Poskytnutie služobného vozidla zamestnávateľom

Ako postupovať pri výpočte, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi vozidlo?

freeimages.com

freeimages.com

 

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi vozidlo na služobné účely, služobné a osobné účely a súkromné účely. V prípade poskytnutia vozidla len na služobné účely nie je toto poskytnutie predmetom dane (nejde o zdaniteľný príjem zamestnanca). Ak poskytne zamestnávateľ zamestnancovi vozidlo len na súkromné účely, tak v tomto prípade môžeme hovoriť o dare, resp. zamestnanec uhrádza všetky náklady spojené s prevádzkou vozidla.

 

V tomto článku sa budeme venovať tretej možnosti poskytnutia služobného vozidla a to na služobné aj súkromné účely.

 

Príjmom je aj nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia. Podľa § 5 ods. 3 písm. a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je nepeňažným príjmom aj poskytnutie motorového vozidla zamestnávateľom svojmu zamestnancovi.

 

 

Výpočet nepeňažného príjmu

 

Príjmom zamestnanca je aj počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania vrátane, suma vo výške 1 % v:

 

prvom roku – zo vstupnej ceny (§ 25) motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac. Ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla. Ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, vstupná cena sa o túto daň vstupná cena zvýši.

 

nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch – zo vstupnej ceny motorového vozidla podľa prvého roku každoročne zníženej o 12, 5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely. Ak dôjde k technickému zhodnoteniu, vstupná cena motorového vozidla sa zvýši o toto technické zhodnotenie.

 

Zamestnávateľ môže motorové vozidlo obstarať pritom kúpou, finančným prenájmom alebo operatívnym prenájmom. Dôležité je obdobie, kedy bolo motorové vozidlo zaradené do užívania, či už u zamestnávateľa alebo prenajímateľa. Motorové vozidlo je poskytnuté zamestnancovi na služobné a súkromné účely, pričom zamestnanec toto vozidlo nemusí používať na súkromné účely.

 

 

Príklad

 

Zamestnávateľ obstaral motorové vozidlo v sume 16 000 € bez DPH. Zaradil ho do majetku 5.9.2015. Vozidlo poskytol zamestnávateľ zamestnancovi na služobné aj súkromné účely. Hodnota vozidla s DPH je 19 200 €. 9. januára 2018 bol automobil technicky zhodnotený o sumu 2 000 € s DPH.

 

Rok

Vstupná cena

Percento zníženia

Znížená cena vozidla

Nepeňažný príjem zamestnanca (mesačný)

2015

19 200 €

0

19 200 €

192 €

2016

19 200 €

12,5 %

16 800 €

168 €

2017

19 200 €

25 %

14 400 €

144 €

2018

21 200 €

37,5 %

13 250 €

132,5 €

2019

21 200 €

50 %

10 600 €

106 €

2020

21 200 €

62,5 %

7 950 €

79,5 €

2021

21 200 €

75 %

5 300 €

53 €

2022

21 200 €

87,5 %

2 650 €

26,5 €

 

V prípade, ak by majiteľ poskytol zamestnancovi vozidlo, ktoré bolo zaradené do užívania v skoršom roku, ako v roku, v ktorom mu ho poskytol, prepočítava percento zníženia v danom roku. Napr. ak by zamestnávateľ obstaral motorové vozidlo v roku 2013 a poskytol by ho zamestnancovi až v roku 2015, nepeňažný príjem zamestnanca by vypočítaval pri percente zníženia 25 %.

 

Ak by sa jedno motorové vozidlo poskytlo viacerým zamestnancom v jednom kalendárnom mesiaci, nepeňažným príjmom každého z týchto zamestnancov je suma vypočítaná podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP, t.j. 1 % zo vstupnej ceny, resp. zníženej vstupnej ceny vozidla, a to za každý aj začatý kalendárny mesiac.

 

 

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: automobilzamestnanec