Tuzemská pracovná cesta

Čo je to tuzemská pracovná cesta?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Zamestnávateľ môže vyslať svojho zamestnanca na tuzemskú pracovnú cestu. Cestovné náhrady sme si vysvetlili v tomto článku. Cestovné náhrady ďalej upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

 

Zamestnanec si pri tuzemskej pracovnej ceste môže nárokovať náhradu za:

 

  • cestovné výdavky
  • ubytovanie
  • stravné
  • vedľajšie výdavky
  • cestovné výdavky za cesty na návštevu rodiny

 

 

Cestovné výdavky

 

Cestovné výdavky sú všetky výdavky zamestnanca, ktoré vynaložil v súvislosti s uskutočnenou tuzemskou pracovnou cestou na dopravu. Medzi tieto výdavky patria výdavky na cestovné lístky, taxi, letenky alebo využívanie vlastného motorového vozidla (automobil zamestnanca).

 

Cestovné výdavky preukazuje zamestnanec dokladom z konkrétne určeného druhu a spôsobu dopravy. Zákon dovoľuje uznať cestovné náhrady, aj keď ich zamestnanec nepreukáže dokladom.

 

Pri použití vlastného automobilu zamestnanca patrí zamestnancovi náhrada za pohonné látky a základná náhrada (náhrada za prejdené kilometre). Náhrada za prejdené kilometre sa vypočíta ako 0,183 násobok za každý prejdený kilometer. Pred využitím vlastného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste musí s použitím súhlasiť zamestnávateľ a je potrebné uzatvoriť Dohodu o použití cestného motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste. V tomto dokumente nájdete aj kalkulačku pre výpočet náhrady.

 

Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

 

 

Ubytovanie

 

Zamestnanec má nárok na preukázaný výdavok na ubytovanie. Na ubytovanie nie sú zákonom o cestovných náhradách ustanovené žiadne limity a nemôže si ich určiť ani zamestnávateľ vo svojom vnútornom predpise. Zamestnanec má vždy nárok na preukázaný výdavok za ubytovanie.

 

Väčšinou zamestnávateľ ubytovanie zamestnancovi zabezpečí a tým ovplyvňuje cenu ubytovania pri pracovnej ceste. Dokladom výdavku za ubytovanie je hotelový účet alebo účet zo súkromného ubytovacieho zariadenia. Zákon dovoľuje uznať výdavok za ubytovanie, aj keď ich zamestnanec nepreukáže dokladom.

 

 

Stravné

 

Zamestnanec má nárok na stravné, ak jeho pracovná cesta trvá najmenej 5 hodín v rámci jedného kalendárneho dňa. Stravné je určené pevnou sumou pre jednotlivé časové pásma a z tohto dôvodu sa jeho použitie zo strany zamestnanca nepreukazuje.

 

Trvanie tuzemskej pracovnej cesty za každý kalendárny deň je rozdelené na tri časové pásma:

 

  • 5 až 12 hodín
  • nad 12 hodín do 18 hodín
  • nad 18 hodín

 

Jednotlivé hodnoty stravného sú upravované opatrením MPSVaR o sumách stravného, pre rok 2015 platia tieto hodnoty.

 

So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno dohodnúť v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru:

 

  • iné podmienky poskytovania stravného oproti zákonnej úprave
  • nižšie sumy stravného oproti štátom garantovanej výške, najviac však o 25 %

 

 

Krátenie stravného v prípade bezplatne zabezpečeného stravovania

 

Ak má zamestnanec bezplatne zabezpečené stravovanie, napr. v ubytovacom zariadení, dochádza ku kráteniu stravného. Dôležité je vyhodnotenie, ktoré z jedál (raňajky, obed, večera) je bezplatne zabezpečená. Ak sú bezplatne zabezpečené všetky jedlá počas pracovného dňa na pracovnej ceste, zamestnávateľ stravné neposkytuje.

 

Krátenie stravného sa vypočíta zo stravného pre časové pásmo len nad 18 hodín:

 

 

Percento krátenia

Suma pre rok 2015 (z 9,80 €)

Bezplatné raňajky

25 %

2,45 €

Bezplatný obed

40 %

3,92 €

Bezplatná večera

35 %

3,43 €

 

Vypočítaná miera krátenia sa nezaokrúhľuje. Zaokrúhľuje sa až vypočítané stravné a to vždy na najbližší eurocent nahor.

 

  Suma stravného podľa času trvania tuzemskej pracovnej cesty pre rok 2015

Suma krátenia za poskytnuté jedlo      

 

5 až 12 hodín

nad 12 hodín až 18 hodín

nad 18 hodín

4,20 €

6,30 €

9,80 €

raňajky

1,75 €

3,85 €

7,35 €

2,45 €

obed

0,28 €

2,38 €

5,88 €

3,92 €

večera

0,77 €

2,87 €

6,37 €

3,43 €

raňajky + obed

0,00 €

0,00 €

3,43 €

6,37 €

obed + večera

0,00 €

0,00 €

2,45 €

7,35 €

raňajky + večera

0,00 €

0,42 €

3,92 €

5,88 €

raňajky + obed + večera

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9,80 €

 

Stravné sa v prípade bezplatne zabezpečeného jedla nekráti, ak zamestnanec stravovanie nemohol využiť z nejakých vážnych a opodstatnených dôvodov, ktoré nezavinil (napr. skorší odlet lietadla)

 

 

Vedľajšie výdavky

 

Pri pracovnej ceste môžu zamestnancovi vzniknúť aj vedľajšie výdavky. Rozsah týchto výdavkov nie je v zákone o cestovných náhradách vymedzený. Nevyhnutnosť a účelnosť vynaloženia konkrétnych výdavkov posudzuje zamestnávateľ. Môže ísť napr. o poplatok za telefón, fax, použitie internetu, garážové státie, vstup na výstavu a pod.

 

 

Cestovné výdavky za cesty na návštevu rodiny

 

Náhrada sa poskytuje za splnenia podmienky, ak pracovná cesta trvá podľa podmienok pracovnej cesty viac ako 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Pritom návštevou rodiny sa tuzemská  pracovná cesta prerušuje a to z dôvodu, aby sa správne určila výška iných cestovných náhrad. Zamestnancovi patrí len náhrada preukázaných cestovných výdavkov.

 

Z časového hľadiska sa náhrada poskytuje jedenkrát týždenne, avšak  možno dohodnúť poskytovanie náhrady za dlhšiu dobu (napr. jeden krát za 10 dní, jedenkrát za 14 dní), najdlhšie však za 1 mesiac. Dlhšia doba môže byť dohodnutá v pracovných zmluvách (u každého zamestnanca môže byť táto doba iná), v kolektívnych zmluvách (v ktorej sa dohodne odborová organizácia so zamestnávateľom) alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom.

 

 

Zdroj: employment.gov.sk

Autor: Účtuj.sk