Registračná pokladnica – #2

Aké doklady sa musia vyhotoviť cez registračnú pokladnicu a kde sa zaznamenávajú.


Registracna pokladnica
 

Pokračovanie článku o registračných pokladniciach.

 

Obmedzenie platieb v hotovosti

 

Príjmanie hotovosti za predaj tovaru alebo služieb podľa zákona o používaní registračnej pokladnice obmedzuje zákon o obmedzení platieb v hotovosti. Podnikateľ môže v hotovosti prijať najviac 5 000 €, ak by hodnota tovaru alebo služby bola vyššia, musí prijať platbu od zákazníka bezhotovostne. Viac o obmedzení platieb v hotovosti sa dočítate tu.

 

 

Pokladničný doklad z registračnej pokladnice

 

Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v registračnej pokladnici odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v registračnej pokladnici.

 

Pokladničný doklad musí obsahovať tieto údaje:

a) daňový kód registračnej pokladnice

b) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty

c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty

d) ochranný znak

e) poradové číslo od poslednej dennej uzávierky

f) dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu

g) označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty

h) cenu tovaru alebo cenu služby

i) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania

j) základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb

k) sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb

l) výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb

m) zaokrúhlenie ceny

n) celkovú sumu platenej ceny

 

Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie vzorového pokladničného dokladu za každú jednu registračnú pokladnicu samostatne. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak. Podnikateľ, ktorý používa virtuálnu registračnú pokladnicu, môže vytlačiť iba jeden originál pokladničného dokladu.

 

 

Pokladničný doklad ako zjednodušená faktúra

 

Podľa § 74 ods. 3 písm. b) zákona o dani z pridanej hodnoty je vystavený pokladničný doklad z regstračnej pokladnice považovaný za zjednodušenú faktúru, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami (napr. platba kartou) nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur. Ak sa tento limit prekročí, podnikateľ musí zákazníkovi vystaviť fakturú spolu z dokladom z ERP, ktorý už ale neobsahuje údaje o DPH (každá registračná pokladnica by to mala zvládnuť automaticky).

 

 

Denná uzávierka, intervalová uzávierka a prehľadová uzávierka

 

Podnikateľ z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovuje dennú uzávierku a to len raz za deň. Dennú uzávierku podnikateľ vyhotovuje len za dni, v ktorých mal tržbu. Podnikateľ, ktorý používa virtuálnu registračnú pokladnicu, nemá povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku.

 

Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom vytlačiť intervalovú uzávierku alebo prehľadovú uzávierku a poskytnúť ju zamestnancom daňového úradu alebo colného úradu. Intervalovú a prehľadovú uzávierku si môže vytlačiť aj podnikateľ pre vlastné interné potreby.

 

 

Prerušenie prevádzky registračnej pokladnice

 

Ak podnikateľ nemôže použiť elektronickú registračnú pokladnicu pre závažný dôvod, ktorý vznikol bez jeho zavinenia, okrem výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť servisnej organizácii a túto skutočnosť zaznamená do knihy ERP. Po oprave servisná organizácia zaznamená do knihy ERP popis poruchy. Podnikateľ je povinný do knihy elektronickej registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu zaznamenať dátum a čas opätovného začatia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice.

 

Počas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný vyhotovovať paragón. Paragón podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponecháva. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia. Ako daňový kód elektronickej registračnej pokladnice podnikateľ uvedie daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ktorej prevádzka je prerušená. Kópie paragónov sú podkladom na vyhotovenie dennej uzávierky.

 

Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka elektronickej registračnej pokladnice obnovená.

 

 

Kniha elektronickej registračnej pokladnice

 

Podnikateľ je povinný viesť knihu elektronickej registračnej pokladnice. Kniha elektronickej registračnej pokladnice nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore. Kniha elektronickej registračnej pokladnice sa archivuje desať rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný posledný záznam. Vzor knihy registračnej pokladnice si pozrite TU.

 

 

Sankcie

 

Správne delikty opisuje § 16a. Daňový alebo colný úrad môže uložiť pokutu pri porušení zákona od 50 do 40 000 €. Pri opakovaných porušeniach sú sankcie dvojnásobné. Podľa zákona o používaní registračnej pokladnice môže mať podnikateľ v registračnej pokladnici kladný rozdiel hotovosti najviac 20 € (teda ak prijal viac, ako vystavil pokladničných blokov z registračnej pokladnice). Týka sa to najmä situácií, ak zákazníci podnikateľovi nechajú „sprepitné“.

 

 

Autor: Účtuj.sk

Zdroj: zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Kľúčové slová: registračná pokladnica