Rôzne spôsoby obstarania automobilu a jeho účtovanie

Účtovanie obstarania firemného vozidla cez kúpu, vklad podnikateľa, darovanie, finančný a operatívny prenájom.

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 
Podnikatelia majú dnes mnohé možnosti, ako obstarať firemné vozidlo. Predstavíme si všetky možnosti, zaúčtovanie týchto spôsobov a poukážeme na celkový vplyv obstaraného automobilu.

 

Kúpa automobilu

 
Najbežnejšou formou obstarania vozidla je priama kúpa. Pri zapísaní vozidla vstupujú správne poplatky za prihlásenie vozidla do evidencie (registračná daň) do obstarávacej ceny, poistenie vozidla je nákladom.

 

P.č. Doklad Text MD / D
1. PFA Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup

2. VPD Správny poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie (registračná daň) 042Účet 042 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
/ 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
3. ZML Povinné zmluvné poistenie za motorové vozidlo 548Účet 548 (Náklad)
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
4. ZML Havarijné poistenie za motorové vozidlo 548Účet 548 (Náklad)
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
5. ID Uvedenie majetku do používania 022Účet 022 (Aktíva)
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
/ 042Účet 042 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

 

 

Vklad osobného vozidla podnikateľa do spoločnosti

 

V prípade, ak vlastníctvo automobilu je v osobnom vlastníctve podnikateľa, môže sa rozhodnúť toto auto vložiť do spoločnosti.

 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Nepeňažný vklad akcionárov, spoločníkov alebo členov 022Účet 022 (Aktíva)
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
/ 353Účet 353 (Aktíva)
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
2. ID DPH na odpočítanie z nepeňažného vkladu 343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty
/ 365Účet 365 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
3. VBÚ Uhradenie výšky DPH z vloženého nepeňažného vkladu 365Účet 365 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
4. ID Zvýšenie základného imania akcionármi, spoločníkmi alebo členmi 353Účet 353 (Aktíva)
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
/ 419Účet 419 (Pasíva)
Zmeny základného imania

 

Obstaranie automobilu ako vklad do spoločnosti zvyšuje vlastné imanie spoločnosti, v našom prípade základné imanie. Následne vytvára spoločnosť k automobilu oprávky, resp. odpisuje automobil 4 roky, kde jej vznikajú daňové náklady.

 

Obstaranie automobilu bezodplatne

 
Ďalšou možnosťou nadobudnutia automobilu je prijatie vozidla ako daru.

 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID DHM nadobudnutý bezodplatne 042Účet 042 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
/ 384Účet 384 (Pasíva)
Výnosy budúcich období
2. ID Uvedenie majetku do používania 022Účet 022 (Aktíva)
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
/ 042Účet 042 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

 

Keďže v tomto prípade nestupuje automobil do vlastného imania, musíme obstaraný automobil časovo rozlíšiť cez účet 384 – Výnosy budúcich období. Tento účet sa postupne rozpúšťa pri vzniku odpisov na darovaný automobil. Tento spôsob obstarania automobilu nemá vplyv na výsledok hospodárenia.

 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Zúčtovanie daru pri obstaranom odpisovanom majetku vo výške odpisov 384Účet 384 (Pasíva)
Výnosy budúcich období
/ 648Účet 648 (Výnos)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
2. ID Odpis automobilu 551Účet 551 (Náklad)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
/ 082Účet 082 (Pasíva)
Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí

 

Finančný prenájom (lízing)

 
Obľúbeným spôsobom obstarania automobilu je cez finančný prenájom, nazývaný aj lízing (leasing). Veľkou výhodou je obstaranie vozidla pomocou cudzích zdrojov za nižší úrok. Účtovanie je ale náročnejšie. Využívame účet dlhodobého nájmu (474 – Záväzky z nájmu).

 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ZML Obstaranie vozidla cez finančný prenájom 042Účet 042 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
/ 474Účet 474 (Pasíva)
Záväzky z nájmu
2. PFA Spracovateľský poplatok

3. ID Zaradenie vozidla do majetku spoločnosti 022Účet 022 (Aktíva)
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
/ 042Účet 042 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
4.a PFA Prvá zvýšená splátka – prijatá faktúra sa neúčtuje, keďže je súčasťou ceny obstarania - / -
4.b PFA DPH z prvej zvýšenej splátky 343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty
/ 474Účet 474 (Pasíva)
Záväzky z nájmu
5. VBÚ Úhrada prvej zvýšenej splátky s DPH 474Účet 474 (Pasíva)
Záväzky z nájmu
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
6. PFA Mesačná splátka lízingu (neúčtujeme, keďže je súčasťou ceny obstarania)
DPH z istiny
Úrok
DPH z úroku
Poistenie
DPH z poistenia
Spolu
– /

7. VBÚ Úhrada mesačnej splátky lízingu 474Účet 474 (Pasíva)
Záväzky z nájmu
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty

 
Náklady vznikajú spoločnosti v podobe úrokov na splátky a poistenie. Taktiež nájomca odpisuje takto prenajaté vozidlo, kde mu vznikajú daňové náklady. Viac o účtovaní finančného prenájmu nájdete TU.

 

Operatívny prenájom (lízing)

 
Na Slovensku menej obľúbený operatívny prenájom (operatívny lízing) je forma klasického nájmu, kde nájomca príjme faktúru za nájom vozidla. Nájomca v tomto prípade neodpisuje automobil, odpisuje ho prenajímateľ.

 

P.č. Doklad Text MD / D
1. PFA Nájomné za vozidlo
DPH
Spolu

2. VBÚ Úhrada mesačnej splátky operatívneho lízingu 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty

 
 

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: automobilobstaranie