Zdroje majetku v účtovníctve

Čo sú to zdroje majetku a ako ich členíme?

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 
Zdroje majetku predstavujú vlastné imanie a cudzie zdroje. Z časového hľadiska rozlišujeme zdroje na dlhodobé a krátkodobé. Zdroje majetku tvoria tzv. krytie majetku, resp. na základe prehľadu zdrojov majetku vieme rozpoznať, odkiaľ daný majetok pochádza.

 

Vlastné zdroje

 

V obchodných spoločnostiach tvorí vlastné imanie tieto časti:

 

a)    Základné imanie

b)    Emisné ážio

c)     Kapitálové fondy

d)    Oceňovacie rozdiely

e)    Fondy tvorené zo zisku

f)     Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých období

g)    Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

 

 

Vlastným zdrojom majetku v účtovnej jednotke je pri vzniku účtovnej jednotky vklad do účtovnej jednotky, ktorý tvorí základ vlastného imania. Označujeme ho ako základné imanie. Ďalej sem patrí emisné ážio, čo je vlastne marža z predaných vlastných akcií. Kapitálové fondy tvoria vlastné zdroje z dodatočných vkladov, darov alebo nedeliteľný fond vytvorený členmi družstva pri vzniku. Zmena reálnej hodnoty pri napr. dcérskych spoločnostiach sa upravuje cez oceňovacie rozdiely. Fondy tvorené zo zisku predstavujú zákonný rezervný fond, nedeliteľný fond, štatutárne fondy alebo ostatné fondy. Ich tvorba je podmienená zo zákona, napr. spoločnosť s ručeným obmedzením musí tvoriť zákony rezervný fond. Výsledok hospodárenia predstavuje zhodnotenie majetku účtovnej jednotky bežného účtovného obdobia, pričom to môže byť zisk alebo strata. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých období predstavujú výsledok hospodárenia, ktorý účtovná jednotka dosiahla v minulých obdobiach.

 

Cudzie zdroje

 

V obchodných spoločnostiach tvoria cudzie zdroje tieto časti:

 

a)    Záväzky

b)    Rezervy

c)     Úvery

d)    Dotácie

 

 

Záväzok je existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, dá sa spoľahlivo oceniť a vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch. Záväzky poznáme v účtovníctve krátkodobé aj dlhodobé. Medzi záväzky patria záväzky z obchodnej činnosti, záväzky voči zamestnancom, záväzky voči daňovému úradu, sociálnou a zdravotnou poisťovňou, záväzky voči spoločníkom a združeniu a dlhodobé záväzky. Rezervy prestavujú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Rezervy sú tvorené buď na základe právneho predpisu alebo na základe predpokladu spoločnosti pri predchádzaní rizík. Zákonnou rezervou je napríklad rezerva na lesnú pestovnú činnosť, ostatné rezervy sa tvoria napr. na záručné opravy alebo odstupné zamestnancom. Úvery predstavujú ďalšiu časť krytia majetku, ktoré môžu byť tiež krátkodobé alebo dlhodobé. Dotáciu môže spoločnosť získať na základe určitých podmienok ako zdroj krytia majetku. Dotáciu je možné získať na úhradu hospodárskych alebo finančných nákladov.

 

 

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: Zdroje majetku