Kolektívna zmluva

Čo je kolektívna zmluva a kedy ju zamestnávateľ vytvára?

 

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

Kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania. Upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami alebo zamestnávateľom a odborovou organizáciou. Predstavuje kompromis medzi záujmami a strategickými zámermi zamestnávateľa a zamestnancov .

 

Predmet kolektívnej zmluvy

 

V kolektívnej zmluve možno dohodnúť priaznivejšie pracovné podmienky a podmienky zamestnávania nad rámec právnych predpisov.

 

Predmetom kolektívnej zmluvy môžu byť nasledujúce oblasti, ktoré upravuje Zákonník práce:

 

  • vyjednávanie o mzdách
  • skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy
  • predĺženie dovolenky na zotavenie o ďalšie týždne nad zákonnú výmeru
  • stanovenie výhodnejších podmienok pre poskytovanie pracovného voľna pri prekážkach v práci z dôvodu všeobecného záujmu a pri dôležitých osobných prekážkach v práci
  • poskytovanie voľna, prípadne finančných prostriedkov na vzdelávanie zamestnancov
  • poskytovanie príspevkov na regeneráciu zamestnancov a podpora športových a kultúrnych aktivít
  • bližšie vymedzenie okruhu zamestnancov prípadne i bývalých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje stravovanie
  • vyššie odstupné alebo odchodné nad minimá ustanovené v Zákonníku práce
  • denná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
  • doplnkové dôchodkové sporenie hradené zamestnávateľom

 

Podniková kolektívna zmluva a kolektívna zmluva vyššieho stupňa

 

Podniková kolektívna zmluva sa uzatvára medzi jedným zamestnávateľom a odborovou organizáciou alebo viacerými odborovými organizáciami. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre väčší počet zamestnávateľov. Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sa dohadujú pre jednotlivé hospodárske odvetvia v celoštátnom alebo regionálnom meradle.

 

Zoznam kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sú verejné dostupné, pozrite si ich TU.

 

 

Zdroj: employment.gov.sk

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: zamestnávateľ