IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky

Medzinárodný účtovný štandard IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky podrobnejšie.

ifrs.org

ifrs.org

IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky stanovuje celkové požiadavky na účtovnú závierku, vrátane toho, ako by mala byť štruktúrovaná, minimálne požiadavky na obsah alebo aj akruálny základ účtovníctva. Štandard vyžaduje úplnú účtovnú závierku.

 

IAS 1 bol znovu vydaný v septembri 2007 a platí pre účtovné obdobie začínajúce od januára 2009.

 

 

Cieľ IAS 1

 

Cieľom štandardu IAS 1 je stanoviť zásady pre prezentáciu riadnej účtovnej závierky, aby bola zaistená porovnateľnosť účtovnej závierky účtovnej jednotky za obdobie s účtovnými závierkami iných účtovných jednotiek. IAS 1 definuje všeobecné požiadavky na prezentáciu účtovnej závierky, ich štruktúru a minimálne požiadavky na ich obsah. Normy pre uznanie, meranie a zverejňovanie konkrétnych transakcií sú riešené v iných štandardoch a interpretáciách.

 

IAS 1 sa vzťahuje na všetky riadne účtovné závierky, ktoré sú pripravované a prezentované v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS). Účtovná závierka musí prezentovať verne finančnú pozíciu, finančnú výkonnosť a peňažné toky účtovnej jednotky. Verné zobrazenie vyžaduje dôveryhodné zobrazenie účinkov transakcií, iné udalosti a podmienky v súlade s definíciami a kritériami vykazovania majetku, záväzkov, výnosov a nákladov v koncepčnom rámci.

 

 

Cieľ účtovnej závierky

 

Cieľom riadnej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažných tokoch subjektu, ktoré sú užitočné pre širokú škálu užívateľov pri prijímaní ekonomických rozhodnutí. Pre splnenie tohto cieľa poskytuje účtovná závierka tieto informácie o subjekte:

 

 • majetok
 • záväzky
 • vlastné imanie
 • výnosy a náklady, vrátane ziskov a strát
 • príspevky a rozdeľovanie medzi vlastníkmi
 • peňažné toky

 

Tieto informácie, spolu s ďalšími informáciami v poznámkach pomáhajú používateľom účtovnej závierky predvídať budúce peňažné toky účtovnej jednotky a najmä ich načasovanie a istoty.

 

 

Súčasti účtovnej závierky

 

Kompletná účtovná závierka obsahuje:

 

 • Výkaz o finančnej situácii (súvaha)
 • Výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexných príjmov
 • Výkaz zmien vlastného imania
 • Výkaz peňažných tokov
 • Poznámky, obsahujúceprehľad o významných účtovnýchzásadách aďalšievysvetlivky
 • Informácie, ktoré sú predpísané štandardom

 

Účtovná jednotka môže používať aj iné názvy svojich výkazov, ale obsah výkazov musí byť porovnateľný. Správy, ktoré sú uvedené mimo účtovnej závierky, vrátane finančných previerok manažmentom, správ v oblasti životného prostredia a iné správy, sú mimo rámca IFRS.

 

 

Požiadavky IAS 1

 

nepretržitosť činnosti – Koncepčný rámec uvádza, že účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že subjekt predpokladá pokračovanie v činnosti v dohľadnej budúcnosti

 

akruálny princíp – IAS 1 vyžaduje, aby účtovná jednotka zostavila svoju účtovnú závierku, okrem informácií o peňažných tokoch, na základe časového rozlíšenia

 

konzistencia prezentácie – prezentácia a klasifikácia položiek účtovnej závierky musia byť zachované z jedného obdobia do nasledujúceho, ak zmena nie je oprávnená buď zmenou okolností alebo požiadavky novej IFRS

 

významnosť a zoskupovanie – každá významná trieda podobných položiek musí byť prezentovaná oddelene. Nepodobné položky môžu byť zlúčené len vtedy, ak sú jednotlivo nevýznamné.

 

kompenzovanie – aktíva a pasíva, výnosy a náklady sa nesmú započítavať, ak to nevyžaduje alebo nepovoľuje niektorý IFRS

 

porovnávacie informácie – s výnimkou prípadov, keď štandard alebo interpretácie povoľujú alebo požadujú inak, ku všetkým sumám vykazovaným v účtovnej závierke sa zverejňujú porovnávacie informácie za predchádzajúce obdobie. K slovným a opisným informáciám sa uvádzajú porovnávacie informácie, ak je to významné na pochopenie účtovnej závierky za bežné obdobie.

 

 

Štruktúra a obsah účtovnej závierky

 

Účtovná závierka musí byť jasne identifikovaná a odlíšená od ostatných informácií v rámci toho istého zverejneného dokumentu. Jasne prezentované by mali byť tieto informácie:

 

 • názov vykazujúcej účtovnej jednotky alebo iné identifikačné údaje
 • či ide o individuálnu účtovnú jednotku alebo skupinu účtovných jednotiek
 • súvahový deň alebo obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz
 • prezentačná mena, ako sa definuje v IAS 21 – Vplyvy zmien kurzov cudzích mien
 • stupeň zaokrúhľovania používaný pri prezentácii súm v účtovnej závierke

 

Účtovná závierka sa prezentuje aspoň raz ročne. Ak sa toto obdobie zmení, účtovná jednotka musí uviesť aj dôvod zmeny obdobia vykazovania a informáciu, že výkazy nie sú porovnateľné.

 

 

Súvaha

 

Účtovná jednotka prezentuje priamo v súvahe krátkodobý a dlhodobý majetok, ako aj krátkodobé a dlhodobé záväzky, ako oddelené klasifikácie, s výnimkou prípadov, keď prezentácia podľa likvidity poskytuje spoľahlivé a relevantnejšie informácie.

 

Priamo v súvahe sú zahrnuté minimálne také riadkové položky, ktoré prezentujú nasledujúce sumy:

 

 • hnuteľnosti, stroje a zariadenia
 • investičný nehnuteľný majetok
 • nehmotný majetok
 • finančný majetok
 • investície účtované s použitím metódy vlastného imania
 • biologický majetok
 • zásoby
 • obchodné a iné pohľadávky
 • peniaze a peňažné ekvivalenty
 • obchodné a iné záväzky
 • rezervy
 • finančné záväzky
 • záväzky a pohľadávky zo splatnej dane, v zmysle IAS 12 – Dane z príjmov
 • odložené daňové záväzky a odložené daňové pohľadávky, ako sa vymedzuje v IAS 12
 • menšinový podiel prezentovaný v rámci vlastného imania
 • upísané základné imanie a fondy priraditeľné vlastníkom materskej spoločnosti

 

Dodatočné riadkové položky, názvy a medzisúčty sa prezentujú priamo v súvahe vtedy, ak je takáto prezentácia vhodná na pochopenie finančnej pozície účtovnej jednotky

 

Účtovná jednotka zverejní buď priamo v súvahe alebo v poznámkach informácie, ako schválený počet akcií, počet akcií emitovaných, nominálna hodnota akcie a iné.

 

 

Výkaz ziskov a strát

 

Všetky výnosy a náklady vykázané za obdobie sa zahrnú do výsledku hospodárenia, pokiaľ štandard alebo interpretácia nepožaduje inak.

 

Priamo do výkazu ziskov a strát sa musia zahrnúť aspoň riadkové položky, ktoré za dané obdobie prezentujú tieto sumy:

 

 • výnos
 • finančné náklady
 • podiel na výsledku hospodárenia pridružených podnikov a spoločných podnikov zaúčtovaný s použitím metódy vlastného imania
 • daňové náklady
 • výsledku hospodárenia po zdanení z ukončených činností a výsledku hospodárenia po zdanení vykázaného pri ocenení reálnou hodnotou zníženou o náklady na predaj, alebo pri vyradení aktív alebo skupiny na vyradenie, predstavujúcich ukončenú činnosť
 • výsledok hospodárenia, ktorý sa ďalej vykazuje ako výsledok hospodárenia priraditeľný menšinovým podielom, výsledok hospodárenia priraditeľný vlastníkom materskej spoločnosti

 

Dodatočné riadkové položky, názvy a medzisúčty sa prezentujú vo výkaze ziskov a strát vtedy, ak je takáto prezentácia významná na pochopenie finančnej výkonnosti účtovnej jednotky.

 

Účtovná jednotka prezentuje analýzu nákladov na základe klasifikácie vychádzajúcej buď z charakteru nákladov alebo ich funkcie v rámci tejto jednotky, podľa toho, ktorý prístup poskytuje spoľahlivé a vhodnejšie informácie. Analýzy poznáme : metóda charakteru nákladov a metóda nákladov na predaj.

 

 

Výkaz zmien vlastného imania

 

Účtovná jednotka prezentuje výkaz zmien vlastného imania, pričom vo výkaze priamo zobrazí:

 

 • výsledok hospodárenia za dané obdobie
 • každú položku nákladov a výnosov a sumy za dané obdobie, ktorú iné štandardy alebo interpretácie požadujú vykazovať priamo vo vlastnom imaní
 • celkové výnosy a náklady za obdobie
 • pre každú zložku vlastného imania účinky zmien účtovných zásad a opráv chýb vykazovaných v súlade s IAS 8

 

 

Výkaz peňažných tokov

 

Požiadavky na prezentáciu výkazu peňažných tokov a súvisiace zverejnenia sa ustanovujú v IAS 7 – Výkaz peňažných tokov.

 

 

Poznámky

 

Poznámky sa v rozsahu vykonateľnosti prezentujú systematicky. Každá položka priamo v súvahe, vo výkaze ziskov a strát, výkaze zmien vlastného imania a vo výkaze peňažných tokov musí obsahovať krížové odkazy na všetky s ňou súvisiace informácie v poznámkach.

 

V prehľade významných účtovných zásad účtovná jednotka zverejňuje spôsoby oceňovania použité pri zostavení účtovnej závierky a iné použité účtovné zásady významné na pochopenie účtovnej závierky.

 

Účtovná jednotka zverejní v poznámkach aj informácie o kľúčových predpokladoch týkajúcich sa budúcnosti a ostatných zdrojoch odhadov neistoty k súvahovému dňu, ktoré obsahujú významné riziko zapríčinenia významných úprav účtovných hodnôt majetku a záväzkov počas nasledujúceho účtovného obdobia.

 

Ďalej sa v poznámkach zverejňujú navrhované alebo oznámené sumy dividend, suma všetkých kumulatívnych prioritných dividend, ktoré neboli vykázané. Ak neboli základné údaje o spoločnosti, ako je meno, sídlo, predmet činnosti atď. zverejnené v inej časti účtovnej závierky, zverejnia sa v poznámkach.

 

 

Celý štandard IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky si pozrite TU.

 

 

Zdroj: europa.eu

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: IAS 1IAS/IFRS