Dlhodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve – #2

Účtovanie DFM v jednoduchom účtovníctve. (druhá časť)

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 
V minulom článku sme predstavili definíciu dlhodobého finančného majetku v jednoduchom účtovníctve. V tomto článku sa budeme venovať príkladom účtovania DFM.
 

Obstaranie cenných papierov

 

Spoločnosť ABC kúpila akcie na verejnom trhu spoločnosti XYZ. Akcie zaradila do dlhodobého finančného majetku. Na konci roka prijala spoločnosť dividendu (príjem zdanený zrážkovou daňou). Ďalší rok akcie predala. V spoločnosti ABC vznikli tieto účtovné prípady:

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok PNZD VNZD
Zdanené príjmy Nákup DM DPH
1. Nákup akcií spoločnosti XYZ B 12 000 € 10 000 € 2 000 €
2. Poradenstvo právnickej spoločnosti pri nákupe akcií B 240 € 200 € 40 €
3. Poplatok obchodníkovi s cennými papiermi B 120 € 100 € 20 €
4. Dividenda z cenných papierov – príjem zdanený zrážkovou daňou B 150 € 150 €

 

K akciám, ktoré zaradila spoločnosť ABC do dlhodobého finančného majetku vedie Knihu dlhodobého finančného majetku. Akcie zaradila v sume 10 300 €. V prípade predaja cenných papierov bude spoločnosť postupovať nasledovne:

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok POZD PNZD VOZD
Iné DPH Iné
1. Predaj akcií spoločnosti XYZ B 15 000 € 12 500 € 2 500 €
2. Vyradenie akcií z finančného majetku v obstarávacej cene ID 10 300 € 10 300 €

 
Rovnaký postup účtovania by sa uplatil pri kupónových dlhopisoch, kde sa postupne dosahovahuje úrok z kupónu, alebo pri realizovateľných cenných papieroch a podieloch.
 
 

Termínovaný vklad s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok

 
Spoločnosť ABC si zriadila termínovaný účet v banke. Peňažné prostriedky previedla z podnikateľského účtu, zaplatila poplatok za vedenie účtu a prijala úrok z termínovaného vkladu.
 

P.č. TEXT Príjem Výdavok Priebežné položky PNZD VOZD
Príjem Výdavok Zdanené príjmy Služby
1. Prevod peňažných prostriedkov z bežného účtu na termínovaný účet B1 5 000 € 5 000 €
2. Príjem peňažných prostriedkov na termínovaný účet B2 5 000 € 5 000 €
3. Poplatok za vedenie termínovaného účtu B2 10 € 10 €
4. Úroky z termínovaného účtu (zdanené zrážkovou daňou) B2 50 € 50 €

 
Spoločnosť vedie k dlhodobému termínovanému vkladu Knihu dlhodobého finančného majetku.
 
 

Poskytnuté pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok

 
Spoločnosť ABC požičala finančné prostriedky spoločnosti XYZ v hodnote 15 000 € na 2 roky. Ročný úrok (p.a.) podľa zmluvy bude tvoriť 1 000 €, splátka istiny a úroku bude rozdelená na 2 časti splatná na konci roka.
 

P.č. TEXT Príjem Výdavok POZD PNZD VNZD
Iné Iné Iné
1. Poskytnutie pôžičky – prevod peňažných prostriedkov B 15 000 € 15 000 €
2. Príjem istiny a úrokov na konci prvého roka B 8 500 € 1 000 € 7 500 €
3. Príjem istiny a úrokov na konci druhého roka B 8 500 € 1 000 € 7 500 €

 
Spoločnosť vedie k poskytnutej dlhodobej pôžičke inej spoločnosti Knihu dlhodobého finančného majetku.
 
 

Pozemok obstaraný za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov

 

Spoločnosť ABC obstarala pozemok za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov, keďže predpokladá rast ceny tohto pozemku. Spoločnosť ABC účtuje nasledovne:

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok POZD PNZD VOZD VNZD
Iné DPH Iné Nákup DM DPH
1. Nákup pozemku B 12 000 € 10 000 € 2 000 €
2. Úradné poplatky B 240 € 200 € 40 €
3. Predaj pozemku po piatich rokoch B 15 000 € 12 500 € 2 500 €
4. Vyradenie pozemku z dlhodobého majetku ID 10 200 € 10 200 €

 

Spoločnosť vedie k zaradenému pozemku, ktorý obstarala za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov Knihu dlhodobého finančného majetku.

 
 
Autor: Účtuj.sk