Zmeny postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve od januára 2016

Pozrite si zmeny v postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva od januára 2016.

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/18541/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe novelizácie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov , návrhu zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podnetov Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a praxe.

 

Pozrite si zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve:

 

 

1) Upravuje sa účtovanie opravy chyby minulých účtovných období

(§ 2 sa dopĺňa odsekom 3)

 

V účtovnej jednotke môžu vzniknúť chyby pri nezaúčtovaní alebo nesprávnom zaúčtovaní účtovných prípadov, nesprávnych matematických výpočtov, nezohľadnenia informácií, ktoré sú účtovnej jednotke známe v príslušnom účtovnom období a majú za následok chybne vykázané údaje v účtovnej závierke. Pri účtovaní opravy chyby minulých účtovných období je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň vykonania opravy chyby. V súlade s § 34 zákona sa na opravu chyby minulých účtovných období vystaví účtovný doklad v účtovných knihách, ktorých sa týka. V účtovnej jednotke sa môže opraviť len jej účtovný doklad, účtovný doklad od inej účtovnej jednotky sa musí vrátiť na opravu zhotoviteľovi. Pôvodný účtovný záznam sa v účtovnej jednotke ponecháva. Oprava chyby minulých účtovných období môže mať vplyv na povinnosť podať dodatočné daňového priznanie. Pri účtovnom zápise v peňažnom denníku sa účtovný zápis opraví v tom účtovnom období, keď nastal prostredníctvom uzávierkových účtovných operácií, a to stornom nesprávneho zaradenia a zápisom správneho zaradenia do položiek druhového členenia.

 

 

2) Upravuje sa účtovanie inventarizačného prebytku

(v § 6 ods. 4 sa na konci pripája)

 

Novozistený majetok pri inventarizácii sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku súčasne s odpisom dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku, a to do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu počas doby odpisovania a v rovnakej výške ako uvedený odpis sa zaúčtuje zvýšenie príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu.

 

 

3) Presnejšie sa definuje, čo je výsledkom hospodárenia

(zmena v § 8 ods. 4 písm. a) tretí bod)

 

Výsledkom hospodárenia je rozdiel medzi príjmami podľa § 4 ods. 6 písm. d) a výdavkami podľa § 4 ods. 6 písm. e)

 

 

4) Zmena oceňovania zvierat

(zmena v § 11 ods. 5)

 

Ak vlastné náklady nie je možné zistiť pri oceňovaní zvierat vlastného chovu, ocenia sa zvieratá reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona (pôvodne sa oceňovali reprodukčnou obstarávacou cenou).

 

 

5) Spresňuje sa účtovanie komisionárskej zmluvy

(§ 11 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16)

 

Zásoby zverené na predaj komisionárovi sa v účtovníctve komitenta evidujú v knihe zásob až do doby, kým komisionár zverený tovar nepredá tretej osobe. Vyradenie zásob z knihy zásob sa zaúčtuje v deň predaja tovaru tretej osobe komisionárom. Podľa dohodnutej komisionárskej zmluvy sa v účtovníctve komitenta účtuje v knihe pohľadávok pohľadávka vo výške hodnoty predmetu komisionárskej zmluvy a v knihe záväzkov záväzok vo výške dohodnutej odmeny. Príjem z predaja tovaru u komitenta sa účtuje ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) prvého bodu. Dohodnutá odmena za predaj tovaru vyplatená komisionárovi sa účtuje ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) druhého bodu. Ak nedôjde u komitenta k príjmu celej sumy pohľadávky alebo ku skutočnej úhrade záväzku voči komisionárovi, môže sa vzájomne započítať pohľadávka a záväzok a v rámci uzávierkových účtovných operácií sa zaúčtuje príjem zo započítanej pohľadávky a výdavok zo započítaného záväzku podľa § 14 ods. 7.

 

V deň prevzatia predmetu komisionárskej zmluvy sa v účtovníctve komisionára eviduje jeho prevzatie v osobitnej pomocnej knihe vo výške hodnoty predmetu komisionárskej zmluvy. V deň predaja predmetu komisionárskej zmluvy vzniká u komisionára záväzok voči komitentovi, ktorý sa účtuje v knihe záväzkov vo výške hodnoty predmetu komisionárskej zmluvy, alebo v závislosti od dohodnutej komisionárskej zmluvy sa môže účtovať vo výške celkovej tržby. Celková výška tržby za predaj sa u komisionára zaúčtuje v peňažnom denníku ako príjem celkom, ktorý sa následne v závislosti od dohodnutej komisionárskej zmluvy môže účtovať v členení na

 

a) príjem podľa § 4 ods. 6 písm. f), a to v celkovej výške tržby, pričom sa v peňažnom denníku zaúčtuje vyplatenie celkovej tržby komitentovi ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g) a súčasne sa zníži záväzok voči komitentovi v knihe záväzkov; u komisionára sa zaúčtuje pohľadávka vo výške dohodnutej odmeny, ktorá sa následne pri úhrade komitentom vysporiada a súčasne sa v peňažnom denníku zaúčtuje ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu, alebo

b) príjem podľa § 4 ods. 6 písm. f), a to vo výške hodnoty predmetu zmluvy, a na príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu vo výške dohodnutej odmeny, pričom výplata dohodnutej sumy komitentovi sa zaúčtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g) a súčasne sa zníži záväzok voči komitentovi v knihe záväzkov

 

 

6) Spresňuje sa ustanovenie upravujúce účtovanie dotácií

(mení sa celý § 18 Dotácie)

 

(1) Priznanie dotácie, podpory alebo príspevku (ďalej len „dotácia“) sa účtuje v knihe pohľadávok na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. V deň prijatia dotácie sa príjem peňažných prostriedkov účtuje v peňažnom denníku ako prírastok na účte v banke a súčasne ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. f). Zároveň sa účtuje zánik pohľadávky voči poskytovateľovi dotácie v knihe pohľadávok.

 

(2) Použitie dotácie alebo jej časti sa v deň splnenia podmienok ustanovených pre poskytnutie dotácie účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) a zároveň sa účtuje zánik záväzku.

 

(3) Na konci účtovného obdobia, v ktorom bola prijatá dotácia, sa zistí suma použitej dotácie. Suma použitej dotácie sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií ako prírastok príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov4) podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu. Pri použití dotácie na nákup dlhodobého majetku sa v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje v peňažnom denníku odpis dlhodobého majetku podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu a v rovnakej výške alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie tohto majetku, sa účtuje príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu.

 

(4) V nasledujúcich účtovných obdobiach sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu, a to vždy len vo výške sumy použitej dotácie v danom účtovnom období.

 

(5) Ak sa porušia ustanovené podmienky a vznikne povinnosť vrátiť peňažné prostriedky alebo platiť penále za neoprávnené použitie dotácie, účtuje sa v knihe záväzkov záväzok voči poskytovateľovi dotácie vo výške sumy peňažných prostriedkov určených na vrátenie, prípadne penále. Ak nastane povinnosť vrátenia neoprávnene vynaložených peňažných prostriedkov z dotácie v tom istom účtovnom období ako je ich prijatie, v deň účtovania vrátenia peňažných prostriedkov z dotácie sa účtuje v peňažnom denníku zníženie príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. f) alebo zníženie príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu, ak dotácia alebo jej pomerná časť bola zahrnutá do príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu a zároveň sa zníži záväzok voči poskytovateľovi dotácie v knihe záväzkov.

 

(6) Ak účtovná jednotka má povinnosť vrátenia neoprávnene použitých peňažných prostriedkov z dotácie v inom účtovnom období ako podľa odseku 5, účtuje sa v knihe záväzkov záväzok voči poskytovateľovi dotácie a v peňažnom denníku výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu, ak dotácia alebo jej pomerná časť bola zahrnutá do príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu alebo výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g).

 

(7) V deň úhrady penále sa účtuje v peňažnom denníku výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g) a súčasne v knihe záväzkov sa účtuje zánik záväzku voči poskytovateľovi dotácie.

 

(8) Dotácia systémom refundácie sa účtuje v knihe pohľadávok vo výške oprávnených výdavkov účtovaných v peňažnom denníku. V deň prijatia dotácie sa príjem peňažných prostriedkov účtuje v peňažnom denníku podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu, prípadne podľa § 4 ods. 6 písm. f), ak ide o oprávnené výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku. Súčasne sa v deň prijatia dotácie účtuje zánik pohľadávky voči poskytovateľovi dotácie v knihe pohľadávok. Pri použití dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje v peňažnom denníku odpis dlhodobého majetku podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu a v rovnakej výške sa účtuje príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu.

 

(9) V deň prijatia dotácie na obstaranie neodpisovaného dlhodobého majetku sa príjem peňažných prostriedkov účtuje v peňažnom denníku ako prírastok na účte v banke a súčasne ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. f). Pri dotácii na neodpisovaný dlhodobý majetok sa čerpanie dotácie účtuje v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami v tom účtovnom období, v ktorom sa účtuje súvisiaci výdavok. Ak sa obstaráva neodpisovaný dlhodobý majetok, a to pozemok s podmienkou postavenia stavby na tomto pozemku, čerpanie dotácie sa účtuje v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií ako prírastok príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu súčasne s odpisom tejto stavby v rovnakej výške alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie pozemku. Pri dotácii na úhradu výdavkov, ktoré vznikli v minulosti alebo dotácii poskytnutej s cieľom okamžitej finančnej pomoci, sa čerpanie dotácie účtuje v účtovnom období, v ktorom sa účtuje prijatie dotácie.

 

 

7) Navrhuje sa účtovanie zmluvy o sponzorstve v športe

(dopĺňa sa § 18a Účtovanie sponzorského)

 

(1) V účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, podpisom zmluvy o sponzorstve v športe vzniká v knihe záväzkov záväzok, ktorým sa zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) športovcovi, športovému odborníkovi alebo športovej organizácii (ďalej len „sponzorovaný“). Sponzorské sa v účtovníctve sponzora účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g) a súčasne sa v rovnakej výške účtuje v knihe záväzkov zníženie záväzku voči sponzorovanému. Na základe informácie o použití sponzorského sa v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje prírastok výdavkov zahrnovaných do základu dane4) podľa § 4 ods. 6 písm. e) druhého bodu v účtovnom období, v ktorom nastalo skutočné použitie sponzorského.

 

(2) V účtovnej jednotke, ktorá je športovcom alebo športovým odborníkom podľa osobitného predpisu a podpíše zmluvu o sponzorstve v športe o prijatí sponzorského, sa účtuje v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovi. Prijatie sponzorského sa v účtovnej jednotke, ktorá je športovcom alebo športovým odborníkom, účtuje v peňažnom denníku ako príjem na účet v banke a v členení podľa § 4 ods. 6 písm. f). Na konci účtovného obdobia sa zistí suma použitého sponzorského a v rámci uzávierkových účtovných operácií sa zaúčtuje príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu vo výške použitého sponzorského, a to v každom účtovnom období trvania zmluvy o sponzorstve v športe. Súčasne sa v knihe pohľadávok zníži pohľadávka voči sponzorovi v rovnakej výške alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitého sponzorského.

 

(3) Použitie sponzorského sa v účtovníctve športovca alebo športového odborníka účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) prvého bodu alebo druhého bodu okrem použitia sponzorského na obstaranie odpisovaného dlhodobého majetku. Pri použití sponzorského na obstaranie odpisovaného dlhodobého majetku sa v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje v peňažnom denníku odpis dlhodobého majetku podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu a v rovnakej výške alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitého sponzorského na obstaranie tohto majetku, sa účtuje príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu.

 

(4) Ak sa porušia podmienky zmluvy o sponzorstve v športe, postupuje sa v účtovníctve športovca alebo športového odborníka podľa § 18 ods. 5 alebo ods. 6.

 

(5) Pri porušení zmluvy o sponzorstve v športe sa v účtovníctve sponzora účtuje v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovanému vo výške sumy peňažných prostriedkov určených na vrátenie, prípadne penále. Ak nastane povinnosť vrátenia neoprávnene vynaložených peňažných prostriedkov zo sponzorského v tom istom účtovnom období ako je jeho prijatie, v deň účtovania vrátenia peňažných prostriedkov zo sponzorského sa v účtovníctve sponzora účtuje v peňažnom denníku zníženie výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. g) a zároveň sa zníži v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovanému, a to vo výške sponzorského alebo v pomernej časti zahrnutej do výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e) druhého bodu alebo podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu. V iných účtovných obdobiach ako bolo poskytnutie sponzorského, sa v účtovníctve sponzora účtuje príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu, ak sponzorské alebo jeho časť bola zahrnutá do výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e) druhého bodu alebo podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu. A zároveň sa zníži v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovanému, a to vo výške sponzorského alebo v pomernej časti zahrnutej do základu dane.

 

 

8) Spresňuje sa ustanovenie k účtovaniu dane z pridanej hodnoty

(§ 19 odsek 1)

 

V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa daň z pridanej hodnoty účtuje v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Podľa jednotlivých účtovných prípadov sa účtuje o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo o povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty v knihe dane z pridanej hodnoty. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe pohľadávok. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je vlastná daňová povinnosť dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe záväzkov. Platba záväzku voči správcovi dane alebo inkaso pohľadávky z titulu nadmerného odpočtu, sa v peňažnom denníku uvádza v príslušnom prehľade podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom. Daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa k obdobiu, v ktorom mala byť účtovná jednotka platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje

 

a) v knihe pohľadávok, ak výsledným vzťahom voči správcovi dane je odpočítanie dane, ktorá prevyšuje daň, ktorú je povinná platiť,

b) v knihe záväzkov, ak výsledným vzťahom voči správcovi dane je povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty.

 

 

9) Spresňuje sa ustanovenie k účtovaniu dane z pridanej hodnoty pre účtovné jednotky, ktoré sú len registrované pre daň z pridanej hodnoty

(§ 19 ods. 3 sa na konci pripája)

 

Daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa na prijatie služby od zahraničnej osoby sa v účtovnej jednotke, ktorá je registrovaná na daň, účtuje v deň vzniku daňovej povinnosti v knihe záväzkov alebo v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty.

 

 

 

Účinnosť týchto zmien bude platná od 1. januára 2016. Nejde o konečné znenie zmien postupov účtovania, opatrenie je v legislatívnom procese schvaľovania.

 

 

Zdroj: justice.gov.sk

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: novelapostupy účtovania