Výdavky na pohonné látky a vedenie knihy jázd

Ako si uplatniť pohonné látky pri používaní vozidla a ako viesť knihu jázd?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť ako výdavky za spotrebované pohonné látky, definuje § 19 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

 

Na začiatku je dôležité identifikovať, v akej súvislosti sa automobil používa. Pre každý spôsob používania automobilu platia iné pravidlá.

 

 

Automobil zahrnutý do obchodného majetku, obstaraný cez finančný prenájom, prenajatý alebo vypožičaný

 

Zákon povoľuje tri možnosti uplatňovania výdavkov (§ 19 ods. 2 písm. l zákona o dani z príjmov) na pohonné hmoty v tomto prípade:

 

 • podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze. Ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok. V tomto prípade je potrebné viesť knihu jázd. Ak sa nepreukáže cena pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky (podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách).

 

 • na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. V tomto prípade nie je potrebné viesť knihu jázd, keďže evidenciu nahrádza výstup systému sledovacieho zariadenia.

 

 • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. V tomto prípade nie je potrebné viesť knihu jázd. Ak túto formu využíva platiteľ DPH, môže si odpočítať DPH len do výšky 80 %.

 

 

 

Automobil v súkromnom vlastníctve, ktorý je používaný na podnikanie (platí pri SZČO)

 

V tomto prípade zákon (§ 19 ods. 2 písm. e o dani z príjmov) umožňuje uplatniť výdavky pre daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 na pohonné látky takto:

 

 • do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu. Uplatní si aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy – 0,183 € za každý kilometer (výsledná suma zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor). Toto vozidlo pritom nemohlo byť zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u daného daňovníka. V tomto prípade je potrebné viesť knihu jázd.

 

 • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. V tomto prípade nie je potrebné viesť knihu jázd. Ak túto formu využíva platiteľ DPH, môže si odpočítať DPH len do výšky 50 %.

 

 

Kniha jázd

 

Aj keď žiadny zákon presne nedefinuje obsah a náležitosti knihy jázd, je odporúčane viesť záznamy s týmito údajmi:

 • dátum
 • účel
 • trasa – cesta z miesta do miesta
 • údaje o vozidle – držiteľ vozidla, ŠPZ, objem, priem. Spotreba
 • meno vodiča
 • čas – trvanie cesty
 • stav tachometra na začiatku
 • stav tachometra na konci
 • reálna spotreba a normovaná spotreba

 

Vzor knihy jázd si môžete stiahnuť TU.

 

 

Spotreba podľa technického preukazu

 

Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej slovenskej technickej normy, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy. Pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba určená podľa slovenskej technickej normy zvýši o 40 %.

 

Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa slovenskej technickej normy aj predpisu Európskej hospodárskej komisie alebo len podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie vypočítaná aritmetickým priemerom; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste.

 

Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa osobitného predpisu v členení na mestský cyklus, mimomestský cyklus a kombinovaný cyklus, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky, odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla.

 

Ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa osobitného predpisu bez členenia na cykly, na výpočet sa použije spotreba podľa tohto osobitného predpisu. Pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba zvýši o 20 %.

 

Ak sa spotreba v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa spotreba v technickom preukaze neuvádza, pre výpočet náhrady za spotrebované pohonné látky sa použije spotreba podľa technického preukazu cestného motorového vozidla rovnakého typu, s rovnakým objemom valcov motora a s rovnakým druhom pohonnej látky, alebo spotreba preukázaná dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu, 8b) alebo doplňujúce údaje výrobcu, dovozcu alebo predajcu preukazujúce spotrebu alebo inú spotrebu.

 

 

Autor: Účtuj.sk