Povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni

Aké sú povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni pri zamestnávaní?

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 

Kto je zamestnávateľom je uvedené v tomto článku. Zamestnávateľ, ktorý má zamestnancov sa stáva platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie a musí za zamestnancov toto poistenie odvádzať.

 

Na Slovensku máme 3 zdravotné poisťovne:

 

Vzory tlačív v tomto článku uvádzame zo VSZP.

 

 

Oznamovacia povinnosť

 

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 24 písmeno k) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov oznámiť do zdravotnej poisťovne, v ktorej má poistených svojich zamestnancov vznik platiteľa podľa § 11 odsek 5, a to do ôsmych pracovných dní od vzniku skutočnosti na tomto tlačive.

 

Ďalej je platiteľ poistného – zamestnávateľ povinný podľa písmena j) plniť si oznamovacie povinnosti vyplývajúce mu z § 23 odsek 8, t.z. nahlásiť zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny.

 

Zamestnávateľ ďalej prihlasuje svojich zamestnancov na tomto tlačive v zmysle § 24 písmeno c) zákona č. 580/2004 Z.z. do ôsmich pracovných dní od vzniku pracovného pomeru.

 

 

Zamestnávateľ je povinný plniť oznamovaciu povinnosť pre:

 

  • poberateľa rodičovského príspevku
  • osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení (rozhodnutie súdu) alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne
  • osobu, ktorá sa stará o dieťa vo veku do 6 rokov
  • fyzickú osobu, ktorá opatruje občana ZŤP alebo blízku osobu nad 80 rokov
  • manžela (ku) zamestnanca v zahraničí
  • osobu na PN, OČR, materská dovolenka
  • fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo
  • poberateľa náhrady služobného platu policajta a vojaka počas PN za poistencov pod číslom 2 (zamestnanec)
  • zamestnanca s odvodovou úľavou

(ide o poistencov štátu, ale zamestnávateľovi vzniká oznamovacia povinnosť)

 

Ďalej je zamestnávateľ povinný prihlásiť svojich zamestnancov. V prípade, ak majú zamestnanci príjmy v nepravidelných intervaloch, resp. po skončení pracovného pomeru, zamestnávateľ ich prihlasuje a odhlasuje iba na jeden deň a to v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dochádza k vyplateniu príjmu, pričom prihlásenie a odhlásenie sa vykoná v jeden deň.

 

 

Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie

 

V zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. je zamestnávateľ povinný vykazovať preddavky na poistné za každý mesiac, za ktorý odvádza poistné.

 

Zamestnávateľ je povinný doručiť pobočke VšZP výkaz preddavku na poistné za príslušný kalendárny mesiac do troch dní od dňa splatnosti ním odvádzaného preddavku poistného. Vzor výkazu si pozrite TU.

 

 

Prehľad odvodov do zdravotnej poisťovne

 

Zamestnávateľ za svojho zamestnanca odvádza odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne. Z hrubej mzdy zamestnanca zamestnávateľ strháva povinný odvod a ďalší náklad mu vzniká ako zamestnávateľovi. Prehľad povinných odvodov nájdete v tabuľke:

 

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Odvod do ZP

10%

4%

Zamestnanec so zdravotným postihnutím

5%

2%

 

TIP: pre výpočet mzdy zamestnancov môžete využiť aj kalkulačku!

 

 

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie

 

V zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 580/2004 je každý zamestnávateľ na účely ročného zúčtovania poistného v lehote do 28. februára nasledujúceho roku vyhotoviť Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného.

 

Zamestnávateľ v určitých prípadoch, napr. ak výška príjmu zamestnanca v niektorom mesiaci presiahla určitú hranicu, nevyhotovuje a nepodáva za tohto zamestnanca ročné zúčtovanie. Viac o tejto téme sa dozviete TU.

 

 

Odpočítateľná položka

 

Od 1. januára 2015 majú zamestnávatelia možnosť využiť tzv. odpočítateľnú položku pri platení zdravotného poistenia za zamestnancov. Vzhľadom na zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 380 eur na mesiac sa zaviedla odpočítateľná položka z vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorý má príjem iba z pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého vzťahu, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s vylúčením dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Viac o odpočítateľnej položke sa dozviete TU.

 

 

Administratívne povinnosti súhrnne

 

V tomto prípade uvádzame len tlačivá Všeobecnej zdravotnej poisťovne

 

P.č. Činnosť Termín Tlačivo Poznámky
1. Oznámenie o vzniku platiteľa poistného Do 8 pracovných dní od začiatku zamestnávania Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného
2. Prihlasovanie zamestnancov Do 8 pracovných dní od začiatku zamestnávania Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
3. Výkaz preddavkov Do troch dní od dátumu výplaty Výkaz preddavkov zamestnávateľa
4. Ročné zúčtovanie preddavkov Do 30. septembra nasledujúceho roku Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného Ak mal poistenec predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, lehota je do 30. októbra nasledujúceho roku

 

 

Podanie tlačív a platenie poistného

 

Zamestnávateľ môže tlačivá odoslať zdravotnej poisťovni elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade. Ak má zamestnávateľ troch a viac zamestnancov, so zdravotnou poisťovňou môže komunikovať už len elektronicky.

 

 

Zdroj: vszp.sk, dovera.sk, union.sk

Autor: Účtuj.sk