Pracovný pomer a práca na dohodu

Aké formy zamestnania existujú na Slovensku?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Základná forma pracovnoprávnych vzťahov v Slovenskej republike je pracovný pomer a rôzne dohody. V tomto článku si bližšie predstavíme tieto vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

 

Pracovný pomer

 

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

 

V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

 

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto)

c) deň nástupu do práce

d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve

 

Ďalej musia byť v pracovnej zmluve dohodnuté výplatné termíny, pracovný čas, výmer dovolenky a dĺžka výpovednej doby. Pracovný pomer môže byť uzatvorený na dobu neurčitú alebo na dobu určitú. Na druhej strane v pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú jednotliví účastníci záujem, napríklad benefity, hmotné výhody.

 

Zamestnávateľ v žiadnom prípade nemôže od fyzickej osoby vyžadovať informácie:
 

 • o tehotenstve
 • o rodinných pomeroch
 • o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť alebo to vyžaduje povaha práce, ktorú ma fyzická osoba vykonávať
 • o politickej a náboženskej príslušnosti

 

Vzor pracovnej zmluvy si môžete pozrieť TU.

 

 

Skúšobná doba

 

V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Táto doba začína plynúť od dátumu začatia pracovného pomeru, ktorý je uvedený v zmluve. Skúšobná doba musí byť dohodnutá písomne, inak je neplatná. Zároveň skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovného uzatvárania pracovných pomerov na dobu určitú.

 

 

Skončenie pracovného pomeru

 

Pracovný pomer možno skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe. Ak je pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu, tak sa končí uplynutím tejto dohodnutej doby.

 

 • Dohoda o skončení pracovného pomeru – v prípade, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa končí k dohodnutému dňu. Táto dohoda musí byť uzavretá písomne a mali by v nej byť stanovené aj dôvody skončenia pracovného pomeru.
 • Výpoveď – výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnanec ako aj zamestnávateľ. Táto výpoveď musí byť písomná a doručená, v ostatných prípadoch je neplatná. Zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, avšak zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v §63 Zákonníka práce.
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru– Zamestnávateľ môže pracovný pomer skončiť okamžite iba v prípadoch ak zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, alebo ak závažne porušil pracovnú disciplínu.
 • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe – v skúšobnej dobe môže zamestnanec tak ako aj zamestnávateľ skončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu.

 

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac. Ak pracovný pomer trval viac ako jeden rok a menej ako päť rokov, výpovedná doba trvá najmenej 2 mesiace a ak pracovný pomer trval viac ako 5 rokov, výpovedná doba trvá najmenej 3 mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci kedy bola výpoveď písomne doručená. Zákonník práce definuje aj situácie, kedy môže zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď a kedy nesmie.

 

 

Práca na dohodu

 

Zákonník práce v deviatej časti od § 223 vymedzuje okrem pracovného pomeru aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Možnosť dohôd sú tieto:
 

 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Dohoda o vykonaní práce
 • Dohoda o brigádnickej práci študentov

 

 

Dohoda o vykonaní práce

 

Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

 

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. Vzor dohody o vykonaní práce si pozrite TU.

 

Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy.

 

 

Dohoda o pracovnej činnosti

 

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

 

Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Vzor dohody o pracovnej činnosti si pozrite TU.

 

Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

 

 

Dohoda o brigádnickej práci študentov

 

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

 

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere.

 

Dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

 

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Vzor dohody o brigádnickej činnosti študentov si pozrite TU. Súčasťou tejto dohody musí byť potvrdenie o návšteve školy. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.

 

Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

 

 

Zdroj: financnasprava.sk

Autor: Účtuj.sk