Povinnosti zamestnávateľa voči správcovi dane

Aké sú povinnosti zamestnávateľa voči Daňovému úradu pri zamestnávaní?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť daň alebo preddavok na daň od zamestnanca a ktorá je povinná tento preddavok na daň zrazený zamestnancovi odvádzať správcovi dane (do štátneho rozpočtu) a majetkovo za ne zodpovedá.

 

Preddavok na daň sa zrazí pri výplate zdaniteľnej mzdy zamestnancovi bez ohľadu na to, akou formou sa mzda vypláca (na účet, v hotovosti, poštou) a za ktoré obdobie sa táto zdaniteľná mzda vypláca.

 

Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec. V prípade, ak zamestnanec podpísal tlačivo Vyhlásenie k zdaneniu príjmov, môže si zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (NČZK) na daňovníka priebežne mesačne alebo si NČZD môže uplatniť jednorázovo v rámci ročného zúčtovania dane, prípadne v rámci daňového priznania. Zamestnanec si môže uplatniť aj daňový bonus alebo NČZD na manželku.

 

 

Povinnosť registrácie zamestnávateľa

 

V zmysle § 49a ods. 3 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zamestnávateľ, ktorý začne vyplácať príjmy zo závislej činnosti a ešte nie je u miestne príslušného správcu dane registrovaný ako fyzická osoba alebo právnická osoba, je povinný v zmysle § 67 ods. 1 daňového poriadku predložiť miestne príslušnému správcovi dane vyplnenú žiadosť o registráciu. Vzor tlačiva si pozrite TU. Povinnosť registrácie je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať.

 

Správca dane preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu a v prílohách, ak má pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo doplnil, a zároveň určí lehotu, v ktorej je daňový subjekt povinný výzve vyhovieť.

 

 

Preddavky na daň

 

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zúčtovanej a vyplatenej zamestnancovi je:

 

  • 19% z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne mesačne sumu 2 918,53 € vrátane
  • 25% zo sumy prevyšujúcej sumu 2 918,53 € mesačne

 

 

Daňový bonus

 

Zamestnanec môže využiť aj daňový bonus za vyživované dieťa. V tomto prípade ako doklad poslúži rodný list dieťaťa, alebo potvrdenie o návšteve školy, vzor si stiahnite TU.

 

 

Príklad pre výpočet preddavkov na daň za zamestnanca

 

Spoločnosť ABC zamestnáva zamestnanca A na pracovný pomer. Podľa pracovnej zmluvy má nárok na odmenu 1 000 € (v hrubom). Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi zraziť zo mzdy odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne (poistné, ktoré uhrádza zamestnanec) vo výške 13,4%. Zamestnanec si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá tvorí v roku 2015 hodnotu 316,94 €. Zamestnanec si uplatnil bonus na jedno dieťa.

 

Hrubá mzda 1 000 €
Odvody do SP a ZP za zamestnanca (13,4 %) 134 €
Uplatnenie NČZK (pre rok 2015) 316,94 €
Uplatnenie bonusu na jedno dieťa (pre rok 2015) 21,41 €
Preddavok na daň (19 %) 82,91 €

 

TIP: pre výpočet mzdy zamestnancov môžete využiť aj kalkulačku!

 

 

Zaokrúhľovanie preddavkov

 

Zákon o dani z príjmov upravuje zaokrúhľovanie preddavkov na daň v § 47 ods. 1 na eurocenty (dve desatinné miesta) nadol. Prepočty sa vykonajú s presnosťou na dve desatinné miesta (matematické zaokrúhľovanie podľa § 47 ods. 2 zákona).

 

 

Predkladanie tlačív Prehľad a Hlásenie

 

Tieto tlačivá predkladá:

 

  • Ak je zamestnávateľom fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, podáva prehľad a hlásenie miestne príslušnému správcovi dane podľa svojho trvalého pobytu.
  • Ak je zamestnávateľom právnická osoba so sídlom na území SR podáva prehľad a hlásenie miestne príslušnému správcovi dane podľa svojho sídla.
  • Ak je zamestnávateľom zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá má na území SR stálu prevádzkareň alebo tu zamestnáva zamestnancov dlhšie ako 183 dní, podáva prehľad a hlásenie podľa sídla prevádzkarne resp. podľa miesta, v ktorom sa vykonáva závislá činnosť.

 

Vzor tlačiva Prehľad si môžete pozrieť TU a vzor tlačiva Hlásenie si môžete pozrieť TU.

 

 

Ročné zúčtovanie

 

Zamestnávateľ je povinný vykonať Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ak zamestnanec oň požiada v zákonom stanovenej lehote (vždy do 15. februára nasledujúceho roka) a predloží k jeho vykonaniu všetky potrebné doklady. Vzor ročného zúčtovania preddavkov na daň si pozrite TU.

 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň je pre zamestnanca, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie Dokladom o vyplatenom príjme. Túto povinnosť si musí zamestnávateľ splniť v termíne do 30. apríla daného roku. Ročné zúčtovanie však musí byť zahrnuté najneskôr do marcových miezd.

 

Ak zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, zamestnávateľ musí zamestnancovi odovzdať Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti najneskôr do 10. marca daného roku. Vzor tohto tlačiva si pozrite TU. Toto potvrdenie musí odovzdať zamestnávateľ aj bývalému zamestnancovi, ak o neho požiada a to v termíne do 10. februára daného roku.

 

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie, na základe jeho žiadosti v termíne do 10 dní od jej doručenia vystaviť doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, a to o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania. Ide o vyplnenie 2. strany tlačiva Ročné zúčtovanie. Tento doplnený doklad je prílohou dodatočného daňového priznania v prípade, že zamestnanec uplatňuje spätne napr. v ročnom zúčtovaní neuplatnený nárok na daňový bonus na vyživované dieťa, NČZD za manželku/manžela, prípadne zamestnaneckú prémiu.

 

 

Administratívne povinnosti súhrnne

 

P.č. Činnosť Termín Tlačivo Poznámky
1. Registrácia zamestnávateľa Do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty Odporúčame žiadosť o registráciu podať ešte pred zamestnaním zamestnanca
2. Uplatnenie NČZK na daňovníka a daňového bonusu Do konca mesiaca, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu Začať a skončiť s uplatňovaním NČZD alebo bonusu je možné kedykoľvek v priebehu roka
Potvrdenie o návšteve školy V prípade, ak dieťa ešte nenavštevuje školu, potvrdením je kópia jeho rodného listu
3. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti Do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti Podáva sa mesačne
  Poučenie na vyplnenie Prehľadu
  Potvrdenie o podaní tlačiva Prehľadu
4. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti Do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa podáva, ak zákon neustanoví inak Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti Podáva sa 1x ročne
  Poučenie na vyplnenie Hlásenia
  Potvrdenie o podaní tlačiva Hlásenie
5. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň Do 30. apríla daného roku, avšak musí byť zahrnuté najneskôr v marcových mzdách Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti V prípade, ak zamestnanec požiadal o ročné zúčtovanie do 15. februára
6. Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti Do 10. marca daného roku. Ak ide o bývalého zamestnanca, tak termín je do 10. februára daného roku Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti V prípade, ak zamestnanec nepožiadal o ročné zúčtovanie

 

Všetky vzory tlačív je možné nájsť na portáli Finančnej správy, alebo na stránke Ministerstva financií SR.

 

 

Podanie tlačív a platenie preddavkov

 

Zamestnávateľ môže tlačivá odoslať na daňový úrad elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade. Ak je zamestnávateľ zároveň aj platiteľom dane z pridanej hodnoty, musí tlačivá podávať len v elektronickej forme.

 

Preddavky na daň za zamestnancov sa platí mesačne na číslo účtu upravené o OUD. Viac o platení sa dozviete na Finančnej správe.

 

 

Zdroj: financnasprava.sk

Autor: Účtuj.sk