Zmeny v daňových zákonoch od januára 2016

Ministerstvo financií predkladá do pripomienkového konania novely daňových zákonov.

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 
Nová legislatíva prinesie pozitívne zmeny pre platiteľov DPH, novinky v oblasti investovania, ako aj úpravu sankcií vyplývajúcich z daňového poriadku. Zmeny sa dotknú aj zdaňovania tabaku, čím MF SR pokračuje v boji proti daňovým únikom.
 

 

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

 
Novelou zákona o DPH  vychádza MF SR v ústrety malým firmám a živnostníkom. „Novela umožní aby  dodávatelia mohli platiť DPH až potom, čo im odberateľ zaplatí faktúru za tovary a služby. Odberatelia si tiež budú môcť uplatniť odpočty dane až po tom, keď faktúru uhradia,“ uviedol štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc. DPH by sa teda platila až na základe zrealizovaných platieb a nie iba na základe faktúr, ako je tomu v súčasnosti. Toto opatrenie by sa malo týkať malých firiem s limitovaným ročným obratom, ktorý bude definovaný v zákone.
 
 
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
 
V rámci novely zákona o dani z príjmov prináša MF SR opatrenia na podporu rozvoja kapitálového trhu, konkrétne v podobe oslobodenia od dane na príjmy z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na burze a dlhodobého investičného sporenia pri splnení podmienok stanovených v zákone. Zároveň by malo dôjsť k zrušeniu zdravotných odvodov z výnosov z prevodu CP obchodovaných na burze.
 
 
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní – daňový poriadok
 
Novela zákona o správe daní, teda zmeny v tzv. daňovom poriadku prinesú viacero opatrení, ktoré by mali daňovníkov motivovať k zodpovednejšiemu prístupu k plneniu si svojich povinností. Zavádzajú sa zmeny sankčného systému, ktorý by mal byť viac motivačný napríklad v tom, že umožníme daňovníkovi podať dodatočné daňové priznanie 15 dní po oznámení daňovej kontroly. Týmto spôsobom chce MF SR docieliť, aby tí daňovníci, ktorí zistia že urobili chybu mohli pri zníženej sankcii túto odstrániť aj po začiatku daňovej kontroly.
 
 
Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov z alkoholických nápojov
 
V rámci pokračujúceho boja proti daňovým únikom prichádza MF SR aj s novelou zákona o spotrebnej dani. V súvislosti so zavedením nových kontrolných známok predĺži MF SR lehotu na dopredaj liehovín so starými kontrolnými známkami, tak aby obchodníci neboli poškodení. Zmeny by sa mali dotknúť aj zdaňovania tabaku, kde v súčasnosti najmä v súvislosti s predajom cigár dochádza k daňovým podvodom.

 
 
Novely týchto zákonov by mali vstúpiť do platnosti od januára 2016. Podrobnejšie o daňových novelách prinesieme v ďalších článkoch.

 
 
Zdroj: mfsr.sk
Autor: Účtuj.sk