Transferové oceňovanie – Odsúhlasenie použitia metódy ocenenia – #5

Celý postup odsúhlasenia použitia metódy správcom dane.

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Oceňovanie transakcií zahraničných závislých osôb má byť v súlade s oceňovaním používaným medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných transakciách za porovnateľných okolností. Na preverenie tohto súladu sa používajú metódy transferového oceňovania. Zistený nesúlad má vplyv na základ dane zahraničnej závislej osoby v tuzemsku. V tomto článku sa budeme venovať postupu odsúhlasenie použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania .

 

Podľa § 18 ods. 4 zákona o dani z príjmov môže daňovník požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia konkrétnej metódy podľa odseku 2 , t.j. metódy vychádzajúcej z porovnávania ceny alebo metódy podľa odseku 3 t.j. metódy vychádzajúcej z porovnávania zisku alebo inej metódy. Použiť možno len takú metódu, ktorej použitie je v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

 

Správca dane pred vydaním rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia vykoná rad úkonov, ktoré mu umožnia posúdiť vhodnosť a opodstatnenosť daňovníkom navrhnutej metódy pre oceňovanie budúcej transakcie so zahraničnou závislou osobou s bydliskom alebo so sídlom v zahraničí. Pri tom posudzuje množinu rozhodujúcich kritérií, akými sú napr. faktory porovnateľnosti, úpravy potrebné na zabezpečenie porovnateľnosti a faktory, ktoré môžu v budúcnosti ovplyvniť vhodnosť použitia zvolenej metódy. Rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia je možné vydať, len ak bola v posudzovanej veci dosiahnutá zhoda medzi daňovníkom a správcom dane. Tento proces sa medzinárodnej daňovej terminológii nazýva „opatrenie predchádzajúce oceneniu“ ( z ang. originálu Advance Pricing Agreement).

 

 

Postup odsúhlasenia

 

Postup odsúhlasenia je komplikovaný a predchádzajú ho úkony pred postupom odsúhlasenia. Tie sa z hľadiska počtu zainteresovaných daňovníkov a daňových správ delia na jednostranné, dvojstranné alebo viacstranné.

 

Jednostranné opatrenie predchádzajúce oceneniu prebieha medzi slovenským správcom dane a slovenským daňovníkom, ktorý uskutočňuje transakcie so zahraničnou závislou osobou s bydliskom alebo so sídlom v zahraničí bez toho, aby do tohto procesu vstúpila daňová správa tohto zahraničného daňovníka. Medzi jeho základné nevýhody patrí skutočnosť, že zahraničná daňová správa nemusí súhlasiť s prijatými závermi opatrenia, ak z jej p ohľadu uzatvorené opatrenie nie je v súlade s princípom nezávislého vzťahu, čo môže viesť k ekonomickému dvojitému zdaneniu.

 

Ak je druhou zmluvnou stranou transakcie, resp. skupiny transakcií zahraničná závislá osoba s bydliskom alebo so sídlom v zahraničí, ktorá je rezidentom štátu, s ktorým Slovenská republika uzatvorila zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, je možné uzatvoriť dvojstranné (bilaterálne) opatrenie predchádzajúce oceneniu, resp. v prípade viacerých zmluvných strán transakcie viacstranné (multilaterálne) opatrenie predchádzajúce oceneniu.

 

Dvojstranné, resp. viacstranné opatrenie predchádzajúce oceneniu prebieha medzi slovenským daňovníkom a slovenským správcom dane, pričom do tohto procesu vstupujú aj kompetentné orgány na uzatváranie procedúry vzájomnej dohody podľa príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Pri takomto opatrení správca dane písomne vydá svojmu daňovníkovi rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia až po tom, ako sa o použití metódy ocenenia, faktoroch porovnateľnosti, potrebných úpravách na zabezpečenie porovnateľnosti a rozhodujúcich faktoroch, ktoré môžu v budúcnosti ovplyvniť vhodnosť použitia zvolenej metódy, dohodli kompetentné orgány zmluvných štátov . Medzi základné výhody dvojstranného, resp. viacstranného opatrenia predchádzajúceho oceneniu patrí eliminácia ekonomického dvojitého zdanenia alebo nezdanenia príjmov.

 

 

Fázy postupu pre odsúhlasenie použitia metódy ocenenia

 

V prvej fáze daňovník zhromaždí všetky potrebné údaje o transakcii alebo skupine transakcií, ktoré sú predmetom žiadosti, informácie o organizačnej schéme nadnárodnej skupiny, vypracuje analýzu porovnateľnosti a pripraví si potrebnú dokumentáciu a stratégiu pre výber najvhodnejšej metódy transferového oceňovania pre zvolený druh transakcií.

 

Druhou fázou, ktorá je nepovinná, avšak môže predchádzať oficiálnemu predloženiu žiadosti o odsúhlasenie použitia metódy ocenenia, je predbežné rokovanie medzi daňovníkom a správcom dane.

 

Ďalšou fázou je oficiálne písomné podanie žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia daňovým subjektom. Súčasťou takejto žiadosti je aj predloženie potrebnej dokumentácie.

 

Štvrtou fázou je analýza a vyhodnotenie, v ktorej správca dane preskúma údaje predložené v žiadosti a ostatné relevantné informácie a požiada daňovníka o doplnenie ďalších informácií v prípade potreby. V prípade dvojstranných alebo viacstranných opatrení predchádzajúcich oceneniu správca dane zabezpečí postupom uvedeným v 7. Oddiele komunikáciu s kompetentným orgánom v Slovenskej republike, ktorý následne komunikuje s príslušným kompetentným orgánom druhého zmluvného štátu, resp. viacerých zmluvných štátov.

 

Piatou fázou je vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia, resp. oznámenia o nevyhovení žiadosti daňovníka o odsúhlasenie metódy ocenenia.

 

Poslednou fázou je monitorovanie uzatvoreného opatrenia predchádzajúceho oceneniu, je ho prípadné zmeny alebo zrušenie vydaného rozhodnutia.

 

 

Podrobnejšie o fázach postupu pre odsúhlasenie použitia metódy ocenenia sa dočítate v metodickom pokyne Finančnej správy.

 

 

Spoplatnenie podania žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia

 

Daňovník predkladá písomnú žiadosť o odsúhlasenie použitia konkrétnej metódy ocenenia svojmu miestne príslušnému správcovi dane podľa § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Prílohou predloženej žiadosti je dokumentácia podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Lehota na predloženie žiadosti je najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého sa odsúhlasená metóda ocenenia bude uplatňovať.

 

Daňovník zaplatí spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia nasledovnú úhradu:

 

ak ide o jednostranné odsúhlasenie správcom dane daňovník zaplatí úhradu podľa § 53c ods. 1 písm. a) daňového poriadku vo výške 1 % zo sumy predpokladaného prípadu, najmenej však 4 000 eur, najviac 30 000 eur

 

ak ide o odsúhlasenie na základe uplatnenia medzinárodných zmlúv podľa § 1 ods. 2 zákona o dani z príjmov (dvojstranné alebo viacstranné opatrenie predchádzajúce oceneniu) daňovník zaplatí úhradu podľa § 53c ods. 1 písm. b) daňového poriadku vo výške 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 5 000 eur, najviac 30 000 eur

 

Platby usmerňuje dokument Finančnej správy, kde nájdete aj číslo účtu a variabilný symbol.

 

 

Autor: Účtuj.sk

Zdroj: financnasprava.sk

Kľúčové slová: transferové oceňovanie