Dlhodobý hmotný majetok v podvojnom účtovníctve – #1

Čo je dlhodobým hmotným majetkom v účtovníctve? (časť prvá)

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 

Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma 1700 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Hmotný majetok, ktorého ocenenie nie je vyššie ako suma 1700 €, možno zaradiť do dlhodobého majetku, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok. Ak sa takýto hmotný majetok nezaradí do dlhodobého hmotného majetku, účtuje sa do výdavkov bežného obdobia.

 

Medzi odpisovaný dlhodobý hmotný majetok patrí:

 

a) Stavby

b) Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

c) Pestovateľské celky trvalých porastov

d) Základné stádo a ťažné zvieratá

e) Ostatný dlhodobý hmotný majetok

 

Medzi neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok patrí:

 

a) Pozemky

b) Umelecké diela a zbierky

 

 

Stavby

 

Stavby sa účtujú na účte 021 – Stavby. Stavbami sa rozumejú budovy a iné stavby okrem

  • prevádzkových banských diel
  • drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva

 

Stavby ďalej definuje stavebný poriadok. Viac dozviete TU.

 

 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

 

SHV a SHV sa účtujú na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí . Samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí musia mať samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok.

 

Samostatnou hnuteľnou vecou je aj výrobné zariadenie, zariadenie a predmet slúžiaci na poskytovanie služieb, účelový predmet a iné zariadenie, ktoré s budovou alebo so stavbou netvorí jeden funkčný celok, aj keď je s ňou pevne spojené.

 

Súborom hnuteľných vecí je súhrn samostatných hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie. Súborom hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením je aj časť výrobného alebo iného celku. Súbor hnuteľných vecí sa účtuje alebo eviduje samostatne tak, aby boli preukázateľne zabezpečené technické a hodnotové údaje o jednotlivých veciach zaradených do súboru, o určení hlavnej funkčnej veci a o všetkých zmenách súboru, napríklad prírastkoch a úbytkoch vrátane údajov o dátume vykonanej zmeny, o rozsahu zmeny, o vstupných a zostatkových cenách jednotlivých prírastkov a úbytkov, o celkovej cene súboru hnuteľných vecí, o sume odpisov vrátane ich zmien vyplývajúcich zo zmeny vstupnej ceny súboru hnuteľných vecí.

 

 

Pestovateľské celky trvalých porastov

 

Pestovateľské celky sa účtujú na účte 025 – Pestovateľské celky . Pestovateľské celky zaradíme vtedy, ak ide o trvalý porast s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky. Medzi pestovateľské celky patria:

  • ovocné stromy vysádzané na súvislom pozemku s výmerou nad 0, 25 ha v hustote najmenej 90 stromov na 1 ha
  • ovocné kríky vysádzané na súvislom pozemku s výmerou nad 0, 25 ha v hustote najmenej 1000 kríkov na 1 ha
  • chmeľnice a vinice

 

 

Základné stádo a ťažné zvieratá

 

Na účte 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá sa účtujú bez ohľadu na obstarávaciu cenu dospelé plemenné a chovné zvieratá za účelom hospodárskeho využitia. Dospelosť zvierat na účely ich zaradenia do dlhodobého hmotného majetku je stanovená zootechnickými zásadami ako je spôsobilosť reprodukcie, napríklad spôsobilosť na rozmnožovanie vlastného druhu, veková hranica. Hospodárskym úžitkom sa rozumie najmä narodenie mláďat, produkcia mlieka, vlny, využitie ťažnej sily zvieraťa, komerčné využitie.

 

Na tomto účte sa môžu účtovať aj zvieratá základného stáda a ostatných hospodársky využívaných chovov napríklad muflónov, danielov, jeleňov, pštrosov, ak ich využiteľnosť v chove je dlhšia ako štyri roky.

 

Nepriamy zoznam zvierat, ktoré radíme do dlhodobého majetku nájdeme v zozname odpisových tried.

 

 

Pokračovanie článku nájdete v ďalšom príspevku.

 

 

Autor: Účtuj.sk