Dlhodobý hmotný majetok v jednoduchom účtovníctve – #2

Účtovanie DHM v jednoduchom účtovníctve. (druhá časť)

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 
V minulom článku sme predstavili definíciu dlhodobého hmotného majetku v jednoduchom účtovníctve. V tomto článku sa budeme venovať príkladom účtovania DHM. Príklady uvedieme na účtovaní stavby a peňažnom denníku.

 

Príklad pre nadobudnutie stavby dodávateľským spôsobom

 
Podnikateľ obstaral stavbu v hodnote 10 000 € bez DPH. Prijatú faktúru zaevidoval do Knihy záväzkov. Ďalej účtuje úhradu faktúry v peňažnom denníku.
 

P.č. TEXT Príjem Výdavok VOZD VNZD
Služby Iné Nákup DM DPH
1. Úhrada faktúry za stavbu B 12000 € 10000 € 2000 €
2. Uzávierka: Odpis stavieb ID 250 € 250 €

 
Stavby zaradil podnikateľ do DHM, keďže jeho obstarávacia cena je vyššia ako 2400 €. Podľa odpisového plánu ho bude odpisovať 40 rokov. V Knihe dlhodobého majetku vedie evidenciu o tomto majetku. Na konci obdobia stavbu odpísal. Ak by podnikateľ obstaral pozemok, pričom ide o neodpisovaný DHM, neúčtoval by o odpisoch.

 
 

Príklad pre vytvorenie stavby vlastnou činnosťou

 
Podnikateľ sa rozhodol postaviť stavbu pre vlastné potreby. Na stavbu budovy využil prácu svojich zamestnancov a rôzny materiál (tehly, cement, drevo).

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok POZD VOZD
Iné Zásoby Mzdy Iné
1. Nákup zásob B 7000 € 7000 €
2. Priznané mzdy zamestnancom B 3000 € 3000 €
3. Uzávierka: Aktivácia DHM ID 10000 € 10000 €
4. Uzávierka: Odpis stavieb ID 250 € 250 €

 

Podnikateľ zaplatil na výplatách (abstrahujeme od výdavkov do fondov) sumu 3000 € zamestnancom, ktorý sa podieľali na vývoji. Za materiál na stavbu zaplatil 7000 €. Tieto výdavky musia ísť do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. Aktivovanie majetku sa robí cez uzávierkové práce ako príjem ovplyvňujúci základ dane. Týmto sa vynulujú vynaložené náklady. V Knihe dlhodobého majetku vedie evidenciu o tomto majetku. Podľa odpisového plánu odpisuje majetok 40 rokov.

 
 

Bezodplatné nadobudnutie stavieb – darovaním

 
Podnikateľ prijal stavbu ako dar od inej spoločnosti v sume 10000 €. V Knihe dlhodobého majetku vedie evidenciu o tomto majetku. Podľa odpisového plánu odpisuje majetok 40 roky. V rámci uzávierkových prác musí odpis zaúčtovať ako príjem ovplyvňujúci základ dane.

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok POZD VNZD
Iné Nákup DM DPH
1. Uzávierka: Odpis stavby ID 250 € 250 €

 
Odpisom sa vyjadruje pomerná časť opotrebovania majetku, teda sa zdaniteľný príjem časovo rozlišuje po dobu používania stavby. Ak by podnikateľ získal darom pozemok, pričom ide o neodpisovaný DHM, neúčtoval by o odpisoch a celú hodnotu pozemku by účtoval ako iný príjem ovplyvňujúci základ dane.
 
 

Preradenie z osobného užívania do podnikania

 
Podnikateľ preradil stavbu do podnikania v sume 10000 €. V Knihe dlhodobého majetku vedie evidenciu o tomto majetku. Podľa odpisového plánu odpisuje majetok 40 rokov.
 

P.č. TEXT Príjem Výdavok VOZD VNZD
Služby Iné Nákup DM DPH
1. Uzávierka: Odpis stavieb ID 250 € 250 €

 
Odpisy preradeného majetku z osobného používania do podnikania sú výdavkom ovplyvňujúcim základ dane. Ak by podnikateľ obstaral pozemok, pričom ide o neodpisovaný DHM, neúčtoval by o odpisoch.

 
 

Novozistený majetok pri inventarizácii

 
Podnikateľ pri inventarizácii získal doteraz v účtovníctve nezachytenú stavbu v hodnote 10000 €. Postup účtovania je rovnaký, ako pri dare. V Knihe dlhodobého majetku vedie evidenciu o tomto majetku. Podľa odpisového plánu odpisuje majetok 40 rokov. V rámci uzávierkových prác musí odpis zaúčtovať ako príjem ovplyvňujúci základ dane.
 

P.č. TEXT Príjem Výdavok POZD VNZD
Iné Nákup DM DPH
1. Uzávierka: Odpis stavby ID 250 € 250 €

 
Odpisom sa vyjadruje pomerná časť opotrebovania majetku, teda sa zdaniteľný príjem časovo rozlišuje po dobu používania stavby. Ak by podnikateľ získal pri inventarizácii pozemok, pričom ide o neodpisovaný DHM, neúčtoval by o odpisoch a celú hodnotu pozemku by účtoval ako iný príjem ovplyvňujúci základ dane.

 
 

Obstaranie neodpisovaného majetku – obstaranie pozemku

 

Podnikateľ obstaral dlhodobý neodpisovaný majetok – pozemok. V súvislosti s obstaraním majetku spoločnosť zaplatila úradný poplatok, ktorý vstupuje do obstarávacej ceny majetku. Následne pozemok predala a pozemok vyradila z dlhodobého hmotného majetku. V Knihe dlhodobého majetku vedie evidenciu o tomto majetku.

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok POZD PNZD VOZD VNZD
Iné DPH Iné Nákup DM DPH
1. Nákup pozemku B 12 000 € 10 000 € 2 000 €
2. Úradné poplatky B 240 € 200 € 40 €
3. Predaj pozemku po piatich rokoch B 15 000 € 12 500 € 2 500 €
4. Vyradenie pozemku z dlhodobého majetku ID 10 200 € 10 200 €

 
 
Autor: Účtuj.sk