Dlhodobý hmotný majetok v podvojnom účtovníctve – #3

Príklad účtovania DHM v podvojnom účtovníctve. (tretia časť)

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Dlhodobý hmotný majetok v účtovníctve sme opísali v prvom a druhom článku. Pozrite si príklad pre účtovanie DHM.

 

O jednotlivých zložkách DHM účtujeme na týchto účtoch:

 

Účet 021 – Stavby

Účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Účet 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov

Účet 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá

Účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Účet 031 – Pozemky

Účet 032 – Umelecké diela a zbierky

 
 

Obstaranie a vyradenie DHM

 

Dlhodobý hmotný majetok môže byť obstaraný kúpou (odplatne), vytvorený vlastnou činnosťou, bezodplatne, ako vklad podnikateľa alebo inventarizáciou novozistený. DHM sa môže tiež technicky zhodnocovať.

 

Vyradiť DHM je možné predajom, darovaním, odpísať (okrem pozemkov a umeleckých diel), vyradiť pri vzniku škody a manka, splatiť vklad alebo previesť do osobného užívania.

 

Príklad účtovania DHM

 

Spoločnosť sa zaoberá stavbou montovaných domov. Pre svoje potreby si vytvorila stavbu, ktorú bude využívať na kancelárske účely. Strechu spoločnosť na tejto budove obstarala od inej spoločnosti. Majetok zaradila spoločnosť do majetku 1. januára, určila dobu použitia na 40 rokov. V desiatom roku bola potrebná oprava fasády, preto ho dodávateľky opravila.

 

 

P.č. Doklad Účtovný prípad Suma MD / D
1. ID Vynaložené náklady na stavbu (mzdy a iné) 50 000 € 5XXÚčet 5XX (Náklad)
Rôzne účty nákladov
/ 3XXÚčet 3XX (Pasíva)
Rôzne záväzky
2. ID Aktivácia stavby vo vlastných vynaložených nákladoch 50 000 € 042Účet 042 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
/ 624Účet 624 (Výnos)
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
3. PFA Strecha stavby obstaraná dodávateľsky 10 000 €
2 000 €
12 000 €

4. ID Uvedenie stavby do používania 60 000 € 021Účet 021 (Aktíva)
Stavby
/ 042Účet 042 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
5. VBÚ Úhrada faktúry od dodávateľa 12 000 € 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
6. ID Odpis softvéru v prvom až deviatom roku (suma je mesačná) 1 500 € 551Účet 551 (Náklad)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
/ 081Účet 081 (Pasíva)
Oprávky k stavbám
7. PFA Technické zhodnotenie stavby dodávateľským spôsobom 3 100 €
620 €
3 720 €

8. ID Zvýšenie obstráravacej ceny stavby 3 100 € 021Účet 021 (Aktíva)
Stavby
/ 042Účet 042 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
9. ID Odpis stavby v deviatom až štyridsiatom roku (suma je mesačná) 1 600 € 551Účet 551 (Náklad)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
/ 081Účet 081 (Pasíva)
Oprávky k stavbám
10. ID Vyradenie stavby z používania 63 100 € 081Účet 081 (Pasíva)
Oprávky k stavbám
/ 021Účet 021 (Aktíva)
Stavby

 
 
Autor: Účtuj.sk