Novela zákona o správe daní (daňový poriadok) od 1. januára 2016

Pozrite si všetky zmeny, ktoré prinesie novela daňového poriadku od 1.1.2016

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Pozrite si vybrané zmeny v tomto zákone:

 

1) Navrhuje sa sprístupniť informácie, ktoré sú daňovým tajomstvom, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Slovenskej obchodnej inšpekcii. V zmysle tejto zmeny je povinnosťou členských štátov prijať opatrenia umožňujúce kontrolným orgánom vo vinárskom sektore prístup k informáciám obsiahnutým v elektronickom systéme pre prepravu a kontrolu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (EMCS).

 

2) Ustanovenie § 13 sa navrhuje doplniť tak, aby osoba povinná doručovať podania elektronickými prostriedkami, ktorá nedoručila podanie elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo v súlade s dohodou uzavretou so správcom dane, bola vyzvaná na správne doručenie podania. Ak osoba uvedenej výzve nevyhovie, bude sa takéto podanie považovať za nepodané, o čom sa jej zašle oznámenie. Zároveň sa spresňuje, že podania, ktoré majú predpísanú formu (napr. daňové priznanie, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz), ktoré osoba povinne komunikujúca elektronicky (§ 14 ods. 1 zákona) doručí inak ako elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo v súlade s dohodou uzavretou so správcom dane, sa naďalej budú považovať za nedoručené.

 

3) Navrhuje sa, aby daňový subjekt mohol podať dodatočné daňové priznanie aj v lehote do 15 dní po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručení oznámenia o daňovej kontrole, doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň. Cieľom tejto úpravy je motivovať daňové subjekty, aby aj po začatí daňovej kontroly mali možnosť upraviť výšku svojej daňovej povinnosti podaním dodatočného daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola, nakoľko sa súčasne navrhuje znížená sadzba pokuty v porovnaní s pokutou ukladanou za zistený rozdiel dane správcom dane.

 

4) Navrhuje sa mesačne aktualizovať zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a  zverejňovať ho vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca za účelom lepšej informovanosti daňových subjektov.

 

5) Predkladaným zákonom sa navrhuje možnosť použiť sumu dane z pridanej hodnoty priznanej platiteľovi DPH na úhradu nedoplatkov a tiež na úhradu pohľadávky členského štátu, a to na základe zaslanej žiadosti o poskytnutie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní.

 

6) Z dôvodu, že proti rozhodnutiu o zrušení registrácie je možné podať odvolanie, navrhuje sa povinnosť vrátiť osvedčenie o registrácii až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

7) S cieľom motivovať daňové subjekty k včasnému a riadnemu plneniu daňových povinností sa navrhuje úprava pokút s časovým prvkom závislosti tak, aby v prípade neskoršie vyrubenej dane bola uložená vyššia sankcia. V prípade, ak bude daň alebo rozdiel dane vyrubený správcom dane na základe výsledkov daňovej kontroly navrhuje sa uložiť pokutu vypočítanú ročnou sadzbou, ktorá sa určí ako trojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB, pričom ak tento nedosiahne 10%, použije sa ročná sadzba 10% z dorubenej sumy dane za každý deň odo dňa pôvodnej splatnosti dane. Ak správca dane znížil nárok uplatnený v daňovom priznaní, pokuta sa počíta za každý deň omeškania odo dňa uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ktorým bol príslušný nárok uplatnený.

 

Daňové subjekty sú motivované k podávaniu dodatočných daňových priznaní (DDP) čím skôr, a to aj po začatí daňovej kontroly, nakoľko na základe podaného DDP, ktorým si daňové subjekty priznajú vyššiu výšku dane, sa navrhuje počítať pokutu nižšou sadzbou, a to vo výške 3 % ročne pri podaní DDP do doručenia oznámenia o začatí daňovej kontroly a 7% ročne pri podaní DDP po doručení uvedeného oznámenia. Navrhuje sa sankciu uložiť najviac do výšky vyrubenej dane.

 

8) Súčasne sa pri ukladaní pokút zavádza absorpčná zásada, a to nadväzne na Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy schválené 13. februára 1991, ako aj na judikatúru slovenských súdov. Podmienkou uplatnenia absorpčnej zásady bude dopustenie sa viacerých správnych deliktov rovnakého druhu na rovnakom úseku verejnej správy jednou osobou, za ktoré bude príslušný správca dane oprávnený uložiť úhrnnú pokutu podľa zákonného ustanovenia s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty.

 

 

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. januára 2016.

 

Zákon je ešte len v pripomienkovom konaní, preto nejde o konečné znenie novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní!

 

 

Zdroj: justice.gov.sk

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: danedaňový poriadok