Nové tri veľkostné skupiny účtovných jednotiek

Podľa novely zákona 431/2002 o účtovníctve sa účtovné jednotky budú triediť podľa veľkosti na mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku.

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov sa mení zákon 431/2002 o účtovníctve. Ustanovenie upravuje na účely zostavenia individuálnej účtovnej závierky začlenenie účtovných jednotiek podľa veľkostných skupín a to na základe splnenia vymedzených veľkostných podmienok. K zmene začlenenia do veľkostných skupín dochádza na základe presiahnutia alebo nepresiahnutia veľkostných podmienok za dve bezprostredne po sebe idúce účtovné obdobia.

 

Právnické spoločnosti a fyzické osoby podnikatelia, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva a pozemkové spoločenstvá sa triedia do veľkostných skupín takto:

 

a) mikro účtovná jednotka

b) malá účtovná jednotka

c) veľká účtovná jednotka

 

Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 

a) celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur

b) čistý obrat nepresiahol 700 000 eur

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať

 

Do veľkostnej skupiny malej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto  podmienok:

 

a) celková suma majetku presiahla sumu 350 000 eur, ale nepresiahla  sumu 4 000 000 eur

b) čistý obrat  presiahol sumu 700 000 eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 eur

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a  nepresiahol 50

 

Do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 

a) celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur

b) čistý obrat presiahol 8 000 000 eur

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50

 

(do čistého obratu sa zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.)

 

Účtovná jednotka zisťuje zaradenie do veľkostnej skupiny na základe účtovnej závierky za príslušné účtovné obdobie, pričom účtovná jednotka posudzuje splnenie podmienok aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Účtovná jednotka je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky podľa kritérií.

 

Pri vzniku spoločnosti účtovná jednotka rozhoduje o zaradení do veľkostnej skupiny a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v  bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže postupovať ako malá účtovná jednotka.

 

Zdroj: www.vlada.sk

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: malé ÚJmikro ÚJveľké ÚJ