Dlhodobý nehmotný majetok v podvojnom účtovníctve – #1

Čo je dlhodobým nehmotným majetkom v účtovníctve? (časť prvá)

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 
Dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje v účtovej skupine 01 – Dlhodobý nehmotný majetok. Dlhodobým nehmotným majetkom je majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok vrátane dlhodobého nehmotného majetku zaúčtovaného právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie vyčleneného z goodwillu alebo záporného goodwillu.

 

Za dlhodobý nehmotný majetok považujeme:

 

a) Aktivované náklady na vývoj

b) Softvér

c) Oceniteľné práva

d) Goodwill

e) Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

 

 

Aktivované náklady na vývoj

 

Aktivované náklady na vývoj sú dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj. Pri aktivovaných nákladov na vývoj je možné preukázať:

a) možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné používať alebo predať
b) zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja
c) schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja
d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky jeho použiteľnosť
e) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho vývoja, použitie alebo predaj
f) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja

 

Ako vývoj sa účtuje najmä dizajn, zhotovenie a testovanie prototypov a modelov, zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie, zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby, zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

 

Výsledky vykonaných vývojových prác sa účtujú ako náklady na vývoj len vtedy, ak sú kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky iného dlhodobého majetku a jeho ocenenia, sú vytvorené vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s nimi (nejde pritom o výsledky zákazky alebo súčasť dodávky dlhodobého majetku) a sú vytvorené vlastnou činnosťou pre potreby účtovnej jednotky.

 

Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú priamo marketingu výrobkov alebo procesov. Ak sa nepreukáže možnosť aktivovania nákladov na vývoj, účtujú sa do nákladov účtovných období, v ktorých vznikli.

 

Na účtoch dlhodobého nehmotného majetku sa neúčtujú náklady na výskum, ktorým sa rozumie pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky. Náklady na výskum sa účtujú do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli.

 

Nákladmi na výskum sú najmä náklady na
a) činnosti zamerané na získanie nových poznatkov,
b) skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov,
c) hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb,
d) formuláciu, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.

 

Softvér

 

Softvér sa účtuje na účte 013 – Softvér bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv. Softvér musí byť pre účtovné účely kúpený samostatne, pričom nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia. Softvér môže byť vytvorený aj vlastnou činnosťou za účelom používania pre potreby účtovnej jednotky alebo na účely obchodovania s ním, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.
 
 
Pokračovanie článku nájdete v ďalšom príspevku.

 

 

Autor: Účtuj.sk