Účtovanie založenia akciovej spoločnosti

Ako sa účtuje založenie akciovej spoločnosti?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Akcia predstavuje podľa Obchodného zákonníka (§ 155 (1)) práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom.

 

Každá akcia musí obsahovať obchodné meno a sídlo spoločnosti, menovitú hodnotu, označenie, či akcia znie na doručiteľa alebo na meno, výšku základného imania a počet všetkých akcií spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií a dátum vydania emisie akcií

 

Akciovú spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia. Hodnota základného imania akciovej spoločnosti musí byť aspoň 25 000 eur.

 

Akciová spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond (§ 217 (1)) vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného imania.

 

Akcie v účtovníctve

 

O akciách sa účtuje na rôznych účtoch ako finančný majetok. Základné členenie je na krátkodobý a dlhodobý finančný majetok a členenie na základe percentuálneho podielu na hlasovacích právach. Pre účtovanie o akciách využívame tieto účty:

 

Dlhodobý finančný majetok

 

Účet 061- Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
Účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

 

Krátkodobý finančný majetok

 

Účet 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Účet 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Účet 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere

 

Príklady účtovania

 

Založenie akciovej spoločnosti jedným zakladateľom bez výzvy na upisovanie akcií

 
Spoločnosť ABC založila akciovú spoločnosť XYZ. Je jedinou zakladajúcou spoločnosťou a má 100-percentný podiel na spoločnosti XYZ. Základné imanie tvorí 30 000 € a tiež sa tvorí rezervný fond vo výške 3 000 €. Účtovanie v spoločnosti ABC bude nasledovné:
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. ID Rozhodnutie o založení akciovej spoločnosti XYZ 33 000 € 043Účet 043 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
/ 367Účet 367 (Pasíva)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
2. VBÚ Splatenie vkladu 33 000 € 367Účet 367 (Pasíva)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
3. ID Zaradenie akcií do DFM ku dňu, ku ktorému bola akciová spoločnosť zapísaná do obchodné registra:
Podiel na základnom imaní
Vklad do rezervného fondu
Spolu
30 000 €
3 000 €
33 000 €

 

Založenie akciovej spoločnosti dvomi zakladateľmi bez výzvy na upisovanie akcií

 
Spoločnosť ABC a spoločnosť KLM založili akciovú spoločnosť XYZ. Výška základného imania spoločnosti XYZ bude 30 000 € a výška rezervného fondu 3 000 €. Spoločnosť ABC bude mať na spoločnosti 40 percentný podiel na hlasovacích právach na základe zakladateľskej zmluvy. Účtovanie v spoločnosti ABC bude nasledovné:
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. ID Rozhodnutie o založení akciovej spoločnosti XYZ 13 200 € 043Účet 043 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
/ 367Účet 367 (Pasíva)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
2. VBÚ Splatenie vkladu 13 200 € 367Účet 367 (Pasíva)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
3. ID Zaradenie akcií do DFM ku dňu, ku ktorému bola akciová spoločnosť zapísaná do obchodné registra:
Podiel na základnom imaní
Vklad do rezervného fondu
Spolu
12 000 €
1 200 €
13 200 €

 

Založenie akciovej spoločnosti na základe výzvy na upisovanie akcií

 
Spoločnosť ABC sa rozhodla podieľať na založení akciovej spoločnosti XYZ spolu so spoločnosťou KLM. Podľa spoločenskej zmluvy bude mať spoločnosť XYZ základné imanie 50 000 €. Emisný kurz akcií bude 60 000 €, teda emisné ážio bude tvoriť 10 000 €. Na základe výzvy na upísanie akcií spoločnosť ABC upísala 80 percent akcií spoločnosti XYZ. Rezervný fond, ktorý sa tvorí pri vzniku, bude v hodnote 6 000 € nad menovitú hodnotu akcií. Spoločnosť ABC sa upísala zaplatiť 80 percent z hodnoty rezervného fondu, teda 4 800 €. Spoločnosť ABC účtovala nasledovne:
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. ID Rozhodnutie o založení akciovej spoločnosti XYZ 52 800 € 043Účet 043 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
/ 367Účet 367 (Pasíva)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
2. VBÚ Splatenie vkladu 52 800 € 367Účet 367 (Pasíva)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
3. ID Zaradenie akcií do DFM ku dňu, ku ktorému bola akciová spoločnosť zapísaná do obchodné registra:
Podiel na základnom imaní
Emisné ážio
Vklad do rezervného fondu
Spolu
40 000 €
8 000 €
4 800 €
52 800 €

 
V účtovníctve spoločnosti XYZ sa účtuje vlastné imanie na analytické účty podľa jednotlivých vkladov akcionárov. Spoločnosť XYZ bude účtovať nasledovne:
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. ID Vklad akcionárov do základného imania pri vzniku spoločnosti
Vklad spoločnosti ABC
vklad spoločnosti KLM
50 000 €
40 000 €
10 000 €

2. ID Tvorba emisného ážio pri vzniku spoločnosti
Vklad spoločnosti ABC
vklad spoločnosti KLM
10 000 €
8 000 €
2 000 €

3. ID Tvorba zákonného rezervného fondu akcionármi
Vklad spoločnosti ABC
vklad spoločnosti KLM
6 000 €
4 800 €
1 200 €

4. VBÚ Splatenie vkladov na bankový účet 66 000 € 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 353Účet 353 (Aktíva)
Pohľadávky za upísané vlastné imanie

 
 

Autor: Účtuj.sk