Dlhodobý nehmotný majetok v jednoduchom účtovníctve – #1

Postupy účtovania DNM v jednoduchom účtovníctve. (prvá časť)

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

Podľa postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve sa účtuje dlhodobý nehmotný majetok v knihe dlhodobého majetku. Takýto DNM môže byť nadobudnutý dodávateľským spôsobom, vytvorený vlastnou činnosťou, darovaný, preradený z osobného užívania do podnikania alebo novozistený pri inventarizácii.

 

Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma 2400 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie nie je vyššie ako suma 2400 €, možno zaradiť do dlhodobého majetku, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok. Ak sa takýto nehmotný majetok nezaradí do dlhodobého nehmotného majetku, účtuje sa do výdavkov bežného obdobia.

 

Podmienkou zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania nie je jeho úhrada. Uvedením do používania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho používanie.

 

Náklady na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku vstupujú do obstarávacej ceny iba do času jeho uvedenia do užívania. Ak sa dlhodobý nehmotný majetok vytvára vlastnou činnosťou vo viacerých variantoch, napríklad alternatívne projekty, sú súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku výdavky na všetky alternatívne riešenia.

 

 

Čo je dlhodobým nehmotným majetkom?

 

Za nehmotný majetok sa považujú najmä

 

a) výsledky vývojovej činnosti, napríklad dizajn

b) softvér

c) oceniteľné práva, napríklad výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej práce, ak sa obstarali za odplatu

 

Ako dlhodobý nehmotný majetok sa neúčtujú výdavky na výskum, ktorým sa rozumie pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky. Za nehmotný majetok sa nepovažujú ani marketingové štúdie a obdobné štúdie a výdavky na

 

a) školenia a semináre

b) prieskum trhu

c) poradenstvo a odborné posudky

d) získanie noriem a certifikátov, napríklad ISO normy

e) prípravu a zábeh výkonov

f) reklamu

g) uvedenie výrobkov na trh

h) reštrukturalizáciu alebo reorganizáciu podniku alebo jeho časti

i) rozšírenie výroby

 

 

Technické zhodnotenie a odpisovanie

 

Ocenenie dlhodobého nehmotného majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého nehmotného majetku o 1700 €. Ak suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu 1700 €, nezvýši sa obstarávacia cena tohto majetku.

 

DNM sa odpisuje podľa odpisového plánu. Odpisy sa účtujú v knihe dlhodobého majetku a v peňažnom denníku v rámci uzávierkových prác.

 

 

Autor: Účtuj.sk