Účtovné príklady – Účet 221 – Bankové účty

Predkontácie

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. VBÚ Poskytnutý preddavok na obstaranie DNM z bankového účtu 051Účet 051 (Aktíva)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
2. VBÚ Poskytnutý preddavok na obstaranie DHM z bankového účtu 052Účet 052 (Aktíva)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
3. VBÚ Poskytnutý preddavok na obstaranie DFM z bankového účtu 053Účet 053 (Aktíva)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
4. VBÚ Inkaso cenných papierov pri ich predložení emitentovi 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 065Účet 065 (Aktíva)
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
5. VBÚ Pôžička poskytnutá v rámci podielovej účasti 066Účet 066 (Aktíva)
Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
6. VBÚ Prijatá splátka pôžičky v rámci podielovej účasti 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 066Účet 066 (Aktíva)
Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti
7. VBÚ Poskytnutá dlhodobá pôžička 067Účet 067 (Aktíva)
Ostatné pôžičky
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
8. VBÚ Prijatá splátka dlhodobej pôžičky 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 067Účet 067 (Aktíva)
Ostatné pôžičky
9. VBÚ Úhrada vydaných krátkodobých dlhopisov 241Účet 241 (Pasíva)
Vydané krátkodobé dlhopisy
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
10. VBÚ Prijatie ostatnej krátkodobej finančnej výpomoci 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 249Účet 249 (Pasíva)
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
11. VBÚ Úhrada ostatných krátkodobých finančných výpomoci 249Účet 249 (Pasíva)
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
12. VBÚ Odkúpenie vlastných dlhopisov 255Účet 255 (Aktíva)
Vlastné dlhopisy
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
13. VBÚ Prevod peňažných prostriedkov z pokladnice na bankový účet – príjem peňažných prostriedkov na účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste
14. VBÚ Prevod peňažných prostriedkov z bankového účtu do pokladnice – úbytok peňažných prostriedkov z bankového účtu 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
15. VBÚ Inkaso pohľadávok z obchodného styku na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 311Účet 311 (Aktíva)
Odberatelia
16. VBÚ Úhrada dobropisu alebo zľavy z ceny odberateľovi pred zaplatením faktúry 311Účet 311 (Aktíva)
Odberatelia
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
17. VBÚ Inkaso zmenky v lehote splatnosti 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 312Účet 312 (Aktíva)
Zmenky na inkaso
18. VBÚ Poskytnutý preddavok z bankového účtu 314Účet 314 (Aktíva)
Poskytnuté preddavky
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
19. VBÚ Úhrada dobropisu dodávateľom 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 315Účet 315 (Aktíva)
Ostatné pohľadávky
20. VBÚ Úhrada faktúry od dodávateľa 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
21. VBÚ Inkaso zmenky v lehote splatnosti 322Účet 322 (Pasíva)
Zmenky na úhradu
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
22. VBÚ Prijatý preddavok od odberateľa pred splnením dodávky 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 324Účet 324 (Pasíva)
Prijaté preddavky
23. VBÚ Úhrada dobropisu alebo zľavy 325Účet 325 (Pasíva)
Ostatné záväzky
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
24. VBÚ Vyplatenie miezd, odmien alebo preddavkov na mzdy zamestnancom z bankového účtu 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
25. VBÚ Úhrada ostatných záväzkov z bankového účtu 333Účet 333 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči zamestnancom
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
26. VBÚ Poskytnutie pôžičky zamestnancom 335Účet 335 (Aktíva)
Pohľadávky voči zamestnancom
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
27. VBÚ Úhrada sociálneho a zdravotného poistenia 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
28. VBÚ Zaplatenie dane z príjmov 341Účet 341 (Pasíva)
Daň z príjmov
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
29. VBÚ Úhrada dane vybranej zrážkou 342Účet 342 (Pasíva)
Ostatné priame dane
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
30. VBÚ Úhrada spotrebnej dane 345Účet 345 (Pasíva)
Ostatné dane a poplatky
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
31. VBÚ Prijatie dotácie na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 346Účet 346 (Pasíva)
Dotácie zo štátneho rozpočtu
32. VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá v rámci podielovej účasti 351Účet 351 (Aktíva)
Pohľadávky v rámci podielovej účasti
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
33. VBÚ Peňažný vklad akcionárov, spoločníkov alebo členov na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 353Účet 353 (Aktíva)
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
34. VBÚ Úhrada straty spoločníkmi a členmi na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 354Účet 354 (Aktíva)
Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty
35. VBÚ Prijatie krátkodobej pôžičky v rámci podielovej účasti na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 361Účet 361 (Pasíva)
Záväzky v rámci podielovej účasti
36. VBÚ Vyplatenie podielov na zisku akcionárom, spoločníkom alebo členom z bankového účtu 364Účet 364 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
37. VBÚ Úhrada ostatných záväzkov spoločníkmi a členmi 365Účet 365 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
38. VBÚ Vyplatenie miezd, odmien alebo preddavkov na mzdy spoločníkom alebo členom z bankového účtu 366Účet 366 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
39. VBÚ Splatenie vkladov alebo akcií 367Účet 367 (Pasíva)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
40. VBÚ Nákup opcie 376Účet 376 (Aktíva)
Nakúpené opcie
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
41. VBÚ Predaj opcie 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 377Účet 377 (Pasíva)
Predané opcie
42. VBÚ Vznik nákladov budúcich období pri úhrade v bežnom období 381Účet 381 (Aktíva)
Náklady budúcich období
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
43. VBÚ Úhrada výdavku budúceho obdobia v nasledujúcom roku 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
44. VBÚ Príspevky do sociálneho fondu (dotácie, dary) 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 472Účet 472 (Pasíva)
Záväzky zo sociálneho fondu
45. VBÚ Prvá zvýšená splátka, pravidelné splátky z finančného prenájmu 474Účet 474 (Pasíva)
Záväzky z nájmu
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
46. VBÚ Prijatý preddavok od odberateľa pred splnením dodávky na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 475Účet 475 (Pasíva)
Dlhodobé prijaté preddavky
47. VBÚ Vklad peňažných prostriedkov fyzickej osoby – podnikateľa na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 491Účet 491 (Pasíva)
Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa
48. VBÚ Darovanie peňažných prostriedkov z bankového účtu 543Účet 543 (Náklad)
Dary
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
49. VBÚ Úhrada úrokov 562Účet 562 (Náklad)
Úroky
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
50. VBÚ Vznik kurzovej straty pri bankovom účte v cudzej mene pri uzatváraní účtovných kníh 563Účet 563 (Náklad)
Kurzové straty
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
51. VBÚ Úhrada ostatných bankových služieb 568Účet 568 (Náklad)
Ostatné finančné náklady
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
52. VBÚ Zrážková daň napr. z bankových úrokov alebo vkladov 591Účet 591 (Náklad)
Splatná daň z príjmov
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
53. VBÚ Predaj vlastných výrobkov s úhradou na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 601Účet 601 (Výnos)
Tržby za vlastné výrobky
54. VFA
VBÚ
Tržby za poskytnuté služby inkasované na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 602Účet 602 (Výnos)
Tržby z predaja služieb
55. VFA
VBÚ
Tržby za predaný tovar, inkaso na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 604Účet 604 (Výnos)
Tržby za tovar
56. VFA
VBÚ
Tržby za predaj nehnuteľnosti určenej na predaj, inkaso na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 607Účet 607 (Výnos)
Výnosy z nehnuťelnosti na predaj
57. VFA
VBÚ
Vznik tržieb z predaja DHM a DNM inkasované na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 641Účet 641 (Výnos)
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
58. VFA
VBÚ
Vznik tržieb z predaja materiálu inkasované na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 642Účet 642 (Výnos)
Tržby z predaja materiálu
59. VBÚ Peňažné prostriedky získané na bankový účet bezodplatne 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 648Účet 648 (Výnos)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
60. VFA
VBÚ
Vznik tržieb z predaja cenných papierov a podielov inkasovaných na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 661Účet 661 (Výnos)
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
61. VBÚ Úroky na bankovom účte 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 662Účet 662 (Výnos)
Úroky
62. VBÚ Vznik kurzového zisku pri bankovom účte v cudzej mene pri uzatváraní účtovných kníh 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 663Účet 663 (Výnos)
Kurzové zisky
63. ID Zaúčtovanie začiatočných stavov účtov pri otváraní účtovných kníh 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
64. ID Prevod konečných zostatkov účtov pri uzatváraní účtovných kníh 702Účet 702 (Uzávierka)
Konečný účet súvahový
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty

 

Účtovné príklady

 
Prevod peňažných prostriedkov medzi pokladnicou a bankou:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1.a VPD Prevod peňažných prostriedkov z pokladnice na bankový účet – vklad hotovosti na účet 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste
/ 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
1.b VBÚ Prevod peňažných prostriedkov z pokladnice na bankový účet – príjem peňažných prostriedkov na účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste
2.a VBÚ Prevod peňažných prostriedkov z bankového účtu do pokladnice – úbytok peňažných prostriedkov z bankového účtu 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
2.b PPD Prevod peňažných prostriedkov z bankového účtu do pokladnice – príjem peňažných prostriedkov do pokladnice 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
/ 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste

 
Nákup pohonných látok zamestnancom cez platobnú kartu:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. PFA Nákup pohonných látok cez platobnú kartu

2. VBÚ Úhrada nákupu pohonných látok z bankového účtu 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
3. ID Preukázateľná spotreba pohodnných látok zamestnancom 501Účet 501 (Náklad)
Spotreba materiálu
/ 335Účet 335 (Aktíva)
Pohľadávky voči zamestnancom

 
Predaj výrobkov, materiálu, tovaru, služieb, DHM, DNM alebo DFM platobnou kartou:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. VFA Tržby za predaj, ktorý bol zaplatený platobnou kartou 315Účet 315 (Aktíva)
Ostatné pohľadávky
/ 6XXÚčet 6XX (Výnos)
Rôzne výnosové účty
2. VFA DPH 315Účet 315 (Aktíva)
Ostatné pohľadávky
/ 343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty
3. VBÚ Prevod peňažných prostriedkov z pokladnice na bankový účet – príjem peňažných prostriedkov na účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 315Účet 315 (Aktíva)
Ostatné pohľadávky

 
Poskytnutá pôžička v rámci podielovej účasti:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. VBÚ Pôžička poskytnutá v rámci podielovej účasti 066Účet 066 (Aktíva)
Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
2. ID Úroky z pôžičky inkasované priebežne 351Účet 351 (Aktíva)
Pohľadávky v rámci podielovej účasti
/ 665Účet 665 (Výnos)
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
3. ID Úroky z pôžičky inkasované pri splatnosti pôžičky 066Účet 066 (Aktíva)
Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti
/ 665Účet 665 (Výnos)
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
4. VBÚ Prijatá splátka pôžičky v rámci podielovej účasti 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 066Účet 066 (Aktíva)
Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti

 
Poskytnutie krátkodobého bankového úveru prevodom na bankový účet:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Poskytnutý krátkodobý úver 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste
/ 231Účet 231 (Pasíva)
Krátkodobé bankové úvery
2. VBÚ Príjem peňažných prostriedkov na účet z krátkodobého bankového úveru 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste

 
Poskytnutá dlhodobá pôžička:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. VBÚ Poskytnutá dlhodobá pôžička 067Účet 067 (Aktíva)
Ostatné pôžičky
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
2. ID Úroky z pôžičky inkasované priebežne 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky
/ 665Účet 665 (Výnos)
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
3. ID Úroky z pôžičky inkasované pri splatnosti pôžičky 067Účet 067 (Aktíva)
Ostatné pôžičky
/ 665Účet 665 (Výnos)
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
4. VBÚ Prijatá splátka dlhodobej pôžičky 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 067Účet 067 (Aktíva)
Ostatné pôžičky

 
Dlhodobý bankový úver:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Poskytnutie dlhodobého bankového úveru 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste
/ 461Účet 461 (Pasíva)
Bankové úvery
2. VBÚ Prevod peňažných prostriedkov na účet z dlhodobého bankového úveru 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste
3. VBÚ Splátka dlhodobého bankového úveru 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
4. ID Zníženie stavu dlhodobého úveru 461Účet 461 (Pasíva)
Bankové úvery
/ 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste
5. ID Úroky z dlhodobého úveru, ak zvyšujú úver 562Účet 562 (Náklad)
Úroky
/ 461Účet 461 (Pasíva)
Bankové úvery
6. VBÚ Úroky z dlhodobého úveru, ak sú zaplatené z bankového účtu 562Účet 562 (Náklad)
Úroky
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty