Dlhodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve – #1

Čo je dlhodobým finančným majetok v jednoduchom účtovníctve? (prvá časť)

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Medzi dlhodobý finančný majetok patrí majetok, ktorého doba použitia je dlhšia ako jeden rok. Dlhodobý finančný majetok sa účtuje v knihe dlhodobého majetku podľa časového hľadiska, podľa druhu, meny a emitentov.

 

 

Dlhodobý finančný majetok sa člení na

 

a) podielové cenné papiere a podiely vyjadrujúce podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach a družstvách, napríklad akcie, dočasné listy, podielové listy, družstevné podielnické listy

b) dlhové cenné papiere držané do doby splatnosti, napríklad dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou (kupónové dlhopisy), dlhopisy, pri ktorých je úrokový výnos určený rozdielom medzi menovitou hodnotou a ich nižším emisným kurzom (diskontované cenné papiere) a zmenky

c) realizovateľné cenné papiere a podiely, napríklad náložný list, skladový list

d) termínované vklady s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok

e) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok

f) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov

 

 

Cenné papiere

 

Cenné papiere sa podľa charakteru členia na

 

a) majetkové cenné papiere, napríklad akcie, dočasné listy, podielové listy, družstevné podielnické listy

b) dlhové cenné papiere, napríklad dlhopisy, vkladové listy, pokladničné poukážky, vkladné knižky, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky,

c) dispozičné cenné papiere, napríklad náložné listy, skladištné listy, skladiskové záložné listy, tovarové záložné listy.

 

Cenné papiere sa členia z hľadiska dosahovaných výnosov z nich na

 

a) cenné papiere s pevným výnosom, pri ktorých je výnos určený vopred, napríklad kupónové dlhopisy, diskontované cenné papiere

b) cenné papiere s premenlivým výnosom, pri ktorých je výnos určený na základe premenlivej veličiny (výška zisku), napríklad akcie, podielové listy

 

Cenné papiere sa ďalej členia na

 

a) cenné papiere určené na obchodovanie

b) cenné papiere držané do splatnosti

c) realizovateľné cenné papiere

 

Ako cenný papier určený na obchodovanie sa účtuje cenný papier, ktorý je držaný za účelom vykonania obchodu na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu s cieľom dosahovať zisk z cenových rozdielov v krátkodobom horizonte.

 

Ako cenný papier držaný do splatnosti sa účtuje cenný papier, ktorý má určenú splatnosť, a pri ktorom má účtovná jednotka úmysel a zámer držať ho do doby splatnosti.

 

Ako realizovateľný cenný papier sa účtuje cenný papier, pri ktorom spravidla v okamihu obstarania nie je známy zámer účtovnej jednotky. Realizovateľný cenný papier nie je určený na obchodovanie a nie je cenným papierom držaným do splatnosti.

 

Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Jej súčasťou sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu.

 

Obstaranie cenných papierov sa účtuje v knihe finančného majetku a v peňažnom denníku podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu postupov účtovania v JÚ, ktorý sa v rámci uzávierkových účtovných operácií upraví podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.

 

Pri cenných papieroch držaných do splatnosti sa ich ocenenie postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy.

 

Za úrokový výnos sa považuje

 

a)  pri dlhopisoch s kupónmi postupne dosahovaný rozdiel (prémia) medzi menovitou hodnotou a čistou obstarávacou cenou, obstarávacou cenou zníženou o už dosahovaný úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera a postupne dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach

b) pri dlhopisoch bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou (diskont)

 

Pokračovanie článku nájdete v ďalšom príspevku.

 

 

Autor: Účtuj.sk