Virtuálna registračná pokladnica

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zriaďuje na svojom webovom sídle virtuálnu registračnú pokladnicu.

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

Novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice prináša virtuálne registračné pokladnice. Virtuálna registračná pokladnica bude zriadená na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

 

Podnikateľ môže používať virtuálnu registračnú pokladnicu, len ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1000 kusov. Na jedno predajné miesto môže byť vytvorený len jeden prístup do virtuálnej registračnej pokladnice.

 

Virtuálna pokladnica bude umožňovať:

 

a) vytlačenie ochranného znaku a unikátneho identifikačného kódu pokladničného dokladu vygenerovaného virtuálnou registračnou pokladnicou

b) vytlačenie dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ tak, aby tieto neobsahovali ochranný znak,

c) vytlačenie dokladu označeného slovami  „NEPLATNÝ DOKLAD“ tak, aby obsahoval v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ DOKLAD“,

d) evidenciu tržieb minimálne v dvoch rozdielnych  menách,

e) vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok,

f) vytlačenie pokladničného dokladu,

g) vyhotovenie a vytlačenie intervalovej uzávierky a prehľadovej uzávierky,

h) záznam údajov o sume vrátení tovaru, sume záporných položiek a sume poskytnutých zliav a záznam údajov o počte vrátení tovaru, počte záporných položiek a počte poskytnutých zliav,

i) vytlačenie kópie originálu pokladničného dokladu tak, aby tento neobsahoval  ochranný znak a ani unikátny identifikačný kód pokladničného dokladu vygenerovaný virtuálnou registračnou pokladnicou,

j) vytlačenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice na pokladničnom doklade a doklade podľa písmena b),  na intervalovej uzávierke a  prehľadovej uzávierke,

k) zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty a zmenu meny

l) získať údaje potrebné na plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov.

 

 

Podnikateľ môže používať virtuálnu registračnú pokladnicu až po registrácii na daňovom úrade a po pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice. Podnikateľa zaregistruje a kód virtuálnej registračnej pokladnice pridelí ktorýkoľvek daňový úrad. Na účely registrácie a na účely pridelenia kódu virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľ predloží písomnú žiadosť. Po overení údajov daňový úrad bez zbytočného odkladu podnikateľa zaregistruje a pridelí kód virtuálnej registračnej pokladnice.

 

Povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu sa vzťahuje na tieto služby:

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32 Taxislužba
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90 Ostatné ubytovanie
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
56.21 Dodávka jedál
56.29 Ostatné jedálenské služby
56.30 Služby pohostinstiev
65.11 Životné poistenie
65.12 Neživotné poistenie
69.10 Právne činnosti
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10 Vedenie firiem
70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11 Architektonické činnosti
71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20 Technické testovanie a analýzy
73.11 Reklamné agentúry
73.12 Predaj vysielacieho času
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
74.20 Fotografické činnosti
74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00 Veterinárne činnosti
77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem   prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11 Činnosti cestovných agentúr
79.12 Činnosti cestovných kancelárií
79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10 Súkromné bezpečnostné služby
80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30 Pátracie služby
86.10 Činnosti nemocníc
86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23 Zubná lekárska prax
86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11 Prevádzka športových zariadení
93.12 Činnosti športových klubov
93.13 Fitnescentrá
93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12 Oprava komunikačných zariadení
95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02 Kadernícke a kozmetické služby
96.03 Pohrebné a súvisiace služby
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing.“.

 

Zdroj: www.vlada.sk

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: registračná pokladnicaVRP