Zásoby v podvojnom účtovníctve

Čo sú zásoby v podvojnom účtovníctve účtovnej jednotky?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Zásoby predstavujú krátkodobý majetok účtovnej jednotky, ktorého doba použiteľnosti je najviac jeden rok a jeho ocenenie je menej ako 1 700 €. Ak je jeho doba použiteľnosti viac ako jeden rok a ocenenie nižšie ako 1 700 €, účtuje sa tento majetok tiež ako zásoby. Takto definujú zásoby postupy účtovania pre podnikateľov v podvojnom účtovníctve (Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92) v § 13 odsek 7. Navyše o hnuteľných veciach s dobou použiteľnosti najviac jeden rok sa účtuje bez ohľadu na obstarávaciu cenu ako o zásobách (§ 17 odsek 4).

 

Podľa § 17 odsek 2 postupov účtovania sú zásobami materiál, zásoby vlastnej výroby a tovar. Materiálom sú napríklad suroviny, pomocné látky a iné ale aj hmotný majetok, ktorý nespĺňa definíciu dlhodobého majetku. Medzi zásoby vlastnej výroby patria nedokončená výroba, polotovary, výrobky a zvieratá. Tovar je naopak zásoba účtovnej jednotky, ktorá sa obstaráva za účelom ďalšieho predaja.

 

 

Účtovanie zásob

 

Zásoby sa v podvojnom účtovníctve účtujú pomocou účtov účtovej triedy 1. Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva podľa spôsobu A alebo B. Účtovanie zásob podľa spôsobu A môžu použiť všetky účtovné jednotky. Účtovanie zásob podľa spôsobu B sa vzťahuje na tie účtovné jednotky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zostaviť účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov. V účtovnej jednotke, v ktorej sa zásoby účtujú podľa spôsobu B a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka jej vznikne povinnosť postupovať podľa IFRS, sa od nasledujúceho účtovného obdobia účtujú zásoby podľa spôsobu A.

 

Ocenenie zásob sa zvyšuje o sumu nákladov na externé spracovanie materiálu alebo o vlastné náklady vynaložené na spracovanie materiálu vlastnou činnosťou. Normy prirodzených úbytkov zásob a druhy materiálov účtovaných priamo do spotreby bez zaúčtovania na sklad sú uvedené vo vnútornom predpise účtovnej jednotky so zohľadnením toho, že spotreba materiálu vykázaná v účtovnej závierke zodpovedá skutočnej spotrebe materiálu.

 

 

Účtovanie zásob spôsobom A

 

V priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo na ťarchu účtu 131 – Obstaranie tovaru so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov, alebo na finančných účtoch. Vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob a vlastné náklady na spracovanie materiálu sa aktivujú. Aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje na ťarchu príslušných účtov zásob so súvzťažným zápisom v prospech účtov účtovej skupiny 62 – Aktivácia.

 

Prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa účtuje v účtovníctve účtovnej jednotky v obstarávacích cenách pri nákupoch a vo vlastných nákladoch pri zásobách vlastnej výroby účtovným zápisom na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade alebo 132 – Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo 131 – Obstaranie tovaru.

 

Pri účtovaní zásob spôsobom A, sa môžu nákupy materiálu účtovať priamo na účte 112 – Materiál na sklade, nákupy zvierat na účte 124 – Zvieratá a nákupy tovaru na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach.

 

Spotreba materiálu a predaj tovaru sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy a pri predaji materiálu na ťarchu účtu 542 – Predaný materiál so súvzťažným zápisom na príslušnom účte zásob.

 

Inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru podľa § 11 sa účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, ak ide o manká a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ak ide o prebytky alebo v prospech účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy, ak je možné preukázať, že prišlo k prebytku nesprávnym účtovaním spotreby materiálu alebo predávaného tovaru. Úbytky materiálu a tovaru do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy.

 

 

Účtovanie zásob spôsobom B

 

V priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch, pričom sa aktivujú vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou a dodávkou zásob a vlastné náklady na spracovanie materiálu. Aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny 62 – Aktivácia.

 

Pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy účtov 112 – Materiál na sklade a 132 – Tovar na sklade a v predajniach účtujú na ťarchu účtov 501 – Spotreba materiálu a 504 – Predaný tovar. Stav zásob podľa inventarizácie sa účtuje pri materiáli na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade so súvzťažným zápisom na účte 501 – Spotreba materiálu a na ťarchu účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach so súvzťažným zápisom na účte 504 – Predaný tovar.

 

Manká a škody sa účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody. Prebytky zásob sa účtujú v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo v prospech účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy, ak možno preukázať, že došlo k prebytku nesprávnym účtovaním spotreby materiálu alebo predaného tovaru.

 

Ak sa použije spôsob B účtovania zásob, analytická evidencia sa vedie formou skladovej evidencie tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny zásob aj v priebehu účtovného obdobia.

 

 

Oceňovanie zásob

 

Obstaranie zásob sa oceňuje obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi, ak sú vytvorené vlastnou činnosťou, reprodukčnou obstarávacou cenou alebo reálnou hodnotou.

 

Úbytok zásob sa oceňuje spôsobom VAP (vážený aritmetický priemer) alebo FIFO (first in – first out) – § 25 odsek 5 zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Pri majetku, ktorým je rovnaký druh zásob vedený na sklade možno za spôsob ocenenia považovať aj ocenenie úbytku cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku.

 

 

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: zásoby