Cestovné náhrady

Kedy vznikajú zamestnancovi cestovné náhrady a čo je to pracovná cesta?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Zamestnávateľ môže vyslať svojho zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ je v tomto prípade povinný poskytnúť svojmu zamestnancovi náhradu výdavkov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výkonom práce. Cestovné náhrady upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

 

 

Kedy sa cestovné náhrady poskytujú?

 

Cestovné náhrady sa poskytujú, ak je zamestnanec vyslaný na tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu, ak je dočasne pridelený k inej fyzickej alebo právnickej osobe, ak vykonáva prácu v zahraničí, vyslanie zamestnanca do členského štátu Európskej únie alebo cesta mimo rozvrhu pracovnej zmeny.

 

 

Komu sa poskytujú cestovné náhrady?

 

Cestovné náhrady sa poskytujú zamestnancom (všetkým aj na základe dohôd), výkon zamestnanca na základe dohody o vzájomnej výmene zamestnancov, členovia spoločností (len predstavenstva, člen dozornej rady, člen správnej rady, atď), osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis (napr. starostovia miest a obci, poslanci obecného zastupiteľstva, predseda vyššieho územného celku, poslanci vyššieho územného celku, audítori, daňoví poradcovia, atď.) alebo dobrovoľníci v občianskych združeniach.

 

 

Vyslanie na pracovnú cestu

 

Pri vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu potrebuje zamestnávateľ od zamestnanca súhlas, ak to nie je priamo uvedené v pracovnej zmluve. Vyslanie sa realizuje cez cestovný príkaz, v ktorom sú určené základné náležitosti – miesto nástupu, miesto výkonu, čas trvania, spôsob dopravy, miesto skončenia výkonu.

 

Maximálna doba trvania pracovnej cesty nie je zákonom určená. Pritom výkon práce na pracovnej ceste nesmie presahovať druh práce dohodnutý v pracovnej zmluve. Trvanie pracovnej cesty je od miesta nástupu na miesto výkonu, čas samotného výkonu na mieste a následne trvanie od miesta výkonu na miesto skončenia.

 

 

Nárokovanie cestovných náhrad

 

Pri splnení zákonných podmienok si môže zamestnanec nárokovať cestovné náhrady od zamestnávateľa. Ak si zamestnanec uplatňuje nárokové cestovné náhrady, tak tieto náhrady nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti. Ak si zamestnanec uplatňuje nenárokové cestovné náhrady, tak tieto náhrady sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti. Čo sú alebo nie sú nárokové cestovné náhrady, je väčšinou uvedené v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo na základe vnútorného predpisu zamestnávateľa.

 

 

Zdroj: employment.gov.sk

Autor: Účtuj.sk