Účtovné príklady – Účet 710 – Účet ziskov a strát

TEXT MD / D
Prevod konečných stavov nákladových účtov pri uzatváraní účtovných kníh – konečný stav nákladového účtu je na strane Má dať 710Účet 710 (Uzávierka)
Účet ziskov a strát
/ 5XXÚčet 5XX (Náklad)
Rôzne účty nákladov
Prevod konečných stavov nákladových účtov pri uzatváraní účtovných kníh – konečný stav nákladového účtu je na strane Dal 5XXÚčet 5XX (Náklad)
Rôzne účty nákladov
/ 710Účet 710 (Uzávierka)
Účet ziskov a strát
Prevod konečných stavov výnosových účtov pri uzatváraní účtovných kníh – ak je konečný stav výnosového na strane Dal 6XXÚčet 6XX (Výnos)
Rôzne účty výnosov
/ 710Účet 710 (Uzávierka)
Účet ziskov a strát
Prevod konečných stavov výnosových účtov pri uzatváraní účtovných kníh – ak je konečný stav výnosového na strane Má dať 710Účet 710 (Uzávierka)
Účet ziskov a strát
/ 6XXÚčet 6XX (Výnos)
Rôzne účty výnosov
Prevod konečného zostatku účtu 710 pri uzatváraní účtovných kníh, ak je výsledok hospodárenia zisk 710Účet 710 (Uzávierka)
Účet ziskov a strát
/ 702Účet 702 (Uzávierka)
Konečný účet súvahový
Prevod konečného zostatku účtu 710 pri uzatváraní účtovných kníh, ak je výsledok hospodárenia strata 702Účet 702 (Uzávierka)
Konečný účet súvahový
/ 710Účet 710 (Uzávierka)
Účet ziskov a strát