Rozšírenie druhov výdavkov zahrnovaných do základu dane až po zaplatení

Aké výdavky sa môžu zahrnúť do základu dane až po zaplatení?

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

 

Zákonom č. 333/2014, ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, došlo od 1. januára 2015 aj k zmene v zahrnovaní výdavkov po zaplatení do základu dane. Daná problematika sa sústredila do jedného ustanovenia a rozšírili sa druhy výdavkov zahrnovaných do základu dane až po zaplatení. Vzhľadom ku komplexnosti riešenia výdavkov po zaplatení v § 17 ods. 19 zákona došlo k vypusteniu ustanovenia § 19 ods. 4 zákona a úprave uvádzacej vety v § 17 ods. 13 zákona.

 

 

Od 1.1.2015 sú výdavkami (nákladmi), ktoré sa zahrnujú do základu dane až po zaplatení

 

  • kompenzačné platby vyplácané podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
  • nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku uhrádzané fyzickej osobe aj právnickej osobe, pričom zaplatené nájomné fyzickej osobe sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie
  • výdavky na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka, pričom u veriteľa sa takéto príjmy zahrnú do základu dane po prijatí úhrady
  • odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv, pri ktorých sa okrem podmienky zaplatenia zavádza limit do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu, pričom tento limit sa nevzťahuje na vybrané subjekty (napr. banky, poisťovne a zaisťovne)
  • výdavky vzťahujúce sa k úhradám príjmov podľa § 16 ods. 1 zákona vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníkov nezmluvných štátov po splnení povinností uvedených v § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 zákona pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje takéto príjmy
  • výdavky na poradenské a právne služby uhrádzané FO aj PO
  • výdavky na získanie noriem a certifikátov, ktoré sa po splnení podmienky úplného zaplatenia zahrnú do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom zaplatenia

 

 

Príklad č. 1 – Provízia za sprostredkovanie

 

Spoločnosť v roku 2015 uzatvorila s právnickou osobou zmluvu na sprostredkovanie predaja služieb podľa § 642 Obch. zákonníka. Odmena bola dohodnutá vo výške 15000 eur a vzťahovala sa k objemu služieb vo výške 200000 eur, ktoré boli v roku 2015 aj poskytnuté. V zdaňovacom období bola provízia v plnej výške uhradená.

 

Zmluvne dohodnutá provízia vo výške 15000 eur neprevyšuje limit 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu (mohla byť až do výšky 20000 eur). Keďže v zdaňovacom období, v ktorom bola zaúčtovaná, došlo aj k jej úhrade, spoločnosť nemusí upravovať základ dane.

 

 

Príklad č. 2 – Výdavok na získanie certifikátu

 

Výrobná spoločnosť požiadala certifikovanú skúšobňu o vydanie certifikátu na nový materiál, ktorý chce používať vo výrobe. Skúšobňa vydala certifikát na 5 rokov, pričom cena certifikátu, ktorú spoločnosť aj zaplatila, bola 2700 eur. Ako zahrnie spoločnosť tieto výdavky do daňových výdavkov?

 

Hoci je certifikát vydaný na 5 rokov, spoločnosť ho zahrnie do daňových výdavkov počas 36 mesiacov, teda po 75 eur mesačne a to počnúc mesiacom úplného zaplatenia. To znamená, že spoločnosť bude v daňovom priznaní cez pripočítateľné položky (v prvom roku) a odpočítateľné položky (v ďalších rokoch) upravovať základ dane podľa počtu mesiacov v príslušnom zdaňovacom období, v ktorých spoločnosť splnila podmienky pre zahrnutie výdavkov na certifikát do základu dane, t.j. max. 900 eur/rok.

 

 

Platnosť zmien

 

Podľa prechodného ustanovenia §52zd ods. 2 zákona sa uvedené prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 01.01.2015.

 

 

Autor: Účtuj.sk

Zdroj: financnasprava.sk

Kľúčové slová: daňdanevýdavky