Daňová evidencia – najjednoduchšia forma evidencie fyzickej osoby

Čo je to daňová evidencia, kto ju môže viesť a ako?

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 

Od 1.1.2014 majú daňové subjekty na Slovensku možnosť viesť daňovú evidenciu. Ide o najjednoduchšiu formu vedenia prehľadu o príjmoch, výdavkoch, majetku a záväzkov podnikateľských subjektov na Slovensku.

 

Vedenie daňovej evidencie nie je upravené žiadnym zákonom. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov upravuje len obsah daňovej evidencie, ktoré sú upravené v § 6 odsek 11. Zákon nepredpisuje formu, akou má byť daňová evidencia vedená, forma vedenia evidencie závisí od rozhodnutia daňovníka.

 

Počas uplatňovania preukázateľných daňových výdavkov v rozsahu daňovej evidencie, daňovník nie je účtovnou jednotkou (napr. nemá povinnosť zostaviť účtovnú závierku, vyhotoviť účtovné výkazy). Ak sa daňovník rozhodne viesť daňovú evidenciu, vedie ju počas celého zdaňovacieho obdobia. Nemôže dôjsť k situácii, že by časť zdaňovacieho obdobia viedol účtovníctvo a časť zdaňovacieho obdobia viedol daňovú evidenciu.

 

Daňovú evidenciu je daňovník povinný uchovávať 5 rokov od konca roka, v ktorom mu vznikla povinnosť podať daňové priznanie.

 

 

Kto môže viesť daňovú evidenciu?

 

Daňovú evidenciu môže viesť daňovník, ktorý má:

a) príjem z podnikania (§ 6 odsek 1 zákona o dani z príjmov)

b) príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 odsek 2 zákona o dani z príjmov)

c) príjem z prenájmu (§ 6 odsek 3 zákona o dani z príjmov)

d) príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 odsek 4 zákona o dani z príjmov)

 

 

Akú evidenciu môže daňovník viesť?

 

 • evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 • evidenciu o daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 • evidenciu o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku
 • evidenciu o zásobách a pohľadávkach
 • evidenciu o záväzkoch

 

 

Ako musí vyzerať doklad v daňovej evidencii

 

Náležitosti dokladov upravuje zákon o účtovníctve v § 10 ods. 1 písm. a) až d). Doklad musí obsahovať:

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu

 

 

Uplatňovanie paušálnych výdavkov

 

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov (§ 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov) je daňovník povinný viesť evidenciu len o:

 

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 • zásobách a pohľadávkach

 

 

Daňová evidencia a platiteľ DPH

 

Ak daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu je platiteľom DPH, na účely DPH je povinný viesť podrobné záznamy v súlade s ustanovením § 70 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Daňovník je v tomto prípade povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách a iné.

 

 

Výhody daňovej evidencie

 

 • vedenie evidencie o príjmoch a výdavkoch len tých, ktoré súvisia s podnikaním
 • nižšia administratívna záťaž – nemusia sa viesť ďalšie evidenčné knihy (peňažný denník, denník)
 • daňovník nie je účtovnou jednotkou a nepodlieha zákonu o účtovníctve
 • nevyhotovujú sa inventúrne súpisy
 • nezostavujú sa interné smernice
 • nezostavuje sa účtovná závierka

 

 

Zdroj: financnasprava.sk

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: daňová evidencia