Nepeňažný príjem zamestnancov od 1.1.2015

Aké zmeny nastali pri výpočte nepeňažného príjmu?

freeimages.com

freeimages.com

 

Príjmy závislej činnosti definuje § 5 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Príjmy poskytnuté zamestnancom môžu byť peňažnej aj nepeňažnej formy.

 

Medzi nepeňažný príjem zamestnanca patrí najmä:

 

  • Poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi na služobné a súkromné účely
  • rozdiel medzi vyššou trhovou cenou zamestnaneckej akcie a cenou tejto akcie garantovanou zamestnaneckou opciou v deň skutočnej realizácie zamestnaneckej opcie, znížený o sumu zaplatenú zamestnancom za nákup zamestnaneckej opcie
  • cena alebo výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojím zamestnávateľom

 

Novelou zákona o dani z príjmu platnou od 1. januára 2015 sa v § 5 ods. 3 zákona písm. d definovala možnosť zvýšenia nepeňažného plnenia, čím nepeňažné plnenie bude predstavovať čistý príjem zamestnanca. Do 31. decembra 2014 sa z nepeňažného plnenia zrazila daň a odviedli odvody, kde zamestnanec takto dostal menej ako je hodnota nepeňažného plnenia. Od 1.1.2015 si teda zamestnávateľ môže vybrať, ako bude postupovať pri výpočte.

 

Nepeňažný príjem sa počíta pomocou postupu, ktorý je uvedený ako príloha č. 6 v zákone o dani z príjmov.

 

 

Nepeňažný príjem nemožno zvýšiť, ak ide o nasledujúce príjmy:

 

  • odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára
  • nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia
  • poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi na služobné a súkromné účely, keďže pre tento druh príjmu sa hodnota nepeňažného príjmu počíta osobitným spôsobom, viac TU.

 

 

Zamestnávateľ, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba

 

Novinkou od 1.1.2015 je aj nepeňažné plnenie v poľnohospodárstve. Nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, najviac v úhrnnej výške 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov, sú od dane oslobodené. Ak takto vymedzené nepeňažné plnenie presiahne 200 eur ročne, do základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.

 

 

Príklad

 

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi nepeňažný príjem v hodnote 2 000 €. V prípade navýšeného príjmu bude postupovať podľa prílohy č. 6 zákona o dani z príjmov.

 

Bez navýšenia príjmu

S navýšením príjmu

Hodnota nepeňažného príjmu

2 000 €

2 000 €

Navýšenie o preddavok na daň

2 469,14 €

Navýšenie o odvody za zamestnanca (13,4%)

2 851,196 €

Odvody za zamestnanca (13,4%)

268 €

382,06 €

Základ dane

1 732 €

2 469,14 €

Preddavok na daň (19%)

329,08 €

469,14 €

Nepeňažný príjem zamestnanca

1 402,92 €

2 000 €

Odvody zamestnávateľa (35,2%)

704 €

1 003,62 €

Celkové náklady zamestnávateľa

2 704 €

3 854,82 €

 

 

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: zamestnanec