamestnanec má vždy nárok na preukázaný výdavok za ubytovanie.

 

Väčšinou zamestnávateľ ubytovanie zamestnancovi zabezpečí a tým ovplyvňuje cenu ubytovania pri pracovnej ceste. Dokladom výdavku za ubytovanie je hotelový účet alebo účet zo súkromného ubytovacieho zariadenia. Zákon dovoľuje uznať výdavok za ubytovanie, aj keď ich zamestnanec nepreukáže dokladom.

 

 

Stravné

 

Pri zahraničnej pracovnej ceste nie je ustanovená dolná časová hranica pre vznik nároku na stravné, tak ako pri tuzemskej pracovnej ceste. Pri každej zahraničnej pracovnej ceste má zamestnanec nárok na stravné v eurách alebo v cudzej mene bez ohľadu na dĺžku jej trvania.

 

Trvanie zahraničnej pracovnej cesty za každý kalendárny deň je rozdelené na tri časové pásma:

 

 • do 6 hodín vrátane (25 % zo základnej sadzby)
 • nad 6 hodín až 12 hodín (50 % základnej sadzby)
 • nad 12 hodín (100 % základnej sadzby)

 

Základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách stanovuje Opatrenie Ministerstva financií SR č. 401/2012 Z. z.

 

So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno dohodnúť v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru:

 

 • iné podmienky poskytovania stravného oproti zákonnej úprave
 • nižšie sumy stravného oproti štátom garantovanej výške, najviac však o 25 %

 

 

Krátenie stravného v prípade bezplatne zabezpečeného stravovania

 

Ak má zamestnanec bezplatne zabezpečené stravovanie, napr. v ubytovacom zariadení, dochádza ku kráteniu stravného. Dôležité je vyhodnotenie, ktoré z jedál (raňajky, obed, večera) je bezplatne zabezpečená. Ak sú bezplatne zabezpečené všetky jedlá počas pracovného dňa na pracovnej ceste, zamestnávateľ stravné neposkytuje.

 

Krátenie stravného:

 

 

Percento krátenia

Bezplatné raňajky

25 %

Bezplatný obed

40 %

Bezplatná večera

35 %

 

Vypočítaná miera krátenia sa nezaokrúhľuje. Zaokrúhľuje sa až vypočítané stravné a to vždy na najbližší eurocent nahor.

 

Stravné sa v prípade bezplatne zabezpečeného jedla nekráti, ak zamestnanec stravovanie nemohol využiť z nejakých vážnych a opodstatnených dôvodov, ktoré nezavinil (napr. skorší odlet lietadla)

 

 

Vedľajšie výdavky

 

Pri pracovnej ceste môžu zamestnancovi vzniknúť aj vedľajšie výdavky. Rozsah týchto výdavkov nie je v zákone o cestovných náhradách vymedzený. Nevyhnutnosť a účelnosť vynaloženia konkrétnych výdavkov posudzuje zamestnávateľ. Môže ísť napr. o poplatok za telefón, fax, použitie internetu, garážové státie, vstup na výstavu a pod.

 

 

Cestovné výdavky za cesty na návštevu rodiny

 

Poskytovanie náhrad výdavkov za cesty na návštevu rodiny  do miesta jej pobytu (prechodný pobyt alebo trvalý pobyt) alebo do iného dohodnutého miesta pobytu rodiny na území SR závisí od písomnej dohody pred zahraničnou pracovnou cestou medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

 

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom pred zahraničnou pracovnou cestou písomne dohodnúť na poskytovaní napr.:

 

 • všetkých náhrad vo výške a rozsahu ako pri zahraničnej pracovnej ceste
 • len niektorých náhrad (napr. cestovné výdavky, 50 % stravného, vrecko­vé a pod.)

 

 

Liečebné náklady v zahraniční a očkovanie

 

Zamestnanec má nárok na náhradu za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí pri vyslaní na každú zahraničnú pracovnú cestu a to bez ohľadu na to, v akej krajine je vykonávaná.

 

POZOR – táto náhrada sa vzťahuje výslovne len na poistenie liečebných nákladov. Nevzťahuje sa na celkové tzv. cestovné poistenie, v ktorom sú zahrnuté aj iné druhy poistenia.

 

Zamestnanec má tiež nárok na náhradu výdavkov za povinné a odporúčané očkovanie, ak je zahraničná cesta v tropických oblastiach alebo to odporúča Svetová zdravotníka organizácia (WHO) alebo Úrad verejného zdravotníctva SR.

 

 

Nenárokové náhrady pri zahraničných cestách

 

Zamestnávateľ pri vyslaní zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu zamestnávateľ môže poskytnúť tieto nenárokové náhrady:

 

 • iné a vyššie náhrady (upravuje § 9 zákona č. 283/2002 Z.z.)
 • iné druhy komerčného poistenia – poistenie batožiny, poistenie za škodu, poistenie úrazu a iné
 • vreckové

 

Zamestnávateľ môže podľa (§ 14  zákona č. 283/2002 Z.z.) popri nárokovej náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste  poskytnúť zamestnancovi na krytie ťažko dokladovateľných potrebných vedľajších výdavkov aj vreckové. Vreckové môže byť poskytnuté do výšky 40 % stravného, prihliada sa pritom aj na časové pásmo pri stravnom.

 

O poskytovaní vreckového rozhoduje zamestnávateľ, pričom rozhoduje aj o výške vreckového. Nemusí ho poskytnúť vôbec.

 

 

Zdroj: employment.gov.sk

Autor: Účtuj.sk