Sadzby dane z motorových vozidiel sa zjednotia

Od roka 2015 sa zmení súčasný systém dane z motorových vozidiel.

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

Vláda slovenskej republiky schválila stredu 20.8.2014 návrh zákona o dani z motorových vozidiel. Daň bude spravodlivejšia, ekologickejšia a prehľadnejšia. Sadzby dane sa zjednotia a budú rovnaké pre celé Slovensko, pričom pri výške sadzieb bude veľkú úlohu zohrávať najmä ekologickosť vozidla a jeho vplyv na životné prostredie.

 

„Pri príprave zmien sme intenzívne rokovali so všetkými stranami. Cieľom bola zmena systému nastavenia dane, ekologickosť a predovšetkým zjednotenie sadzieb,“ uviedol minister financií Peter Kažimír.

 

Daň sa bude aj naďalej dotýkať len motorových vozidiel využívaných na podnikanie.

 

Oslobodenie od dane

 

Od dane je oslobodené vozidlo:

a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,

b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,

c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,

d) používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

 

Výpočet ročnej sadzby dane

 

Ročná sadzba dane podľa sa zníži o

 

a) 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,

b) 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a

c) 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

 

Následne sa použije normálna sadzba dane podľa tabuľky nižšie nasledujúcich 36 mesiacov.

 

Po uplynutí času podľa sa ročná sadzba dane zvýši o

 

a) 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a

b) 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

 

Ročná sadza dane Počet kalendárnych mesiacov
Zníženie o 25 % prvých 36 mesiacov
Zníženie o 20 % nasledujúcich 36 mesiacov
Zníženie o 15 % nasledujúcich 36 mesiacov
Bez zmeny nasledujúcich 36 mesiacov
Zvýšenie o 10 % nasledujúcich 12 mesiacov
Zvýšenie o 20 % Viac ako 156 kalendárnych mesiacov

 

 

Ročná sadzba dane sa zníži o 50 % pre

 

a) hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,

b) vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),

c) vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

 

Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát, daňovník ročnú sadzbu dane podľa odsekov 1 až 4 zníži o 50 %.

 

Pre vozidlo, ktoré je poháňané len elektrickým zdrojom energie je sadza dane nulová.

 

Kombinovaná doprava

 

Kombinovanou dopravou je preprava tovaru, pri ktorej vozidlo kategórie N a O vezúce prepravný kontajner alebo výmennú nadstavbu použije v počiatočnom alebo konečnom úseku prepravy pozemnú komunikáciu a na inom úseku prepravy železničnú, vnútrozemskú vodnú alebo námornú dopravu, pričom táto časť prepravy presahuje 100 km vzdušnou čiarou a počiatočný alebo koncový úsek prepravy po pozemnej komunikácií sa vykoná

 

a) medzi miestom, kde bol tovar naložený a najbližším intermodálnym terminálom pri počiatočnom úseku alebo medzi najbližším vhodným intermodálnym terminálom a miestom, kde bol tovar vyložený na konečnom úseku alebo

b) medzi miestom nakládky alebo vykládky tovaru a intermodálnym terminálom vo vnútrozemskom alebo námornom prístave, ak nepresahuje vzdialenosť 150 km vzdušnou čiarou.

 

Použitie vozidla kategórie N a O v rámci kombinovanej dopravy daňovník preukáže potvrdením intermodálneho terminálu, prípadne vnútrozemského prístavu alebo námorného prístavu na prepravných dokladoch.

 

Ak je prekonaná vzdialenosť po železnici na území Slovenskej republiky dlhšia ako 250 km, takáto kombinovaná preprava sa na účely zníženia sadzby dane započíta dvakrát.

 

 

Sadzby dane z motorových vozidiel

 

Osobné vozidlá

 

Zdvihový objem valcov motora v cm3 Ročná sadzba dane v eurách
nad do (vrátane)
150 50
150 900 62
900 1200 80
1 200 1 500 115
1 500 2 000 148
2 000 3 000 180
3 000 218

 

 

Úžitkové vozidlá a autobusy

 

Počet náprav Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná celková hmotnosť v tonách Ročná sadzba dane v eurách
nad do
1 alebo 2 1 74
1 2 133
2 4 212
4 6 312
6 8 417
8 10 518
10 12 620
12 14 777
14 16 933
16 18 1 089
18 20 1 252
20 22 1 452
22 24 1 660
24 26 1 862
26 28 2 075
28 30 2 269
30 2 480
3 nápravy 15 566
15 17 673
17 19 828
19 21 982
21 23 1 144
23 25 1 295
25 27 1 452
27 29 1 599
29 31 1 755
31 33 1 964
33 35 2 172
35 37 2 375
37 40 2 582
40 2 790
4 a viac náprav do 23 721
nad 23 do 25 877
nad 25 do 27 1 033
nad 27 do 29 1 189
nad 29 do 31 1 337
nad 31 do 33 1 548
nad 33 do 35 1 755
nad 35 do 37 1 968
nad 37 do 40 2 172
nad 40 2 375

 

Zdroj: www.vlada.sk

Autor: Účtuj.sk